Predaj časopisu Designum

Časopis Designum je jediný odborný časopis o dizajne na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou. Vydáva sa 4-krát ročne (v marci, júni, septembri a decembri).

Časopis si môžete objednať:

  • cez objednávkový formulár a uhradením sumy podľa údajov objednávky
  • zaslaním emailu s požiadavkou na predplatne@scd.sk a uhradením sumy podľa pokynov nižšie 
  • osobne – časopis si môžete zakúpiť na predajných miestach 

Cenník platný od 10. 10. 2022

Doručenie zadarmo!

Designum 2023

Predplatné časopisu Designum na rok 2023
pre SR aj zahraničie
15 € s DPH

Vybrané číslo časopisu Designum 2023 pre SR aj zahraničie –
cena za jedno číslo
4,50 € s DPH


Designum 2022 a 2021 

Všetky 4 čísla časopisu Designum za vybraný ročník
(2022 a 2021) pre SR a EÚ
12 € s DPH

Vybrané číslo časopisu Designum (2022 a 2021)
pre SR a EÚ – cena za jedno číslo
3,40 € s DPH

Platba za objednávku

SLOVENSKO

Banka: Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu: 7000070238/8180
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Suma: Podľa Vašej objednávky, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte: Meno a priezvisko, zhodné s požiadavkou, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk

ZAHRANIČIE

Banka príjemcu/Beneficiary’s bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Číslo účtu príjemcu/Beneficiary’s account number IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
Názov účtu príjemcu/Beneficiary’s account name – SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)
Adresa príjemcu/Beneficiary’s address: JAKUBOVO NÁM. 12, 814 99 Bratislava
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information: Designum 2020, 2021, prípadne 2022

Do poznámky uveďte: Meno a priezvisko, zhodné s požiadavkou, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk

UPOZORNENIE

Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z Vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na predplatne@scd.sk.

Údaje musia obsahovať Vaše meno a priezvisko a presnú adresu, na ktorú budeme objednávku doručovať.

Kontakty:
tel.: +421 2 204 77 319, +421 918 110 256
e-mail: predplatne@scd.sk

Archív Designum

Na Isuuu sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2018 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.

Predajné miesta časopisu DESIGNUM

Obchodný a reklamačný poriadok