Inolab

Vznik a fungovanie výskumno-vývojového oddelenia SCD je jedným zo základných krokov pre naplnenie stratégie zmysluplného rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a kľúčová platforma pre profesionalizáciu výstupov aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu.
Výskum a vývoj v oblasti dizajnu realizujú v Inolabe špecializované tímy zložené z odborníkov Slovenského centra dizajnu a výskumných pracovísk z verejného sektora, ako aj z nezávislých odborníkov zo súkromnej sféry s cieľom vykonávať aplikovaný výskum a experimentálny vývoj.