Predaj časopisu Designum

Výška predplatného časopisu Designum na rok 2021 pre Slovensko je od 1.januára 2021 12 €, do zahraničia 15 €.
Staršie čísla ročníka 2020 je možné objednať aj jednotlivo za sumu 3 €.

Predplatné si môžete objednať a uhradiť:

  • prostredníctvom internetu – zaslaním emailu na predplatne@scd.sk a zaplatením bezhotovostným bankovým prevodom podľa údajov uvedených nižšie na stránke
  • osobne – časopis si môžete kúpiť na predajných miestach 

Cenník od 1. januára 2021

DESIGNUM 2020 a 2021 – predplatné SR (vrátane poštovného)12 €
DESIGNUM 2020 a 2021 – predplatné zahraničie (vrátane poštovného)15 €
DESIGNUM 1,2,3,4 / 2021 – cena za jedno číslo (bez poštovného)3,40 €
DESIGNUM 1,2,3,4 / 2020 – cena za jedno číslo (bez poštovného)3,00 €
Balné a poštovné – paušálne  1,50 € 

Predajné miesta časopisu DESIGNUM

Platba za objednaný časopis

SLOVENSKO

Predplatitelia v rámci SR si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2021 poukázaním sumy 12 € (vrátane poštovného) na náš bankový účet. 

Banka: Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu: 7000070238/8180
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol pre rok 2020: 12342020
Variabilný symbol pre rok 2021: 12342021

Účel platby: Designum 2020/Designum 2021

ZAHRANIČIE (VRÁTANE ČESKEJ REPUBLIKY)

Predplatné za Designum č. 1 – 4/2020, č. 1 – 4/2021 (vrátane poštovného) je vo výške 15 €.

Banka príjemcu/Beneficiary’s bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary’s account number IBAN:
SK50 8180 0000 0070 0007 0238

Názov účtu príjemcu/Beneficiary’s account name
SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary – payment receiver)

Adresa príjemcu/Beneficiary’s address:
JAKUBOVO NÁM. 12, 814 99 Bratislava

Kód krajiny/Country code: SK

Účel prevodu/Remittance information:
Designum 2020, prípadne uviesť len variabilný symbol: 12342020,
Designum 2021, prípadne uviesť len variabilný symbol: 12342021


BANKOVÝ ÚČET V SR A DORUČENIE DO ZAHRANIČIA (VRÁTANE ČR)

V prípade, že požadujete doručovať Designum do zahraničia, a máte zriadený bankový účet v SR, môžete predplatné uhradiť aj nasledovným spôsobom: 

Stačí poukázať na náš bankový účet sumu 15 € (vrátane poštovného) a to:

  • poštovou poukážkou U
  • bezhotovostným bankovým prevodom

Doplňujúce informácie pre realizáciu úhrady:

Adresa:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. č. 12, P. O. Box 131
814 99  Bratislava

Banka: Štátna pokladnica
Číslo bankového účtu: 7000070238/8180 
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol pre rok 2020: 12342020
Variabilný symbol pre rok 2021: 12342021

Účel platby: Designum 2020/Designum 2021
Poznámka/Správa pre prijímateľa: Meno Priezvisko/Názov firmy

UPOZORNENIE

Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné,
aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na predplatne@scd.sk.

Údaje musia obsahovať Vaše číslo účtu a presnú adresu, na ktorú budeme časopis doručovať.

Kontakty:
tel.: +421 2 204 77 319, +421 918 110 256
e-mail: predplatne@scd.sk

Archív Designum

Na Isuuu sme sprístupnili v PDF formáte vydania časopisu Designum po rok 2017 vrátane. Každý predplatiteľ (fyzická osoba) ako bonus získava ročný členský preukaz do špecializovanej Knižnice SCD zadarmo. V rámci ročného členského tu máte možnosť vypožičať si publikácie a časopisy z rozsiahleho knižničného fondu zameraného na oblasť dizajnu, umenia a architektúry, ako aj možnosť využitia odborných knižničných služieb.