Škola ako laboratórium moderného života

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Zborník si môžete prečítať online:
Slovenská verzia
Medzinárodná verzia- ISSUU
Medzinárodná verzia – download

Zborník Škola ako laboratórium moderného života. K reforme umeleckého školstva v strednej Európe (1900 – 1945) prináša štúdie z rovnomenného medzinárodného sympózia, ktoré v roku 2019 usporiadalo Slovenské centrum dizajnu pri príležitosti výstavy Nebáť sa moderny! venovanej Škole umeleckých remesiel v Bratislave a zároveň pri príležitosti 100. výročia Bauhausu. Ako prezrádza podtitul zborníka, spoločným menovateľom textov od autoriek a autorov zo Slovenska, Česka, Nemecka, Rakúska, Maďarska a z USA je reforma umeleckého školstva v prvej polovici 20. storočia. Na jednom mieste sa tak predstavujú viac či menej úspešné pokusy o reformu výtvarnej výchovy a umeleckého vzdelávania, ako aj snahy o zriadenie nového typu umeleckej školy z viacerých krajín. Ukazuje sa pritom, že tieto aktivity prebiehali prakticky paralelne naprieč celou Európou a že reformu umeleckého školstva v medzivojnovom období nemožno redukovať iba na Bauhaus. Tomu zodpovedá aj úvodný text o Škole umeleckých remesiel v Bratislave, ako aj texty o umeleckopriemyselných a umeleckých školách vo Viedni, Halle, Frankfurte, Budapešti či v Zlíne. Hlavným cieľom zborníka nie je kritika najslávnejšej nemeckej umeleckej školy, ale skôr snaha poukázať na dosiaľ opomínané perspektívy a najmä naštartovanie celoeurópskej diskusie o reforme umeleckého vzdelávania. Texty sú publikované v jazyku, v ktorom odzneli na sympóziu – čiže v nemčine, češtine a slovenčine a v preklade do angličtiny.

Viac informácií aj o sympóziu a výskume, ktoré predchádzali tvorbe zborníka, sa dočítate v článku Trochu iný pohľad na výročie Bauhausu. Zborník Škola ako laboratórium moderného života.

Sympózium a zborník zo sympózia vznikli v rámci cyklu aktivít projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe podporeného programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Zostavili: Simona Bérešová, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf
Vydalo: Slovenské centrum dizajnu
Počet strán: 280
ISBN: 978-80-89992-06-5
Grafická úprava: Truben Studio / Pavol Truben
Tlač: Ultra Print, s. r. o., Bratislava

Autorky a autori textov: Katalin Bakos, Simona Bérešová, Meghan Forbes, Lada Hubatová-Vacková, Vít Jakubíček, Alena Kavčáková, Alexandra Panzert, Klára Prešnajderová, Sonia de Puineuf, Mária Rišková, Grit Weber, Patrick Werkner, Cornelia Wieg, Julia Witt