Štatistický zber dát

Od 18. marca 2024 Štatistický úrad Slovenskej republiky rozposiela v rámci šiesteho štatistického zisťovania výkazy KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a KULT 20-01 o multimediálnom priemysle. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v súčinnosti so Štatistickým úradom Slovenskej republiky vykonáva zber dát prostredníctvom vlastného elektronického systému, z ktorého sú oznamy o štatistickom zisťovaní posielané priamo na vašu e-mailovú adresu. Slovenské centrum dizajnu je spracovateľom týchto výkazov. Predtým než začnete dotazníky vypĺňať, pozrite si odpovede na často kladené otázky, ktoré vám uľahčia prácu. Vysvetlivky ku konkrétnym modulovým častiam nájdete na konci výkazov. Štatistické výkazy je potrebné vyplniť a odoslať do 5. apríla 2024.

Čo si mám pripraviť pred vypĺňaním dotazníka?

Urobte si prehľad v počte vašich vyprodukovaných diel aj vystavených produktov na domácich i zahraničných podujatiach a v médiách.

Vytvorte si súhrn počtu podujatí, ktoré ste v danom roku organizovali / resp. spoluorganizovali v danom odvetví.

K vyplneniu ekonomickej časti si ako pomôcku vezmite daňové priznanie, sumy uvádzajte v EUR a zaokrúhlené na celé čísla.

Výkaz je najlepšie vyplniť naraz a následne ho odoslať, keďže pri prerušení môže dôjsť k strate údajov.

V prípade nejasností sa obráťte na kontakt: statistika@scd.sk.

Ak si myslíte, že sa vás štatistický výkaz týka, ale neboli ste kontaktovaní, prosím, napíšte nám.

Ďakujeme za spoluprácu!