FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart, 2018

Publikácia Fonts SK (Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku) na 416 stranách mapuje písmarsku tvorbu okolo 50 autorov, prezentuje viac ako 350 písiem a prináša rozhovory s 19 tvorcami. Publikácia sa zameriava na písmarsku tvorbu vytvorenú v domácom kontexte, ako aj tvorbu slovenských autorov tvoriacich v zahraničí a popisuje časový záber od pionierskych počiatkov v deväťdesiatych rokoch minulého storočia až po súčasnosť. Spracovaná téma zároveň odkazuje na historické súvislosti ako možný zdroj inšpirácie. Mapuje akademické prostredie a možnosti vzdelávania, poukazuje aj na spôsoby prezentácie a popularizácie domácej písmotvorby a upozorňuje na eventuality uplatnenia písiem v praxi. Ťažiskovou metódou výskumu je forma interview s vybranými autormi, ktorí sa dizajnu písma venujú buď profesionálne, alebo ktorých tvorba priniesla kvalitatívne výsledky v tejto oblasti (P. Biľak, O. Jób, J. Filípek, A. Dieneš, D. Chmela, S. Paulíková, J. Chrastina, M. Chmiel, M. Tornyai, K. Prudil, M. Lelovský, V. Ruman, P. Snoha, M. Pyšný, J. Jenečková, M. Vojtuš, F. Zajac, I. Palečková, M. Kahan). Rozhovory s jednotlivými dizajnérmi prinášajú viacero zaujímavých postojov a dokresľujú situáciu v tomto odbore tvorby, dokumentujú názory na jeho problémy v súčasnosti a úvahy o ideálnom smerovaní v budúcnosti. Najrozsiahlejšou, záverečnou časťou publikácie, je kategorizácia a chronologický zoznam zmapovaných písiem. Konkrétne fonty a písmové rodiny sú detailne predstavené na samostatnej dvojstrane prostredníctvom typografických ukážok, stručného popisu písma a doplňujúcich informácií. Kritériom pre uvedenie písiem je ich použiteľnosť, pričom zámerom autora bolo prezentovať nielen hotové realizácie, ale aj „šuflíkové“ projekty a študentské realizácie, ktoré môžu časom ľahko zapadnúť do zabudnutia. Vedľa seba sa tak ocitajú písma profesionálov, ako aj začínajúcich tvorcov, ktorých spája lokalizačné vymedzenie a rovnaké korene.

Knihu FONTS SK/Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku je možné zakúpiť v distribučnej sieti vydavateľstva Slovart.

Počet strán: 416
ISBN: 978-80-970173-9-2
Grafická úprava: Samuel Čarnoký
Tlač: Vienala, s.r.o., 2018

Viac o dizajnéroch v publikácii