Národná cena za dizajn 2023 / Slovak Design Award 2023

Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR vyhlasujú nový, v poradí už 20. ročník súťaže Národná cena za dizajn, ktorý bude tento rok oceňovať najlepší produktový dizajn a zároveň oslávi svoje 30. výročie.

Kedy a ako sa môžem prihlásiť? 

Registrácia prebieha od 31. 03. do 15. 05. 2023 prostredníctvom registračného formulára. Do súťaže je možné prihlásiť aj viac prác (samostatne). Po vyplnení prihlášky je potrebné do 3 pracovných dní uhradiť jednorazový súťažný poplatok, a to vo výške 50 EUR. Výnimku majú študentské práce, ktorých prihlasovanie je bezplatné. Inštrukcie pre platbu vám prídu do mailu.

Aké diela patria do súťaže?

Prihlásiť môžete diela produktového dizajnu v rôznych podobách a formách dizajnérskych projektov (materializované, digitálne, multimediálne, konceptuálne, výskumné…), vytvorené v období od 01. 01. 2021 do 15. 05. 2023.

V akých kategóriách je možné prihlasovať diela?

Tento ročník ponúka na výber osem súťažných kategórií, ktoré naznačujú, že skutočná kvalita dizajnu sa prejavuje v jeho pozitívnom vplyve na jednotlivé oblasti života človeka, na celú spoločnosť a životné prostredie. Od kategórie, ktorá reflektuje ľudskú individualitu a identitu (Móda & Módne doplnky), cez oblasť voľnočasových aktivít (Šport & Voľný čas), zlepšovanie kvality života v rámci človekom „obývaného“ priestoru (Domov & Verejný priestor), budovanie podnetného pracovného prostredia a bezpečnej dopravy z bodu A do bodu B (Práca & Mobilita), vzťah človeka k spoločnosti a životnému prostrediu (Spoločnosť & Životné prostredie), rešpektuje úctu k tradícii a odvahu prestupovať hranice disciplíny (Umenie & Dizajn & Remeslo), nazerá za horizont bežného uvažovania (Nové horizonty) a dáva priestor budúcej generácii profesionálnych dizajnérok a dizajnérov (Študentský dizajn). Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách nájdete v Súťažných podmienkach.

Čo je tento rok nové?

NCD23 oslávi svoje 30. výročie, čomu zodpovedá aj nový víťazný grafický vizuál. Ideový koncept „Všetko najlepšie k 30. narodeninám, vážená a milá Národná cena za dizajn!“ vytvorila trojica autorov Aurélia Garová, Tereza Maco a Jozef Sklenka.

Národná cena za dizajn oslavuje 30-te výročie svojho vzniku. Našou ideou v návrhu je osláviť dizajn, dizajnérky a dizajnérov. Tento rok si predstavujeme cenu ako narodeninovú párty.

Ústredným prvkom identity, ktorý vo vizuály využívame, je priemyselný spojovací materiál PUR-pena a funguje tu ako paralela na šľahačkové zdobenie. Zaujala nás vzájomná podobnosť a vlastnosti oboch materiálov. V identite kombinujeme prvky spájania, vytvárame neočakávané priestorové objekty a živorodé plošné tvary. Fotografické stafáže, ktoré v kampani používame predstavujú nás (dizajnéra a dizajnérky) v polohe performatívnych gratulantov.

Realizačný tím 
Koordinátorka NCD: Zuzana Böhmerová
Riaditeľ SCD, odborná spolupráca: Maroš Schmidt
Kurátor: Michal Staško
Grafický dizajn: Aurélia Garová, Tereza Maco, Jozef Sklenka
Architektonický návrh a realizácia výstavy: Peter Liška
Produkcia výstavy a programov pre verejnosť: Gabika Rybáriková
Vedúca SMD, odborná spolupráca: Silvia Kružliaková
PR, kontakt pre médiá: Barbora Káňová
Technická podpora pre prihlasovanie: Barbora Káňová / +421 915 697 581 / barbora.kanova@scd.sk

Partneri
Vyhlasovatelia súťaže: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Slovenské centrum dizajnu
Organizátor: Slovenské centrum dizajnu
Generálny reklamný partner SCD: J&T Banka
Hlavný partner SCD: Antalis
Hlavný mediálny partner SCD: Designum
Mediálny reklamný partner SCD: Citylife.sk
Generálny mediálny partner NCD: RTVS
Hlavní partneri NCD: Divadlo Nová scéna, Repairably, Slovak Fashion Council
Produktoví partneri NCD: Budiš, Ultra Premium Brands, výhradný distribútor prémiovej značky Campari na Slovensku
Hlavný partner výstavy: Pradiareň 1900
Partneri sprievodných podujatí: Hemisféra ľavá o.z., Kino Lumière, Slovenská národná galéria

Mediálni partneri NCD
Aktuality.sk
Archinfo
Čerstvé ovocie
Denník N
DeTePe
Dobré noviny
In.ba
Interez
Protisedi.cz
Rádio FM
Refresher

The Slovak Design Centre in cooperation with the Ministry of Culture of the Slovak Republic announce the 20th year of the Slovak Design Award, this year recognizing best product design and simultaneously celebrating its 30th anniversary.

When and how can I apply? 

Registration is open from 31 March to 15 May 2023 via registration form. It is possible to submit several works (individually). After submitting the application form, a one-time competition fee of EUR 50 must be paid. Student works are exempt from application fees. You will receive payment instructions via e-mail.

What types works can be submitted to the competition?

You can enter product design works in various shapes and forms (materialised, digital, multimedia, conceptual, research, and other design projects) created within the period from 1 January 2021 to 15 May 2023.

What are the competition categories?

This year presents a selection of eight competition categories, which suggest that true quality of design manifests in its positive impact on various areas of human live, the whole of society, and the environment. These reflect human individuality and identity (Fashion & Fashion Accessories), leisure activities (Sport & Leisure), improve the quality of life within the space “inhabited” by man (Home & Public Space), build an inspirational work environment and safe transportation from point A to point B (Work & Mobility), explore the relationship between man, society and the environment (Society & Environment), respect traditions and display courage to push the boundaries of the discipline (Art & Design & Craft), peek over the horizons of a common way of thinking (New Horizons), and open up to a new generation of professional designers (Student Design). For more information about individual categories go to the Terms & Conditions of the Competition.

What is new this year?

NCD23 will celebrate its 30th anniversary, which is reflected in the new winning graphic visual. The idea and concept “Happy 30th birthday, dear beloved Slovak Design Award!” was created by a trio composed of Aurélia Garová, Tereza Maco and Jozef Sklenka.

“The Slovak Design Award is celebrating the 30th anniversary of its inception. Our design is based on the idea of celebrating design and designers. We envision this year’s awards as a birthday party.

The central element of the identity used in the visual is an industrial connecting material – PUR foam – which serves as a parallel to whipped cream decoration. The similarity and shared character of these materials captured our attention. In the identity, we combine elements of connection, create unexpected spatial objects, and organic surface shapes. The photographic staffage used in the campaign represents us (the designers) as performative well-wishers.

Realisation Team
NCD coordinator: Zuzana Böhmerová
Director of SCD, expert cooperation: Maroš Schmidt
Curator: Michal Staško
Graphic design: Aurélia Garová, Tereza Maco, Jozef Sklenka
Architectural design and exhibition realisation: Peter Liška
Exhibition production and programmes for the public: Gabika Rybáriková
Head of SMD, expert cooperation: Silvia Kružliaková
PR, contact for media: Barbora Káňová
Registration technical support: Barbora Káňová / +421 915 697 581 / barbora.kanova@scd.sk

Partners
Competition announcers: Ministry of Culture of the Slovak Republic, Slovak Design Center
SCD’s general advertising partner: J&T BANKA
SCD’s main partner: Antalis
SCD’s main media partner: Designum
NCD’s general media partner: RTVS
NCD’s main partners: Repairably, Slovak Fashion Council
NCD’s product partner: Budiš, Ultra Premium Brands, Ultra Premium Brands, the exclusive distributor of the premium brand Campari in Slovakia
Main exhibition partner: Pradiareň 1900
Partners of accompanying events: Hemisféra ľavá o.z., Cinema Lumière, Slovak National Gallery

NCD’s media partners
Aktuality.sk
Archinfo
Čerstvé ovocie
Denník N
DeTePe
In.ba
Interez
Protisedi.cz
Rádio FM
Refresher

Podujatia

Výstava Národná cena za dizajn 2023 - produktový dizajn

Pradiareň 1900 27. 9. 2023 – 3. 11. 2023

Workshopy v Satelite / NCD23

Galéria Satelit 3. 11. 2023 – 6. 11. 2023

Fashion Map Weekend

Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca 20. 10. 2023 – 21. 10. 2023
Prejsť na kalendár podujatí

Práce

OFF SEASON

Andrea Chrastinová Pojezdálová
Móda & módne doplnky

Pink Matrix Collection

Mata Durikovic
Móda & módne doplnky

Rainbow

Juraj Straka
Móda & módne doplnky

SS22 kolekcia Georgia

Katarina Filan Halasova
Móda & módne doplnky

Jedálenský stôl IKONA

Alojz Karpiš
Domov & verejný priestor

Steps Vase

Domov & verejný priestor

Tuli Unofficial Offices

Domov & verejný priestor

Bolt Chair

Domov & verejný priestor

PatakRodster

Andrej Hulala
Práca & mobilita

PBX ECOS M24

Miloslav Melichárek
Práca & mobilita

SHARVAN electric 3 speed

Dušan Manduľák
Práca & mobilita

Šmykom riadený nakladač LOCUST

Martin Tvarůžek
Práca & mobilita

Diplomat Dental Model One

Šimon Kožička
Práca & mobilita

NIGHT LINE

Eva Polgaryova
Umenie & dizajn & remeslo

Si moja skala

Ján Jánoš
Umenie & dizajn & remeslo

Oddychové kreslo

Martin Dráb
Umenie & dizajn & remeslo

Hojdacie kreslo

Martin Dráb
Umenie & dizajn & remeslo

Housing Society

Damián Cehlárik
Nové horizonty

Earth pigments

Petra Vicianová
Študentský dizajn

LEEDA x karolinabaumann – grafická potlač na látky

Karolína Matejková
Študentský dizajn

Originalita – autorská technológia

Viktor Tabiš
Študentský dizajn

Softshell

Juraj Olejár
Študentský dizajn

TERRA – príbor

Zuzana Kasanová
Študentský dizajn
Kolekcia Stromy

Kolekcia Stromy

Veronika Rabadová
Umenie & dizajn & remeslo
PERSONA

PERSONA

Ludmila Zilkova
Umenie & dizajn & remeslo
PorcStone-váza

PorcStone-váza

Umenie & dizajn & remeslo
Portrét Dámy

Portrét Dámy

Peter Machata
Umenie & dizajn & remeslo
Turoň (objekt)

Turoň (objekt)

Nina Augustínová Šošková
Umenie & dizajn & remeslo
...a bolo svetlo.

…a bolo svetlo.

Adriana Krupanová
Umenie & dizajn & remeslo
Kanistre / Papierové vázy

Kanistre / Papierové vázy

Pavol Capík
Spoločnosť & životné prostredie
Zeranity

Zeranity

František Tóth
Spoločnosť & životné prostredie
Biopatina Kit

Biopatina Kit

Adam Hudec
Spoločnosť & životné prostredie
Čierna skrinka

Čierna skrinka

Peter Marjak
Študentský dizajn
Domov, sladký domov

Domov, sladký domov

Ester Kovaříková
Študentský dizajn
Former - detský rastúci bicykel

Former – detský rastúci bicykel

Michal Štalmach
Študentský dizajn
ILIO lamp

ILIO lamp

Georgios Somarakis
Študentský dizajn
LUNA

LUNA

Kristína Brunčáková
Študentský dizajn
NANA

NANA

Natália Golianová
Študentský dizajn
Neabeceda

Neabeceda

Inna Vlasova
Študentský dizajn
PARTNER IN CRIME

PARTNER IN CRIME

Naďa Matušková
Študentský dizajn
Prázdne mesto

Prázdne mesto

Diana Paulová
Študentský dizajn
Premeny

Premeny

Nina Štefániková
Študentský dizajn
Ready to function

Ready to function

Juliána Brnáková
Študentský dizajn
Tex-Transport

Tex-Transport

Študentský dizajn
TONICI

TONICI

Tímea Kepová
Študentský dizajn
VlnoSklo

VlnoSklo

Matúš Lagin
Študentský dizajn
WAM

WAM

MgA. Karolína Diasníková
Študentský dizajn
Bond

Bond

Tomáš Ružinský
Študentský dizajn
KVANT SPECTRUM & ATOM

KVANT SPECTRUM & ATOM

Šimon Kožička
Práca & mobilita
Butterfly

Butterfly

Dalibor Marek
Domov & verejný priestor
DENNODENNE - autorská kolekcia nábytku

DENNODENNE – autorská kolekcia nábytku

Šimon Galanský
Domov & verejný priestor
Luna

Luna

Dalibor Marek
Domov & verejný priestor
Pikola

Pikola

Domov & verejný priestor
Crossing

Crossing

Móda & módne doplnky
Frame

Frame

Móda & módne doplnky
Kolekcia DENIM

Kolekcia DENIM

Lukáš Krnáč
Móda & módne doplnky
Kolekcia Lamellae

Kolekcia Lamellae

Monika Tomulcova
Móda & módne doplnky

Kolekcia potlačí “RE”

Juraj Straka
Móda & módne doplnky
MIXI

MIXI

Móda & módne doplnky
SAMORAST

SAMORAST

Monika Tomulcova
Móda & módne doplnky
Projekt Nanodi

Projekt Nanodi

Jana Vlčková
Nové horizonty
Identity

Identity

Móda & módne doplnky
Prejsť na ocenené práce