Dizajn a inovácie v cezhraničnej spolupráci

Od júla 2018 do augusta 2020 sme v Slovenskom centre dizajnu realizovali projekt s názvom Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe. Tento názov je priamym odkazom na jeho hlavnú tému – inovácie, nové stratégie, udržateľné riešenia a ďalšie dôležité úlohy súčasného dizajnu.

Za finálnou podobou projektu stál dlhodobý proces, ktorý sa začal ešte v roku 2015. Prvotný impulz prišiel od Ministerstva kultúry, ktoré nás upozornilo na čerstvo spustený program spolupráce INTERRREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2016 – 2020 v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Prvým nevyhnutným predpokladom bolo vytvorenie silného slovensko-rakúskeho partnerstva. Po viacerých stretnutiach a konzultáciách vzniklo konzorcium štyroch projektových partnerov – dvoch štátnych inštitúcií zaoberajúcich sa úžitkovým umením a dizajnom (Museum für angewandte Kunst Wien a SCD) a dvoch univerzít orientovaných na dizajn a umenie (Die Angewandte Wien a VŠVU Bratislava). Napriek odlišnosti v spôsobe riadenia a fungovania inštitúcií či ich financovania, sa vzájomné presahy a témy kryštalizovali prirodzene, hoci nie všetky pôvodné nápady a plány sa nakoniec realizovali. K štyrom projektových partnerom postupne pribudli ďalší šiesti, traja z Rakúska a traja zo Slovenska (Ministerstvo kultúry SR, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia Cvernovka, Kunsthalle Wien, Architekturzentrum Wien a Austrian Institute of Technology).

Keďže sa jednalo o veľmi rôznorodý projekt s množstvom menších aktivít, bolo potrebné dať im jednotiace rámce. Preto jeho kostru tvorili dve hlavné skupiny aktivít – výskum a prezentácia, ktoré spájali štyri spoločné projektové témy (Dizajn je zmena, Sociálny dizajn, Materiálový výskum a Digitálne technológie). Každý projektový partner mohol naplánovať svoje vlastné podujatia a výskumné aktivity, ktoré dopĺňali spoločné „veľké“ cezhraničné výstupy. Do projektu tak bolo zakomponovaných naozaj množstvo rôznorodých podujatí od menších workshopov, prednášok, komentovaných prehliadok až po veľké konferencie, výstavy a publikácie. Niektoré pre odborníkov, iné pre širšiu verejnosť.

DIZAJN A JEHO SÚČASNÉ VÝZVY

Dvojdňová konferencia Changing Values  (6. – 7. september 2019, Architekturzentrum, Viedeň, v rámci Vienna Biennale for Change 2019) patrila k najväčším spoločným podujatiam. Predstavila 18 expertov v troch tematických paneloch, ktoré sa zaoberali inovatívnymi materiálmi, transformačným dizajnom, stratégiami udržateľného rozvoja a etickej výroby, či environmentálnou spravodlivosťou. SCD pripravilo odborný panel venovaný inovatívnym materiálom a otázke rozvíjania efektívnej interdisciplinárnej spolupráce medzi inštitúciami na jednej strane a dizajnérmi a architektmi na strane druhej. Vďaka tomuto panelu SCD využilo možnosť predstaviť svoje zameranie na materiálový výskum. Náš zámer budovať v spolupráci s odborníkmi vlastnú knižnicu materiálov ako „up-to-date“ zbierku, ktorá predstavuje najnovšie témy rezonujúce v materiálovom dizajne, vďaka účasti na konferencii a formálnym aj neformálnym stretnutiam s naozaj jedinečnými odborníkmi, nadobudol úplne iný rozmer a usmernil nás pri ďalšom formovaní základnej zbierky a (nielen projektových) aktivitách. Videozáznam z jednotlivých panelov je dostupný na YouTube v angličtine, viac informácií a všetky užitočné linky nájdete na našej webovej stránke.

Komentovaná prehliadka Knižnice materiálov LOMA, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD.
Komentovaná prehliadka Knižnice materiálov LOMA, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD.

V septembri 2019 sme – taktiež v rámci Vienna Biennale for Change – uviedli v našej Galérii dizajnu Satelit výstavu Human by Design. Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne. Práve táto výstava sa stala pre SCD dôležitým projektovým míľnikom a dodnes ťažíme z jej úspechu, napríklad pri nadväzovaní zahraničných partnerstiev. Vďaka zaradeniu výstavy do programu medzinárodného Vienna Biennale sa SCD ako hlavný organizátor výstavy ukázalo ako odborná inštitúcia s relevantným záberom v aktuálnych témach. Úspech mal nielen kurátorský koncept ale aj architektonický návrh a inštalácia, realizované v spolupráci s bratislavským štúdiom Subdigital. Výstava bola uvedená dvakrát, okrem Galérie dizajnu Satelit aj v múzeu MAK vo Viedni na jar 2020. Napriek tomu, že viedenská výstava bola dva a pol mesiaca zatvorená v dôsledku pandémie, celkové čísla návštevnosti v Bratislave aj Viedni boli výborné. Jednotlivé vystavené projekty sú detailne predstavené vo viacerých článkoch ako aj v online komentovanej prehliadke i katalógu. V krátkom filme Nová Cvernovka – Miesto inovácií sme bližšie prezentovali niektoré inovatívne projekty, ktoré vznikli na pôde Novej Cvernovky, nášho dôležitého projektového partnera, a ktoré tiež boli súčasťou kurátorského výberu Human by Design.

Z otvorenia výstavy Human by Design v Bratislave, Galéria dizajnu Satelit, september 2019. Foto archív SCD
Z otvorenia výstavy Human by Design v Bratislave, Galéria dizajnu Satelit, september 2019. Foto archív SCD
Z otvorenia výstavy Human by Design v Bratislave, Galéria dizajnu Satelit, september 2019. Foto archív SCD
Z otvorenia výstavy Human by Design v Bratislave, Galéria dizajnu Satelit, september 2019. Foto archív SCD

MAK v zmysle spracovania témy týkajúcej sa súčasných výziev v dizajne vytvoril expozíciu MAK Design Lab https://www.mak.at/en/makdesignlab, ktorú určite stojí za to vidieť. Na ploche viac ako 2 000 m2 plochy predstavuje rôznorodý výber projektov súčasných dizajnérov, umelcov, architektov či programátorov, ktoré sa zaoberajú otázkou, ako môže dizajn prispieť k pozitívnej zmene. Zároveň je expozícia kontextuálne prepojená s historickými zbierkami múzea. Pre mladších návštevníkov výstavy tu vytvorili špeciálnu aplikáciu MAK LAB APP, ktorá je dostupná v anglickom jazyku. Zároveň s touto výstavou spustili sériu podujatí s názvom MAK Future Lab. Na workshopoch, prednáškach, panelových diskusiách sa hostia venovali konkrétnym témam súčasného dizajnu. Záznam úvodného MAK Future Lab (január 2019), na ktorom bol predstavený práve projekt Design & Innovation, je dostupný online v anglickom jazyku.

Konferencia Changing Values, Viedeň. Panel o inovatívnych materiáloch, september 2019. Foto archív SCD
Konferencia Changing Values, Viedeň. Panel o inovatívnych materiáloch, september 2019. Foto archív SCD
Z komentovanej prehliadky MAK Design Lab, Viedeň, február 2020. Foto archív SCD
Z komentovanej prehliadky MAK Design Lab, Viedeň, február 2020. Foto archív SCD

MAK on Tour – ako priblížiť slovenský dizajn rakúskym návštevníkom

Jedným z cieľov projektu bolo spropagovať Bratislavu resp. Slovensko ako cieľ jednodňových „exkurzií“ pre rakúskych návštevníkov a vytvoriť formáty, ktoré by dokázali osloviť rakúske publikum a boli by udržateľné. Samozrejme, vo fokuse týchto podujatí – v podstate išlo o menšie autobusové zájazdy – bol slovenský dizajn a architektúra. SCD pripravilo tri podujatia, každé s iným programom, MAK vždy doplnil kratší dopoludňajší program priamo vo Viedni. Všetky tri exkurzie MAK on Tour boli plne obsadené a mali výbornú odozvu. Súčasťou programu boli komentované prehliadky pripravené SCD (napr. výstavy Nebáť sa moderny na Bratislavskom hrade či výstavy Human by Design) a program pripravený v spolupráci s ďalším partnerom (návšteva festivalu Nasuti projektového partnera Nadácia Cvenovka, prechádzka/komentovaná prehliadka modernistickej bratislavskej architektúry a návšteva bratislavského Urban Marketu). Toto rozšírenie programu na priestor a témy, ktoré by neboli obmedzené naším sídlom, expozíciou alebo zbierkami, nám prinieslo úplne nový pohľad na naše možnosti a na potenciál podujatí v exteriéri. Zistili sme tiež, že viacerým našim výskumným témam vyslovene svedčia menšie a cielené formáty podujatí.

Z otvorenia výstavy Human by Design v múzeu MAK Wien,  marec 2020. Foto archív SCD
Z otvorenia výstavy Human by Design v múzeu MAK Wien, marec 2020. Foto archív SCD

DIZAJN A INOVÁCIE NA UNIVERZITÁCH

Dôležitým „balíkom“ aktivít bola spolupráca medzi Die Angewandte a Vysokou školou výtvarných umení. Naplánované boli cezhraničné semináre pre študentov oboch škôl, spoločné workshopy a prezentácie, a tiež intenzívnejšie prepojenie škôl s MAK a SCD ako inštitúciami orientovanými na zbierkotvornú činnosť a výskum na poli dizajnu a úžitkových umení. Spolupráca škôl sa začala workshopom ešte v roku 2018, posledný prebehol v letnom semestri 2020, tesne pred nástupom protipandemických opatrení. Okrem toho školy spolu organizovali semináre, prednášky, prezentácie, diskusie, na ktorých sa študenti zaoberali témami od aplikovaného dizajnu, cez netradičné materiály až po digitálne technológie.

Veľmi dôležitým výstupom spolupráce škôl bola prezentácia študentských projektov v MAK Viedeň na výstavách Human by Machine (počas Vienna Biennale for Change 2019, 3. – 28. 7. 2019) a In Machine We Trust (3. 3. – 10. 3. 2020 a 1. – 7. 6. 2020). Každá výstava mala iný kurátorský koncept, na ktorom spoločne pracovali pedagógovia Die Angewandte a VŠVU. Niektoré projekty, ktoré vznikli v rámci spolupráce škôl, boli prezentované aj na výstave Human by Design vo forme videoprezentácie a textového panelu.

Pre slovenských študentov bola bezpochyby najdôležitejšou výstava In Machine We Trust, pretože bola doslova jedinečnou príležitosťou vystavovať v etablovanej rakúskej inštitúcii, v ktorej nie sú bežné ani študentské, ani slovenské výstavy. VŠVU vďaka projektu získala nové technologické vybavenie, ktoré naďalej využívajú jej študenti.

VÝSKUM ŠUR A JEJ EURÓPSKYCH KONTEXTOV

Dlhodobý výskum SCD zameraný na Školu umeleckých remesiel v Bratislave získal vďaka projektu nový rozmer. Cieľom projektového balíka s názvom Dizajn ako impulz pre inovácie – minulosť a budúcnosť bolo ukázať, že odkaz ŠUR prekračuje náš geografický priestor. Výskum sme zasadili do širších súvislostí reforiem umeleckých škôl v medzivojnovom období naprieč Európou. Náš zámer odrážal aj program medzinárodného sympózia Škola ako laboratórium moderného života (26. – 27. 9. 2019, Goethe-Institut Bratislava), na ktorom sme analyzovali práve kontexty a podoby európskeho hnutia za moderné umelecké vzdelávanie (ktorého slovenskou súčasťou bola práve ŠUR). Na sympóziu vystúpili 13 odborníci zo Slovenska, Nemecka, Rakúska, USA, Českej republiky a Maďarska, SCD zastupovala Klára Prešnajderová, výskumníčka, ktorá sa v SCD špecializuje práve na výskum ŠUR. Jednotlivé príspevky predstavili rôzne aspekty a podoby reformy v Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, na Slovensku a v Čechách a ukázali progresívne trendy, ktoré našli živnú pôdu práve na reformných umeleckých školách. Nakoľko jedným z cieľov celého projektu bolo hľadať súčasné kontexty, do programu sympózia sme zaradili okrúhly stôl pod vedením Bohunky Koklesovej, rektorky VŠVU a Ivy Knobloch, kurátorky UPM v Prahe, ktorý sa zaoberal odkazom reformných umeleckých škôl pre prítomnosť. Zborník príspevkov zo sympózia je dostupný online v dvoch rozdielnych verziách, slovensko-českej a medzinárodnej. Slovensko-česká má podobu jednoduchého „readera“ bez obrázkov, medzinárodná verzia obsahuje príspevky v pôvodnom jazyku a anglickom preklade, s bohatou obrazovou prílohou. Obe nájdete na našej webovej stránke.

Komentovaná prehliadka výstavy venovanej Škole umeleckých remesiel v Slovenskom inštitúte vo Viedni , október 2019. Foto archív SCD
Komentovaná prehliadka výstavy venovanej Škole umeleckých remesiel v Slovenskom inštitúte vo Viedni , október 2019. Foto archív SCD

Sympózium bolo v októbri 2019 nasledované menšou výstavou v Slovenskom inštitúte vo Viedni s názvom 90 Jahre Kunstgewerbeschule in Bratislava (1928-1939) (10. 10. –1. 11. 2019). Záujem o výstavu bol nečakane veľký, do neveľkých priestorov Slovenského inštitútu si výstavu prišlo pozrieť viac ako 500 návštevníkov. V súvislosti s témou ŠUR a presahom na Viedeň nemôžem nespomenúť výskumné prepojenie s Die Angewandte, ktorá je dedičkou odkazu viedenskej reformnej Kunstgewerbeschule. Špeciálne pre študentov sme pripravili dve komentované prehliadky viedenskej výstavy – a naopak, my sme mali unikátnu príležitosť nahliadnuť v rámci výskumu do archívu a depozitárov univerzity. Na sympóziu vystúpil emeritný profesor z Die Angewandte Patrick Werkner. Jeho príspevok priblížil vyššie spomínanú Kunstgewerbeschule, jej pedagógov, inovatívne myšlienky, ale aj prepojenie jej histórie s históriou múzea MAK.

Hlavným projektovým výstupom výskumu ŠUR mala byť rozsiahla publikácia, ktorá by predstavila ŠUR ako stále nedostatočne preskúmané, hoci obrovsky významné obdobie dejín slovenského dizajnu, obdobie, kedy Bratislava patrila k dôležitým centrám inovácie a ŠUR bola nazývaná bratislavským Bauhausom. Pandémia COVID-19 v tomto prípade značne skomplikovala situáciu, publikáciu sa nepodarilo dokončiť. Projekt počítal s dvomi rôznymi vydaniami – slovenským a anglickým. V súčasnosti v SCD pracujeme na dokončení slovenskej jazykovej verzie – v rámci obdobia povinnej udržateľnosti projektu. Na viac ako 400 stranách s bohatým obrazovým materiálom v publikácii predstavíme jednotlivé oddelenia, pedagógov školy, aj širšie spoločenské a kultúrne kontexty. O výskume ŠUR si viac môžete prečítať v najnovšom článku hlavnej editorky pripravovanej publikácie Kláry Prešnajderovej Pokračujeme. Výskum ŠUR na pôde SCD

NOVÉ ODDELENIE SCD

Nepochybne najväčším dlhodobým prínosom projektu pre SCD bola možnosť vytvoriť nové oddelenie, ktoré by sa cielene zaoberalo výskumom a vývojom v oblasti dizajnu. Tak vzniklo Výskumno-vývojové oddelenie INOLAB s dvomi pracovnými miestami, ktoré malo na starosti hneď niekoľko projektov – výskum ŠUR, výskum a vývoj v oblasti digitálnych technológií (tu najmä vývoj softvéru H.U.R.B.A.N. selector) a materiálový výskum. Oddelenie INOLAB je dnes zodpovedné za povinnú päťročnú udržateľnosť projektu, preto gro jeho aktivít tvoria práve vyššie spomínané dlhodobé projekty, o ktorých sa podrobne dočítate v článku Inolab – priestor pre inovácie v dizajne.

Pracovné stretnutie v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava, september 2019. Foto archív SCD.
Pracovné stretnutie v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava, september 2019. Foto archív SCD.
H.U.R.B.A.N. selector , náhľad z procesu vývoja softvéru. Foto archív SCD
H.U.R.B.A.N. selector , náhľad z procesu vývoja softvéru. Foto archív SCD

V súvislosti s materiálovým výskumom však spomeniem špeciálny didaktický materiál pre deti, ktorý sme pripravili v spolupráci s viacerými odborníkmi. Sadu špeciálnych návodov s názvom 6 receptov na nové materiály, podľa ktorých si deti môžu doma vyrobiť inovatívne aj biodegradovateľné materiály z bežne dostupných surovín (napríklad jedlý papier či prívesok z plnotučného mlieka a octu), je možné si zdarma stiahnuť na našej webovej stránke.

PROJEKT POČAS PANDÉMIE

Pandémia sa začala v poslednom období realizácie projektu a výrazne ovplyvnila naše možnosti zrealizovať alebo dokončiť plánované aktivity. Výstavy Human by Design a In Machine We Trust vo Viedni boli zatvorené dva a pol mesiaca, kým sa ich podarilo opätovne sprístupniť, hoci už len na týždeň. Boli zrušené podujatia MAK on Tour, komentované prehliadky, zájazdy slovenských študentov do Viedne, úplne sme museli zastaviť niektoré ďalšie výstupy, vrátane publikácie ŠUR. Dvojmesačné predĺženie projektu do konca augusta 2020 nám umožnilo dokončiť aspoň niektoré menšie výstupy.

Komentovaná prehliadka v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD
Komentovaná prehliadka v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD

Keďže jedným z kľúčových cieľov projektu bol dosah na čo najširšie a najrôznorodejšie publikum, ihneď sme začali premýšľať nad alternatívami pôvodne plánovaných výstupov v online priestore. Pripravili sme niekoľko “podujatí”, ktoré mali nečakanú sledovanosť. Online komentovaná prehliadka Human by Design, prednáška Nová typografa a ŠUR a dva podcasty o softvéri H.U.R.B.A.N. selector (pripravené v spolupráci so štúdiom Subdigital) dosiahli spolu približne 10 000 videní. Takisto sme online sprístupnili všetky publikácie (katalóg Human by Design, didaktický materiál, obe verzie zborníka zo sympózia). Jedným z hlavným výstupov projektu mala byť takzvaná White Papers Database – online úložisko rôznych materiálov, výstupov a informácií o projekte. Vďaka intenzívnejšiemu fokusu na online je dnes v tejto databáze viacero neplánovaných výstupov. Nájdete v nej publikácie, linky na videá, prezentácie, obrazové materiály, ale aj menej dôležité tlačoviny či tlačové správy. Databázu nájdete na webovej stránke SCD

Workshop v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD
Workshop v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD
Prezentácia projektov INOLABu, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD
Prezentácia projektov INOLABu, Hurbanove kasárne, Bratislava, december 2019. Foto archív SCD

POKRAČUJEME

Už celkový oprávnený rozpočet projektu 1 471 774 eur vypovedá o tom, na aký veľký projekt sa SCD v pozícii vedúceho projektového partnera podujalo (ako jedna z najmenších príspevkových organizácií MK SR s ani nie 20 zamestnancami). V niektorých momentoch sme projekt realizovali naozaj s vypätím všetkých personálnych, časových aj osobných kapacít. Nad rizikami a problémami vždy napokon prevážilo nadšenie pre témy a inšpiratívne spolupráce. Samozrejme, zásadné pre úspech projektu boli všetky partnerstvá, stretnutia a rozhovory, ktoré boli zdrojom množstva výskumných aj organizačných impulzov. Asi najväčšou výzvou bolo nájdenie rovnováhy medzi náročnou administratívou a pravidlami programu a projektom ako „živým organizmom“ tvoreným množstvom menších rôznorodých výstupov.

Rozsahom, témami aj typom aktivít bol náš projekt aj pre riadiaci orgán programu INTERREG (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, neskôr Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie) špecifický, namiesto niekoľkých väčších a jasne čitateľných výstupov sme realizovali veľmi rôznorodé výstupy pre rozličné cieľové skupiny. Ich výpočet v záverečnej hodnotiacej správe obsahoval tlačové konferencie, odborné články, videozáznamy, krátke filmy, prednášky, komentované prehliadky výstav, workshopy, konferencie, publikácie, výstavy, podcasty, streamy… K štyrom projektovým a šiestim strategickým partnerom pribudli rôznou mierou zapojené inštitúcie, nezávislé organizácie, dizajnérske štúdiá, ale aj nezávislí experti z rôznych krajín. Pôvodný oprávnený rozpočet ani kompletný plán aktivít sa v dôsledku pandémie naplniť nepodarilo, napriek tomu projekt bol a je veľmi úspešný v očiach partnerov, štátnych a európskych inštitúcií aj odborníkov.

Pre SCD projekt spätne znamená oveľa väčší prínos, ako sme na začiatku dúfali. Podarilo sa nám vytvoriť nové oddelenie, naštartovať niekoľko dlhodobých projektov, získať dôležitých partnerov, ale aj zrekonštruovať a vybaviť technológiami časť priestorov v Hurbanových kasárňach. Vďaka projektu (a vďaka tomu, že sme v ňom boli v pozícii vedúceho partnera) sme sa etablovali ako rešpektovaný potenciálny partner zaujímavých európskych projektov, či už orientovaných na stále aktuálny výskum európskeho modernistického hnutia, alebo na čoraz pálčivejšie otázky klimatickej zmeny (v roku 2021 sa SCD stalo partnerom iniciatívy New European Bauhaus). SCD sa tiež v roku 2021 podarilo získať osvedčenie o spôsobilosti na výskum a vývoj, vďaka čomu sa rozširujú naše možnosti na financovanie ďalších aktivít a výskumné spolupráce. K tým najnovším pozitívnym správam patrí informácia o zaradení projektu Dizajn a inovácie do výberu inšpiratívnych projektov v kreatívnom sektore, ktoré vznikli vďaka podpore z eurofondov. Naše najbližšie plány, ktoré sa viažu na obdobie povinnej udržateľnosti, zahŕňajú dokončenie slovenského vydania a spustenie prípravy anglického vydania publikácie ŠUR, ďalšie rozšírenie Knižnice materiálov LOMA, menšie podujatia venované materiálovému výskumu, ale aj výstavu v Galérii dizajnu Satelit. V prípade, že budú úspešné žiadosti o dotácie, ktoré sú v réžii nemeckého organizátora, budeme už budúci rok súčasťou ďalšieho významného európskeho kultúrneho projektu s názvom Triennial of Modernism. Táto spolupráca by dala ďalší rozmer výskumu, ktorý sme mohli spustiť práve vďaka projektu Dizajn a inovácie. Zároveň Rok slovenského dizajnu 2021 priniesol nové partnerstvá a ešte viac upevnil pozíciu SCD ako inštitúcie, ktorá vie tvoriť medzinárodne zaujímavé podujatia, čo rovnako rozširuje naše možnosti. Obdobie povinnej päťročnej udržateľnosti preto nevnímame ako ďalšiu administratívnu či organizačnú záťaž, ale ako obdobie, v ktorom máme priestor ďalej sa zaoberať témami, ktoré nás zaujímajú, a ktoré sú zároveň relevantné pre súčasný dizajn.

Skip to content