INOLAB – priestor pre inovácie v dizajne

Začiatky

Výskumno-vývojové oddelenie INOLAB vzniklo pomerne nedávno – v roku 2019, ako jeden z výstupov cezhraničného európskeho projektu Dizajn a inovácie.1 Potrebu systematizovať a rozšíriť výskumno-vývojové aktivity Slovenského centra dizajnu, budovať potrebnú infraštruktúru a sledovať stratégiu rozvoja kreatívneho priemyslu u nás a v zahraničí, to všetko sme si uvedomovali už dávnejšie. Až zásluhou projektu Dizajn a inovácie sa podarilo zabezpečiť súhru všetkých potrebných faktorov na fungovanie týchto aktivít. Vďaka finančným prostriedkom, partnerstvám a príležitostiam, ktoré projekt priniesol, sme mohli INOLAB od začiatku vytvárať ako širšiu výskumnú platformu, ktorá umožňuje medzinárodný a interdisciplinárny výskum, Slovenské centrum dizajnu prepája s rôznymi inštitúciami a odborníkmi a zároveň ponúka podujatia pre veľmi rôznorodé publikum. Činnosť oddelenia bola už od jeho vzniku zameraná na témy, ktoré v súčasnom dizajne výrazne rezonujú:  materiálový výskum a vývoj experimentálnych a inovatívnych materiálov, digitálne technológie, dizajn ako nástroj zmeny či sociálny dizajn. Veľmi dôležitou oblasťou bolo overovanie možností dizajnu a dizajnérov reagovať na problémy, ktoré prinášajú klimatické zmeny, a teda na potrebu vytvárania udržateľnej(šej) každodennosti.

Výstava Human by Design vo Viedni, jar 2020

Súčasné projekty

Projekt Dizajn a inovácie sme síce v roku 2020 ukončili, no v rámci 5-ročnej udržateľnosti výstupov aj naďalej udáva rámec základným aktivitám, funkciám aj povinnostiam INOLABu. V súčasnosti sa preto venujeme niekoľkým jasne zadefinovaným líniám, ktoré sme naštartovali ešte počas projektu, ku ktorým pribúdajú nové kontexty výskumných tém a s nimi súvisiace spolupráce a výstupy.

Škola umeleckých remesiel

Prvá línia nášho výskumu a aktivít sa vzťahuje na dejiny dizajnu na Slovensku, konkrétne výskum Školy umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave (1928 – 1939).2 Výskumu ŠUR sa v SCD venujeme dlhodobo, v rámci projektu Dizajn a inovácie sme tému viac posunuli k reflexii v kontexte celoeurópskeho hnutia reformy umeleckých škôl v medzivojnovom období.3 Hoci táto téma pôsobí ako záležitosť týkajúca sa výlučne historického výskumu, naša snaha smeruje k potvrdeniu jej aktuálnosti aj pre súčasnosť. Dokazuje to záujem o náš výskum v zahraničí a čoraz intenzívnejšie snahy o vznik medzinárodnej siete výskumníkov venujúcich sa celospoločenskému významu výtvarného školstva, ako aj všeobecné rezonovanie Bauhausu ako priekopníka moderného myslenia v dizajne, umení a architektúre, naprieč celou Európou. V súčasnosti v INOLABe  pracujeme na príprave rozsiahlej publikácie o ŠUR v dvoch jazykových verziách – slovenskej a anglickej, pričom slovenskú plánujeme dokončiť ešte tento rok ako jeden z výstupov Roku slovenského dizajnu 2021.

Komentovaná prehliadka výstavy o ŠUR, Slovenský inštitút vo Viedni, október 2019

Dizajn a inovácie

Dôležitou výskumnou témou projektu Dizajn a inovácie bolo hľadanie inovácií, inšpiratívnych projektov a best-practice príkladov zo Slovenska súvisiacich s témou udržateľnosti. Túto líniu výskumu najlepšie ilustruje výstava Human by Design, ktorú sme predstavili v Bratislave (Galéria dizajnu Satelit, jeseň 2019) a vo Viedni (MAK, jar 2020). Na výstave sme v niekoľkých tematických sekciách upozornili na rôzne inšpiratívne projekty zo Slovenska. Kurátorský záber bol pomerne široký, od výskumu inovatívnych materiálov štúdia Crafting Plastics!, cez projekty, ktoré sa zaoberajú novými technologickými spôsobmi získavania energie (projekt S.P.E.A.R.), problémom úbytku hmyzu (Skvôt), či slow fashion (Zero Impact – projekt nášho partnera VŠVU), až po prezentáciu Novej Cvernovky ako priestoru, kde vznikajú iniciatívy a inovácie upozorňujúce na klimatickú krízu. Výstavu si je stále možné prezrieť prostredníctvom online komentovanej prehliadky. Tento výskum nadobúda úplne nové a výraznejšie kontúry a význam vďaka čerstvo uzatvorenému partnerstvu SCD s iniciatívou New European Bauhaus. V témach a výzvach, ktoré  iniciatíva NEB prináša v súvislosti so svojím základným cieľom – budovať udržateľnejší, estetickejší a inkluzívnejší priestor pre život – vidíme priame súvislosti nielen s naším výskumom Školy umeleckých remesiel, ale najmä s tou líniou našich aktivít, ktorá sa zameriava na súčasný dizajn. Práve dizajn má obrovský potenciál byť funkčným nástrojom zmien v spoločnosti na ceste k udržateľnosti a cirkulárnej ekonomike. Azda aj preto je často skloňovaný v súvislosti s iniciatívou New European Bauhaus a rozširovaním jej databázy inšpiratívnych projektov. Chceme pokračovať ďalej a výraznejšie sa prepojiť s kreatívnym a výrobným sektorom, s univerzitami a odbornými školami a reflektovať úlohy a možnosti dizajnu v nadväznosti na prax.

Knižnica materiálov LOMA – Náhľad do online databázy materiálov

Tento zámer sa snažíme sledovať aj v našom dlhodobom projekte Knižnice materiálov LOMA. Knižnicu sme začali budovať v rámci projektu Dizajn a inovácie v kooperácii s rôznymi výskumnými inštitúciami a odborníkmi. S Martinom Balogom z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV sme zostavili zbierku kovov, s Mirom Králom a Vlastou Kubušovou zo štúdia Crafting Plastics! sme spolupracovali pri vytváraní zbierky plastov a experimentálnych materiálov. Dôležité informácie sme čerpali aj zo zahraničia, od expertov, ktorí boli zapojení do projektu Dizajn a inovácie.4 Základným cieľom Knižnice materiálov je prehľadne dokumentovať vzorky materiálov, ich výskyt, výrobu, vlastnosti, využitie a aj príklady konkrétnych výrobkov.5 V našej knižnici máme v súčasnosti nielen „štandardné” materiály, ale aj mnohé experimentálne, vrátane príkladov rôznych biodegradovateľných materiálov. Sú tu uložené mnohé zaujímavé vzorky zo Slovenska, napríklad VENNAX, experimentálny materiál, ktorý vznikol kombináciou bioplastu a ľanu na pôde VŠVU alebo NUATAN®, čo je značka produktov štúdia Crafting Plastics! vyrobených z novej generácie bioplastov Nonoilen.  Sú zo 100 % obnoviteľných surovín, biodegradovateľné, bez zvyškov mikroplastov a bez vplyvu na globálne otepľovanie. K najzaujímavejším materiálom zo zahraničia patria materiály na báze bakteriálnej celulózy či mycelia a materiály vyrábané recykláciou rôznych odpadových látok z rastlinnej a živočíšnej výroby (Bananatex, Fruitleather, Blood Bio Leather, Pinatex a ďalšie). K tým, ktoré rozširujú základné témy výskumu smerom k témam lokálnej cirkulárnej ekonomiky, budovania komunity, zachovávania tradičného spôsobu života, remesiel a kultúrnych hodnôt, patrí biomateriál z mexickej kukurice s názvom Totomoxtle, ktorý má široké využitie napríklad v interiérovom dizajne.

Panelová diskusia o inovatívnych materiáloch, konferencia Changing Values vo Viedni, september 2019

Výskum materiálov má v súčasnosti veľký potenciál a patrí k dôležitým odborom. Preto je naším cieľom rozšíriť základnú prezentačnú funkciu Knižnice LOMA o vzdelávacie, výskumné a vývojové aktivity a prepájať v nich navzájom dizajnérov a vedcov. Ďalším zamýšľaným krokom je rozvíjať Knižnicu materiálov ako kontaktný bod s výrobným sektorom, hľadať inšpiratívne príklady a možnosti využitia materiálov v praxi – v produktovom dizajne či architektúre, a to priamo na Slovensku. 

Pod vedením kolegýň z Oddelenia programov pre verejnosť sme pripravili špeciálnu minipublikáciu, ktorá približuje tému experimentálnych a biodegradovateľných materiálov deťom a rodičom vo forme jednoduchých receptov. Na príprave tohto materiálu s nami spolupracovala napríklad aj Jaroslava Frajová, textilná a odevná dizajnérka, ktorá sa zaoberá vývojom biomateriálov a ako i otázkami využitia nových materiálov v cirkulárnej ekonomike.6

Dlhodobým vývojovým projektom INOLABu, ktorý vedie Maroš Schmidt, je realizácia modelu automobilu TATRA 603-X coupé v mierke 1:1. Prvými krokmi v tomto špeciálnom projekte bolo vytvorenie veľmi presnej počítačovej vizualizácie, virtuálnej reality vozidla v reálnej mierke, clay modelu a následne modelu 1:4, to všetko v spolupráci s Jánom Cinom, pôvodným dizajnérom vozidla z roku 1963. V roku 2020 sa aj napriek pandémii podarilo pripraviť do realizácie ďalšie karosárske diely a v roku 2021 pokračujeme na ďalších častiach vozidla. Paralelne spolupracujeme na nakrúcaní filmu, ktorý dokumentuje vývoj tohto projektu.

Projekt TATRA 603-X coupé

V rámci hľadania prepojení a ďalších kontextov tohto a iných projektov SCD ideme v INOLABe ešte ďalej a momentálne pripravujeme špeciálny vývojový projekt, ktorý bude vznikať s využitím tvarového softvéru H.U.R.B.A.N. selector. Tento softvér sme vyvíjali na pôde INOLABu počas projektu Dizajn a inovácie v spolupráci so štúdiom Subdigital, Naším cieľom bolo vytvoriť digitálny nástroj, ktorý dizajnérovi ponúkne ďalšie možnosti na experimentovanie s 3D tvarmi.7 

Tento softvér využijeme aj v pripravovanom projekte na vytvorenie hybridizovaného modelu Tatry 603X prepojením dvoch pôvodných návrhov Tatry od návrhárov Jána Cinu a Jána Oravca. Pôjde o experiment, ktorý spojí historický výskum s témou využívania digitálnych technológií v dizajne. Výsledok bude výbornou demonštráciou možností softvéru H.U.R.B.A.N. selector pre prácu dizajnéra, ktorý budú môcť využiť pri našich aktivitách študenti dizajnu, a zároveň sa stane príspevkom k nášmu výskumu dejín prvého slovenského coupé.

Ukážka práce v softvéri H.U.R.B.A.N. selector

Ako ďalej

INOLAB bol od počiatku formovaný ako výskumno-vývojové oddelenie, ktoré posilní SCD ako kvalitnú odbornú inštitúciu. V rámci projektu Dizajn a inovácie bol zadefinovaný ako interdisciplinárna platforma pre expertov z oblasti dizajnu a príbuzných disciplín. To môže vytvárať dojem, že INOLAB je do seba uzatvorené odborné oddelenie, ktoré sa venuje veľmi špecifickému výskumu, uchopiteľnému len pre úzky okruh odborníkov. Naše ciele sú však opačné. Dlhodobou víziou je otvoriť sa rôznorodému publiku. Témy, ktorými sa INOLAB zaoberá, sú veľmi aktuálne. Preto chceme vytvárať také výstupy a formáty, ktoré dokážu prístupným spôsobom vysvetľovať naše výskumné úlohy a ukazovať, ako môžu dizajnéri prispieť ku kvalitnejšiemu (a zároveň udržateľnému) spôsobu života. Všetky výstupy našej práce zverejňujeme na webovej stránke SCD v takzvanej White Papers Database, ktorá výborne dokladuje rôznorodosť a zameranie našich aktivít. 

Sotva dvojročné fungovanie a slabé personálne zabezpečenie (len dvaja stáli zamestnanci) našťastie nijako nelimitujú našu prácu. Potenciál INOLABu totiž spočíva v zaujímavých témach a najmä kvalitných odborných spoluprácach, ktoré počas aktuálneho Roku slovenského dizajnu prinesú prvé dôležité výstupy. Už na jeseň 2021 budeme organizovať konferenciu, ktorá nám pomôže zadefinovať jasné smerovanie INOLABu a ešte viac ho nasmeruje k témam, ktoré považujeme za dôležité. Na tejto konferencii máme v pláne reflektovať v niekoľkých diskusných okruhoch idey a zámery iniciatívy New European Bauhaus vo vzťahu k praktickým otázkam dizajnérskej tvorby, materiálového výskumu, vzdelávania v dizajne a príbuzných odboroch.

Workshop expertov v INOLABe, Hurbanove kasárne, Bratislava

1 Projekt Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe bol realizovaný s podporou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu spolupráce INTERREG Slovenská republika – Rakúsko 2014-2020. Hlavnými projektovými partnermi boli MAK – Múzeum úžitkového umenia vo Viedni, Univerzita úžitkového umenia vo Viedni (Die Angewandte) a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave.

2 Viac o ŠUR napríklad tu: https://edesignum.scd.sk/?udalosti&sprava=rozhovor-o-bratislavskej-skole-umeleckych-remesiel.

3 K tejto téme sme v septembri 2019 realizovali medzinárodné sympózium s názvom Škola ako laboratórium moderného života. Zborník zo sympózia je zdarma dostupný na stiahnutie tu.

4 V tejto súvislosti je dôležité spomenúť konfereciu Changing Values, diskusný panel nazvaný Innovative Materials, ktorý pripravilo SCD. Moderátorkou bola Mária Rišková, vtedajšia riaditeľka SCD. Záznam je na zhliadnutie tu (v anglickom jazyku).

5 Knižnica nemá štandardné návštevné hodiny, je prístupná na základe vopred dohodnutého termínu prehliadky.

6 Receptár je dostupný tu.

7 Krátku ukážku, ktorá vám priblíži proces modelovania prostredníctvom hybridizácie tvarov, nájdete tu.

Skip to content