O sebe a o svojej práci

Knižka predstavuje Ľ. Longauera na pozadí jeho rodiny, štúdia, jeho spoločenských a politických aktivít, pedagogických skúseností a samozrejme ako skúseného grafického dizajnéra a výtvarníka.

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2009

Kniha o Ľubomírovi Longauerovi, grafickom dizajnérovi, výtvarníkovi, kurátorovi viacerých výstav o typografii, skúmateľovi histórie grafického dizajnu na Slovensku, je prvou publikáciou, ktorú vydalo Slovenské centrum dizajnu o osobnostiach slovenského dizajnu.

Ľubomír Longauer (1948) od roku 1967 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu, v rokoch 1969 – 1975 na VŠVU v Bratislave (úžitková grafika). Spolupracoval s vydavateľstvami Tatran a Smena, pravidelne vystavoval na domácich a zahraničných podujatiach venovaných úžitkovej grafike (Brno, Varšava, Lahti, stál pri zrode podujatia Trienále plagátu Trnava). Bol pri založení VPN, v rokoch 1989 – 1990 pracoval v koordinačnom výbore ZSVU. V roku 1990 získal miesto vedúceho ateliéru na VŠVU, 1992 – 1993 sa stal prorektorom, 1998 bol menovaný profesorom. V roku 2003 z VŠVU odchádza na vlastnú žiadosť, od roku 2004 nastúpil na PdF UKF v Nitre. Pripravil viacero významných profilových výstav venovaných grafickému dizajnu. V roku 2009 vyšla vo vydavateľstve Slovart kniha Martin Benka, prvý dizajnér slovenského národného mýtu, na ktorej sa okrem Ľubomíra Longauera autorsky podieľala Anna Oláhová.

Autor: Ľubomír Longauer
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu, 2009
Počet strán: 162
ISBN: 978-80-970173-2-3
Grafická úprava: Ľubomír Longauer
Tlač: Neoprint+, Vrútky

Viac o dizajnéroch v publikácii