Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia

Poznávanie kultúrnych artefaktov minulosti by malo byť prirodzeným záujmom vzdelaného človeka. Pri práci dizajnéra alebo architekta môže byť, a často aj je, prirodzeným zdrojom tvorivej inšpirácie. Umelecké tendencie alebo štýly v histórii často čerpali z myšlienok a poznatkov nadobudnutých niekedy v dávnej minulosti. Interiér neoddeliteľne súvisí s architektúrou, ale takisto aj s dizajnom nábytku. Väčšinu času svojho života žijeme dnes vo vnútri, preto priestory, v ktorých pracujeme, oddychujeme a trávime svoj voľný čas, priamo podmieňujú kvalitu nášho života. Aby sme pochopili možnosti súčasnosti v oblasti dizajnu nábytku a interiérovej tvorby, a na základe tohto poznania boli schopní aktualizovať tvorbu (nielen súčasnú), ale najmä hľadať tvorivé princípy – atribúty tvorby budúcej, je nevyhnutné si uvedomovať zásadný význam predchádzajúceho dobového posolstva, vloženého do historických mobiliárových objektov – artefaktov a interiérov. Mať tieto znalosti znamená, že vieme chápať, rešpektovať a rozvíjať túto oblasť tvorby, ale aj nachádzať nové súvislosti a nové možnosti v odboroch spojených s touto špecifickou oblasťou tvorivej činnosti človeka.

Veselovský, Juraj (a kol.): Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia. Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2016, 313 s.

Európske kultúrne prostredie, charakterizované okrem iného aj hmotným prostredím, obklopujúcim človeka pri jeho živote, práci a oddychu, bolo priamo aj nepriamo rozhodujúce i pre Slovensko. Zaznamenať jeho celkový historický vývoj vo svojej komplexnosti by si zaslúžilo ďalší mnohoročný výskum. Vysokoškolskú učebnicu Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia, ktorú spracoval riešiteľský kolektív Katedry dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, treba chápať v súvislostiach časových, dokumentačných a v neposlednom rade aj finančných. Bez poskytnutia významnej finančnej podpory vytvoriť takéto celistvé sumarizovanie vybratého dejinného vývoja nábytku, je výkon naozaj nevšedný. Preštudovať množstvo literárnych prameňov, návštevy mnohých archívov významných historických objektov, najčastejšie múzeí v domácom prostredí, príprava hodnotnej fotodokumentácie, štúdium faktografických materiálov, uvádzaných časopisov, katalógov, zborníkov, ich dôsledné preverenie, následný výber a overenie dôležitých relevantných údajov, bola práca nadovšetko záslužná. Takejto dokumentačnej literatúry ako syntetizujúceho pohľadu na históriu nábytku, je zatiaľ na Slovensku veľmi málo, a preto si prácu autorov veľmi vážim. Vysoko prekračuje ambície autorov o poskytnutie informácií pre základnú orientáciu študentov v danej problematike. Je to publikácia, na ktorú môže byť Technická univerzita vo Zvolene právom hrdá.

Medzi základné atribúty charakterizujúce priestor, ktorý si vytvárame pre svoje potreby komunikovať, pracovať, relaxovať, vzdelávať sa, nepochybne patrí i nábytok. Jeho premeny v historickom kontexte dokumentujú úroveň človeka, teda aj spoločnosti, a to vo všetkých rovinách jej existencie. Aj pri súčasnom hľadaní novej kvality a nových princípov nábytkovej tvorby je veľmi dôležité uvedomovať si zásadný význam dobového posolstva vloženého do historických nábytkových artefaktov. Mať tieto znalosti znamená, že vieme nielen chápať, rešpektovať a rozvíjať túto oblasť tvorby, ale i nachádzať nové súvislosti a nové možnosti v odboroch spojených s touto špecifickou oblasťou tvorivej činnosti človeka.

Učebnica Historický nábytok – tvaroslovie a konštrukcia, zaoberajúca sa tvorbou historických nábytkových objektov – artefaktov, ponúka celkom nový uhol pohľadu na túto tematiku. Z obsahu vidno vysoko profesionálnu znalosť spracovanej problematiky v celom spektre logických súvislostí.

Hlavným cieľom diela je poskytnúť študentom komplexný pohľad na históriu nábytkovej tvorby z hľadiska tvaroslovia, použitých materiálov, konštrukcií a technológií. Učebnica vznikla ako jeden z hmotných výstupov projektu KEGA – Historický nábytok na Slovensku, ktorý na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene riešili v rokoch 2013 – 2016. Riešiteľský kolektív pod vedením Juraja Veselovského (Marián Ihring, Roman Nôta, Martin Somora, Anton Stolár) v spolupráci s pracovníkmi muzeálnych zbierok historického nábytku na Slovensku vytvoril širokú databázu popisnej a fotografickej dokumentácie historického nábytku, ktorý bol vyrobený na Slovensku alebo pochádza z európskeho kultúrneho prostredia. Prínosom databázy je spresnenie periodizácie vývoja nábytkových foriem na území Slovenska, jeho charakteristických znakov a špecifík historických foriem domáceho nábytku na jednej strane a importovaných kusov nábytku na naše územie na strane druhej.

Pre učebnicu je charakteristická odborne fundovaná, ale pútavá a jasne zrozumiteľná forma textu organicky previazaná s bohatou obrazovou zložkou, ktorá kladie dôraz na dôležité aspekty jednotlivých slohových období, konštrukčné, tvaroslovné a výzdobné detaily zobrazených nábytkových kusov. Nábytok s jasne čitateľným tvaroslovím autori premyslene použili v charakteristikách jednotlivých slohových období. Na základe výpovednej hodnoty fotografickej dokumentácie a stručného opisu nábytku čitateľ dostáva tie najdôležitejšie informácie o tom ktorom historickom nábytkovom artefakte. Učebnica je výsledkom odborných poznatkov získaných formou podrobného výskumu historického nábytku v teréne a v početných zbierkových inštitúciách na Slovensku a jeho komparáciou s historickým nábytkom zachovaným v európskych zbierkových inštitúciách. Obsahuje podrobnú analýzu a následnú syntézu a zovšeobecnenie poznatkov o fonde historického nábytku zachovaného na území Slovenska a definovanie jeho miesta v širšom, európskom kontexte. Obsah učebnice je v kontexte syláb predmetov študijného programu Dizajn nábytku a interiéru rozdelený do siedmich kapitol, ktoré sa zaoberajú vývojom nábytku od prvotných tvarov predhistorickej doby až po nábytkovú tvorbu konca 19. storočia. Nábytkové umenie staroveku a stredoveku je prevažne spracované na základe dostupnej literatúry, ale i osobných poznatkov autorov s nábytkom starých Egypťanov a gotickými artefaktmi nábytku z územia Slovenska. Obsah kapitoly 4, ktorá sa zaoberá nábytkovou tvorbou novoveku od renesancie až po koniec 19. storočia, je spracovaný na základe vlastnej výskumnej práce autorov štúdiom nábytku nachádzajúceho sa v slovenských zbierkach. Komplexný pohľad na nábytkový vývoj je doplnený kapitolou 5, v ktorej je spracovaná tvorba ľudového nábytku 19. a prvej polovice 20. storočia. Veľmi dôležitou súčasťou opisu nábytkovej tvorby jednotlivých slohových období je aj stručná charakteristika súvisiacej architektúry a jej interiérov. Úvahy o dôležitosti poznania histórie a jej význame v súčasnej nábytkovej tvorbe autori uvádzajú v kapitole 6. Historický odkaz pre súčasnú tvorbu. Súčasťou učebnice je aj výkladový slovník najpoužívanejších odborných pojmov a bohatý výber z najdôležitejšej odbornej literatúry k danej problematike.

Za veľký prínos učebnice pokladám možnosť jej používania nielen v pedagogickej praxi, pre ktorú je predovšetkým určená, ale aj pre možnosť jej využitia v každodennej práci odbornej verejnosti pri identifikácii, dokumentácii a ochrane národných kultúrnych pamiatok a v muzeálnej praxi. Celkovú formu spracovania a vysokú kvalitu jej konečnej podoby považujem za ďalší dôležitý krok pri propagácii nášho národného kultúrneho dedičstva a jeho miesta v kontexte európskeho historického nábytku.

Baroková dvojdverová skriňa zhotovená neznámym nábytkárskym majstrom v stredoeurópskej proveniencii (východné Slovensko) v roku 1620. V spodnej časti je vybavená dvomi zásuvkami. Je bohato zdobená rezbou, zlatením a maľbou. Výplne dverí tvoria maľované alegorické výjavy Viery a Nádeje. Výtvarno-konštrukčné detaily. Východoslovenské múzeum Košice. Foto Juraj Veselovský.

Učebnica svojím obsahom dopĺňa portfólio informácií v oblasti tvorby nábytku, z odborného pohľadu ide o jedinečnú kombináciu textových a fotodokumentačných informácií, ktorá pokrýva vedecké disciplíny ako história, umenoveda a konštrukcia.

Rokokové kreslo „a la reine“, zhotovené v polovici 18. storočia neznámym nábytkárskym majstrom pravdepodobne vo Francúzsku. Konštrukčný základ tvorí bukové drevo zdobené rezbou, povrchovo upravené bielym pigmentom a zlatením18-karátovým zlatom. Operadlo, sedadlo a časť lakťovej opierky je čalúnená vínovočervenou hodvábnou látkou s ručne vyšívanými motívmi postáv Číňanov, časti architektúry, rozkvitnutej sakury a orientálnych rastlín. Reštaurované v sedemdesiatych rokoch 20. storočia, vtedy bol pôvodný čínsky hodvábny poťah nahradený. Múzeum vo Svätom Antone. Foto Juraj Veselovský.

Súčasnosť, výrazne ovplyvňovaná celkom jedinečnými možnosťami poznania a poznávania európskeho, ale i celosvetového kultúrneho vývoja a jeho premien, by nemala prehliadať korene kultúrneho vývoja daného miestom reálneho života konkrétne – ho národa, jeho spoločenské väzby a tradície. V učebnici sú tieto atribúty zmysluplného života brilantne pre – zentované formou svedectva objektov bezprostredne späté nielen s každodenným životom, ale i jeho slávnostnými okamihmi, s priamymi väzbami na miesto, kde človek žije a formuje svoj vzťah k životu. Výrazne pozitívne hodnotím, že v celom spektre tejto problematiky, najmä v súčasnosti poznamenanej tzv. globalizáciou, je v texte citeľná úcta a dôstojný rešpekt k historickému odkazu slovenských tradícií v tvorbe životného prostredia. Učebnica ponúka v logických súvislostiach radené informácie, ktoré sú získané zaujatým a podrobným štúdiom témy a vysoko profesionálnym spracovaním úctyhodného množstva faktografických materiálov, zbierkových predmetov – artefaktov atď., čo je doložené bohatým zoznamom študijných prameňov. Tento profil učebnicu celkom jednoznačne odlišuje od tradičného stereotypu formálnej sumarizácie faktografických informácií bez „rezonančného priestoru“, ktorého význam je v analýze podstatných in – formácií a príkladov – axiómov tvorby s cieľmi, aké môžu byť základom tvorby v budúcnosti. Súčasná, ale najmä budúca interiérová tvorba vrátane dizajnu mobiliárových objektov, môže z tejto učebnice čerpať a inšpirovať sa prezentovanými príkladmi a myšlienkami.Výnimočne podrobne a zodpovedne spracované výsledky projektu KEGA pokladám za jedno z najlepších výskumných i publikačných diel ostatného obdobia tohto profesionálneho kolektívu Katedry dizajnu nábytku a interiéru pod vedením zodpovedného riešiteľa Juraja Veselovského. Predkladanú učebnicu hodnotím jednoznačne ako vysoko profesionálne a v pedagogickej, pamiatkovej a muzeálnej praxi veľmi potrebné dielo.

Kreslo zo súpravy empírového sedacieho nábytku zhotovené okolo roku 1830 v Petrohrade. Drevené časti kresla sú z ihličnatého dreva dyhované topoľovou korenicou a zdobené mosadzným kovaním. Čalúnené časti sú potiahnuté modrým hodvábom. Múzeum SNM – Červený Kameň. Foto Juraj Veselovský.
Stolička zhotovená v druhej polovici 19. storočia v regióne východného Slovenska. Operadlo je bohato zdobené rezbou a polychrómiou s motívom kvetov a listov. Múzeum Spiša Markušovce. Foto Juraj Veselovský

Ivan Petelen je autorizovaný architekt SKA, interiérový dizajnér. Pôsobí na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzite v Bratislave, kde vedie Ústav interiéru a výstavníctva.

Súvisiace diela

Hravý nábytok

Hravý nábytok

Štefan Starinský
Soňa Otiepková
KUKO - multifunkčný drevený nábytok

KUKO – multifunkčný drevený nábytok

Štefan Starinský
Soňa Otiepková
Prejsť na diela
Skip to content