Hans Stefan Moritsch

AT

Hans Stefan Moritsch (Univ.-Prof. Mag.) je produktový dizajnér a profesor na New Design University St. Pölten v Rakúsku, kde od roku 2013 vedie študijný program Manual & Material Culture. Jeho výskum sa zameriava na prepájanie teórie a praxe v dizajnovom vzdelávaní a na vývoj prechodov medzi modelmi duálneho a terciárneho vzdelávania. V roku 2022 založil Inštitút pre vzdelávanie dizajnu v Rakúsku, ktorého cieľom je rozvíjať, testovať a hodnotiť súčasné príspevky do teórie a praxe dizajnérskeho vzdelávania a budovať archív pre výučbu dizajnu.

bkm design working group
Institute for Design Education Austria
Manual & Material Culture

Hans Stefan Moritsch (Univ.-Prof. Mag.) is a product designer and professor at the New Design University St. Pölten in Austria, leading its Manual & Material Culture study programme since 2013. His research focuses on interconnecting the theory and practice in design education and the development of transitions between models of dual and tertiary education. In 2022 he founded the Institute for Design Education in Austria, focused on developing, testing, and evaluating the current contributions to the theory and practice of design education and building an archive for design education purposes.

Viac o ncd