Softshell
Softshell
Softshell
Softshell
Softshell
Softshell
Softshell
Softshell
Softshell
Softshell

Softshell

Juraj Olejár- hlavný autor

Práca sa zaoberá výskumom a praktickou aplikáciou peniaceho hliníku, materiálu vyvíjaného Slovenskou akadémiou vied do dizajnérskej praxe. Skladá sa z prvotných skúšok a vývinu možných autorských technik spájania materiálu za pomoci jeho penenia, následne konkrétnou aplikáciou týchto postupov do foriem interiérového, alebo doplnkového dizajnu. Z ich využitím vznikla séria stoličiek a rôznych typov šperkov, brošní a prsteňov. Za účelom zachovania autonomity dizajnéra a v snahe o čo najhlbšie porozumenie materiálu, a práce s ním sa v projekte vyhýbam akýmkoľvek externým technológiám a procesom. Všetky objekty vznikali s využitím ručného horáku, alebo iných ručných nástrojov. Testy a skúšky, ako aj výsledné objekty sú jej rovnocennými súčasťami.

This project deals with the research on and the practical application of foamed aluminium – a material developed by the Slovak Academy of Sciences for the design practice. It consists of initial tests and the development of possible techniques for joining the material using its foaming feature, followed by the specific application of these procedures into forms of interior or jewellery design. The work consists of a series of chairs and various types of jewellery, brooches, and rings. In order to preserve the designer’s autonomy and in an effort to gain the deepest possible understanding of the material and its possibilities, I avoid using any external technologies and processes in the project. All objects were created using a hand torch or other hand tools. Tests and trials, as well as the final objects, are equal parts of the project.

Škola:
Vysoká škola výtvarných umení
NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Študentský dizajn
Hodnotenie:
nominované

Súvisiace diela

Čierna skrinka

Čierna skrinka

Peter Marjak
Sylvia Jokelová
B_PLAN

B_PLAN

Viktor Tabiš
Sylvia Jokelová

Earth pigments

Petra Vicianová
Zuzana Šebeková
Prejsť na diela