Predaj časopisu Designum

Časopis Designum je jediný odborný časopis o dizajne na Slovensku s vyše 20-ročnou tradíciou. Vydáva sa 4-krát ročne (v marci, júni, septembri a decembri).

Časopis si môžete objednať:

  • cez objednávkový formulár a uhradením sumy podľa údajov vygenerovanej objednávky
  • zaslaním emailu s požiadavkou na predplatne@scd.sk a uhradením sumy podľa pokynov nižšie 
  • osobne – časopis si môžete zakúpiť na predajných miestach 

Cenník platný od 11.11. 2021

Doručenie na Slovensko a do krajín EÚ zadarmo!

Designum 2022 
Predplatné časopisu Designum na rok 2022 od 1.12. 2021 pre SR a EÚ12 €

Designum 2021 
Všetky čísla časopisu Designum 2021 pre SR a EÚ12 €
Vybrané čísla časopisu Designum 2021 pre SR a EÚ –
cena za jedno číslo
3,40 €

Designum 2020 
Všetky čísla časopisu Designum 2020 pre SR a EÚ12 €
Vybrané čísla časopisu Designum 2020 pre SR a EÚ –
cena za jedno číslo
3,40 €

Platba za objednávku

SLOVENSKO

Banka: Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu: 7000070238/8180
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Suma: Podľa Vašej objednávky, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk
Konštantný symbol: 0308

Do poznámky uveďte: Meno a priezvisko, zhodné s požiadavkou, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk

ZAHRANIČIE (VRÁTANE ČESKEJ REPUBLIKY)

Banka príjemcu/Beneficiary’s bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Číslo účtu príjemcu/Beneficiary’s account number IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
Názov účtu príjemcu/Beneficiary’s account name – SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)
Adresa príjemcu/Beneficiary’s address: JAKUBOVO NÁM. 12, 814 99 Bratislava
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information: Designum 2020, 2021, prípadne 2022

Do poznámky uveďte: Meno a priezvisko, zhodné s požiadavkou, ktorú ste zaslali na predplatne@scd.sk

UPOZORNENIE

Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z Vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na predplatne@scd.sk.

Údaje musia obsahovať Vaše meno a priezvisko a presnú adresu, na ktorú budeme objednávku doručovať.

Kontakty:
tel.: +421 2 204 77 319, +421 918 110 256
e-mail: predplatne@scd.sk

Archív Designum

Na Isuuu sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2018 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.

Predajné miesta časopisu DESIGNUM

Obchodný a reklamačný poriadok