Designum 2/2017

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2017

Online: Designum 2/2017

V rubrike Aktuálne okrem rozhovorov sústredených na prezentáciu mladšej generácie dizajnérov – Richard Seneši (Adriena Pekárová), Silvia Lovasová (Katarína Trnovská), Zolo Kis (Ľubica Pavlovičová), ktorých spája aj záujem o využívanie nových technologických postupov či strategické uvažovanie o dizajnérskej produkcii, prinášame reflexie štyroch zahraničných podujatí. Leonore Jurkyová sa zamerala na Internationale Fashion Showcase 2017 konajúce sa v Londýne. Pohľad na bienále dizajnu v Saint-Étienne prináša príspevok Zdena Kolesára Dizajn rozpustený v slovách. Milano Design Week 2017 je text Barbory Babockej venujúci sa aktuálnemu stavu a prezentáciám dizajnu. Článok Márie Riškovej je pozvánkou na výstavu Hello, Robot. Dizajn medzi človekom a strojom, ktorá sa koná pri príležitosti Vienna Biennale 2017. Maroš Schmidt sa v rubrike Múzejne venuje historickému vývoju podniku Tatramat, jeho produktom a dizajnérom. Do časti Retrospektívne sme zaradili text Dany Doricovej Jitka Petrikovičová – známa a neznáma. Miroslav Chovan je autorom aj druhej časti textu na tému mýty o „zelenom dizajne“. V rubrike Teoreticky a prakticky sú zaradené aj recenzie dvoch publikácií. Tibor Uhrín hodnotí knihu editorov Zdena Kolesára a Mariána Laššáka o dizajnérovi a pedagógovi Františkovi Burianovi a Ivan Petelen učebnicu Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia, ktorá je výsledkom výskumnej práce Juraja Veselovského a kolektívu pedagógov Katedry dizajnu nábytku a interiéru TU vo Zvolene.

Aj v tomto čísle pokračujeme s prezentáciami ateliéru Typolab VŠVU v Bratislave. Predstavujeme nadpisové písma bývalých študentov Martina Kahana, Martina Pyšného a Vojtecha Rumana.

Editoriál / Jana Oravcová
Richard Seneši– material basic / Adriena Pekárová
Hraničné situácie pri narábaní s technológiami ma vždy zaujímali. Rozhovor so Silviou Lovasovou / Katarína Trnovská
Zolo Kis – Mr. Wood / Ľubica Pavlovičová
International Fashion Showcase 2017 / Lenore Jurkyová
Dizajn rozpustený v slovách / Zdeno Kolesár
Milano Design Week 2017 / Barbora Babocká
14 otázok výstavy Hello, Robot. Dizajn medzi človekom a strojom. Pozvánka na Viedenské bienále 2017 / Mária Rišková
Tatramat – 172 rokov dizajnu pre domácnosť / Maroš Schmidt
Jitka Petrikovičová – známa i neznáma / Dana Doricová
Greendesign (alebo niekoľko mýtov o ekodizajne) / Miroslav Chovan
Od materiálnosti k dematerializácii / Tibor Uhrín
Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia / Ivan Petelen
Písma čísla / Redakcia, Martin Kahan, Martin Pyšný, Vojtech Ruman

Viac o dizajnéroch v publikácii
Zolo Kis
Martin Pyšný
Vojtech Ruman