ŠUR

výskum / Forschung / research

Škola umeleckých remesiel v Bratislave – ŠUR (1928 – 1939)

Cieľom výskumu ŠUR bolo spracovať a predstaviť slovenskej i medzinárodnej odbornej, ako aj pre tému zainteresovanej laickej verejnosti, jednu prakticky nepreskúmanú, no významnú kapitolu slovenských dejín dizajnu, keď Bratislava patrila k dôležitým regiónom inovácie v Európe.

Die Kunstgewerbeschule in Bratislava – ŠUR (1928 – 1939) Ziel der Forschung zur ŠUR war es, einen unerforschten, aber sehr wichtigen Teil der slowakischen Designgeschichte, wo Bratislava zu den wichtigen europäischen Innovationsregionen gehörte, zu verarbeiten und der slowakischen und internationalen Fachöffentlichkeit sowie der am Design und Innovation interessierten Öffentlichkeit vorzustellen. 

The School of Applied Arts in Bratislava – ŠUR (1928 – 1939)
The aim of the research focused on ŠUR was to process and present to the Slovak and international professional, as well as in topic interested public, one practically unexplored but important chapter of Slovak design history, when Bratislava belonged to important innovative regions in Europe.


Sympózium Škola ako laboratórium moderného života
Symposium Schule als Laboratorium des Modernen Lebens
Symposium School as Laboratory of Modern Life

(Bratislava, Goethe-Institut, 26. – 27. 9. 2019)
program / Das Programm / Program
pozvánka / Einladung / Invitation

Výstava Škola umeleckých remesiel v Bratislave (1928 – 1939) – laboratórium moderny medzi Berlínom a Viedňou
Die Ausstellung Die Kunstgewerbeschule in Bratislava (1928 – 1939) – ein Labor der Moderne zwischen Berlin und Wien
Exhibition The School of Applied Arts in Bratislava (1928 – 1939) – Laboratory of Modernism between Berlin and Vienna

(Wien, Slowakisches Institut, 10. 10. – 1. 11. 2019)

Zborník Škola ako laboratórium moderného života
Der Sammelband Schule als Laboratorium des Modernen Lebens
Proceedings School as a Laboratory of Modern Life

slovensko-česká jazyková verzia 
medzinárodná verzia / international version

Nová typografia a ŠUR pre Čepan Gallery a kultúrne centrum Malý Berlín v Trnave
online prednáška
/ online Vortrag / online Lecture (22. 4. 2020, 18:00)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=251646656019644&ref=watch_permalink (SK)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=524039611833606&ref=watch_permalink (SK)
https://www.facebook.com/watch/live/?v=1290004687871772&ref=watch_permalink (SK)

Komentovaná prehliadka na tému ŠUR v Slovenskom Inštitúte vo Viedni
Kuratorinnenführung zur ŠUR im Slowakischen Institut in Wien / commented tour about ŠUR in the Slovak Institute in Vienna
Video / Video (DE)

Medzinárodné sympózium Škola ako laboratórium moderného života 
Online text / Slovak language only

Skip to content