PorcStone-váza
PorcStone-váza
PorcStone-váza
PorcStone-váza
PorcStone-váza
PorcStone-váza

PorcStone-váza

Ľubomír Ontkóc- hlavný autor

Projekt PorcStone-vase sa pohybuje na rozhraní umeleckej tvorby a vedeckého skúmania: resp. využíva metódu vedeckého výskumu s vlastnou vytvorenou metodikou. Stratégia je výskum, kedy aplikujem na základný nosič – konvenčnú vázu v tradičnom tvare inšpirovanom východoázijskou tradíciou – horninu, ktorej výtvarné a materiálové vlastnosti po výpale vytvoria vlastný dekor nádoby. Skúmam tak fyzikálne, ako aj výtvarné vlastnosti hornín. Vytváram tak akýsi podklad pre vlastné gesto materiálu, umožňujem sa mu prejaviť po ním riadenom metodickom a cielenom zásahu. Jednotlivé horniny sa tavia a stekajú, až obaľujú vázy, ktoré sú už “len” nosičom jednotlivých roztavených hornín zachytených v procese metamorfózy.

The PorcStone-vase project operates at the intersection of artistic creation and scientific research. It utilises a method of scientific inquiry with a self-created methodology. The strategy involves research where I apply rock on a conventional vase in a traditional East Asian-inspired shape, and its artistic and material properties, when fired, create a unique decorative feature. I investigate both the physical and artistic properties of rocks, providing a foundation for the material’s own gesture, while allowing it to manifest through a controlled and deliberate methodical approach. The individual rocks melt and flow, eventually enveloping the vase, which then becomes merely a carrier for the various molten rocks captured in the process of metamorphosis.

NCD ročník:
Národná cena za produktový dizajn 2023
NCD kategória:
Umenie & dizajn & remeslo
Hodnotenie:
postupujúce do druhého kola

Súvisiace diela

Pikola

Pikola

Ľubomír Ontkóc
Martina Hudečková
Granit

Granit

Ľubomír Ontkóc
Water - keramický obklad

Water – keramický obklad

Ľubomír Ontkóc
Daniel Piršč
Prejsť na diela