Aj tu mierny pokrok. Desať rokov spisby o dizajne na Slovensku

Komentár o tom, čo bolo na Slovensku napísané o dizajne za uplynulých desať rokov, začnime poctou Ive Mojžišovej, ktorá nás v roku 2014 opustila. Stihla ešte dokončiť monografiu o Škole umeleckých remesiel (ŠUR) v Bratislave, ktorá patrila k základným pilierom modernej (nielen) dizajnérskej tvorby na Slovensku. Zaoberala sa ňou od šesťdesiatych rokov uplynulého storočia a za ten čas analyzovala rôznorodé aspekty problematiky v mnohých odborných periodikách (za všetky spomeňme aspoň prestížny britský časopis Journal of Design History), o téme ŠUR prednášala doma i v zahraničí.

Iva Mojžšová: Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939. Slovenské centrum dizajnu, Artforum, 2013.
Iva Mojžšová: Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939. Slovenské centrum dizajnu, Artforum, 2013.

V úvode publikácie, ktorej plný titul znie Škola moderného videnia – Bratislavská ŠUR 1928 – 19391 definovala komplikovanú východiskovú situáciu skúmania problematiky. ŠUR v kontexte politického vývoja chvíľami „mizla“ a znova sa „vynárala“. Elementárne problémy našej výtvarnej kultúry (najmä absencia umeleckopriemyselného múzea) spôsobili, že informácie bolo treba často dohľadávať a rekonštruovať z druhostupňových zdrojov. Na tomto pozadí ešte viac vyniká bádateľský výkon, ktorého výsledok je neobyčajne plastický. Okrem úvodného vymedzenia problematiky a záverečnej úvahy o tom, do akej miery sme dnes dedičmi tradície ŠUR, poskytuje kniha deväť „sklíčok mozaiky“ – relatívne samostatných, obsahovo však vzájomne poprepájaných statí zameraných na to, čo sa z histórie a odkazu Školy umeleckých remesiel javí ako najpodstatnejšie.

Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf (eds.): Škola ako laboratórium moderného života. Zborník konferencie. Slovenské centrum dizajnu, 2020. Foto Adam Šakový.
Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf (eds.): Škola ako laboratórium moderného života. Zborník konferencie. Slovenské centrum dizajnu, 2020. Foto Adam Šakový.

V závere svojej knihy vyslovila Iva Mojžišová želanie, aby sa stala východiskom pre historikov umenia a bádateľov v oblasti dejín modernej kultúry pri nasledujúcom skúmaní. Jej odkaz sa darí napĺňať najmä vďaka aktivitám Slovenského múzea dizajnu SCD, ktorého vznik možno považovať za dôležitý počin aj z hľadiska publikačných výstupov uplynulého desaťročia. Múzeum de facto fungovalo vzhľadom na akvizičnú činnosť pod hlavičkou Slovenského centra dizajnu už niekoľko rokov, kým bolo de iure v roku 2014 zaradené do registra slovenských múzeí. Získalo tiež archív Ivy Mojžišovej a venovalo sa systematickému dopĺňaniu informácií o ŠUR. V roku 2018 zorganizovalo o škole na Bratislavskom hrade obsiahlu výstavu Nebáť sa moderny! s novým relevantným materiálom vrátane rekonštrukcií artefaktov podľa dochovanej dokumentácie. Sprievodca expozíciou priniesol texty venované histórii ŠUR a jej oddelení od deviatich autorov.2 V nadväznosti na výstavu vyšiel tiež zborník z medzinárodnej konferencie Škola ako laboratórium moderného života3 zameranej najmä na varianty reformných pokusov v umeleckopriemyselnom školstve strednej Európy prvej polovice 20. storočia a na ich priestorovo-historickú kontextualizáciu. Ide o autentický príspevok k snahám o zviditeľnenie prínosu viacerých inovatívne zameraných vzdelávacích inštitúcií stojacich doteraz v tieni slávneho Bauhausu.

  1. Mojžišová, Iva: Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939. Bratislava: Artforum a Slovenské centrum dizajnu, 2013.
  2. Longauer, Ľubomír, Prešnajderová, Klára (eds.): Nebáť sa sprievodcu. Sprievodca výstavou. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2018.
  3. Bérešová, Simona, Prešnajderová, Klára, Puineuf, Sonia de: Škola ako laboratórium moderného života. Bratislava: Slovenské centrum dizajnu, 2020.

Viac sa dočítate v časopise Designum 3/2021 na s. 68
Predaj časopisu Designum

Viac k téme v publikáciách

Škola moderného videnia (I. Mojžišová). Foto: Adam Šakový

Škola moderného videnia

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie