Sviatočný čas s Designum 4/2022

EDITORIÁL

Národná cena za dizajn 2022 – Komunikačný dizajn pozná svojich víťazov. Medzinárodná porota vybrala z prihlásených prác v jednotlivých kategóriách tie najlepšie. Pri akejkoľvek snahe o objektívnosť zloženie členov poroty prináša do hodnotenia subjektívne stanoviská. Rôznorodosť názorov je ale dobrým znakom tolerancie, ktorá je v súčasnosti tak veľmi potrebná. Pluralita v oblasti dizajnu je rovnako dôležitá nielen preto, aby sme akceptovali jeden druhého, ale pochopili diverzitu tvorivého vyjadrenia autorov/autoriek dizajnu a tiež potreby užívateľov/užívateliek dizajnu. A tiež mali na zreteli, že dizajn nemožno chápať ako všeobecnú kategóriu, ale dizajn v mnohorakých škálach či jednotlivostiach a pre všetkých tých, ktorí v našej spoločnosti vytvárajú pestrú skladbu rozmanitých subjektov, sociálnych skupín, subkultúr a atď.

V predchádzajúcom čísle sme v rozhovoroch dvoch reprezentantov poroty – Kristíny Bartošovej a Mykolu Kovalenka – predstavili rozmanitosť osobných názorov na hodnotenie prihlásených prác v tohtoročnej národnej cene. Ak sa ich pohľady na dizajn v mnohom odlišovali, v skupine hodnotiteľov sa zhodli na konkrétnych víťazných prácach alebo na menách nominovaných na Cenu pre osobnosti dizajnu – Nový zjav (Matúš Hnát), Etablovaný dizajnér (Michal Tornyai) či v Cene za hospodársky prínos v oblasti dizajnu (Čierne diery) a Cene za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu (Miroslav Cipár).

Matúš Hnát získal ocenenie Nový zjav. So Zuzanou Uhalovou sa rozprávajú nielen o jeho vnímaní národnej ceny, ale aj tvorbe a spolupráci s klientmi. Ové Pictures, ktoré tvoria Veronika Obertová a Michaela Čopíková, prihlásili do národnej ceny niekoľko prác. Dve z nich boli ocenené v kategóriách Animácia a video, Plagát a vizuál. Rozhovor o ich tvorbe viedla Michaela Kučová. Rubriku Aktuálne uzatvára príspevok o podujatí Šperk Stret 2022. O medzinárodnej konferencii na tému Sociálna hodnota osobného objektu, ktorá sa konala pri tejto príležitosti, píše Jana Machatová. Simona Janišová, kurátorka Slovenského múzea dizajnu, venovala do časti Múzejne text o zbierke nápojových súprav, ktoré sa v súčasnej ponuke (komerčnej alebo aj autorskej malosériovej) už nevyskytujú a získať ich možno od súkromných zberateľov, prostredníctvom internetového predaja alebo v záložniach. Tak do zbierok SMD pribudli nápojové súpravy od Miloša Balgavého st. a Jozefa Danča a ďalších. Do rubriky Teoreticky sme skoncentrovali štyri texty na tému vzdelávania z rôznych aspektov. Tomáš Fassati sa venuje reflexii výučbových laboratórií. Konštatuje, že ako jedna z metód výučby predstavujú tiež významný „fenomén dnešnej pedagogiky, bez ktorej sa nezaobídu školy rovnako ako múzeá. Vývojová cesta k nej nebola jednoduchá a rýchla, preto stojí za pozorné ohliadnutie“. Príspevok Eleny Farkašovej sa opiera o problematiku zohľadnenia diverzity používateľov, akceptácie heterogénnosti ľudských potrieb a schopností, ktorú sa snažia implementovať do vzdelávania dizajnérov najmä cez vyučovací predmet humanita v dizajne. Príkladom humánne orientovanej metodiky v dizajne je projekt na tému prostredie priateľské k veku realizovaný v meste Sliač. Zuzana Uhalová kritickým pohľadom nazerá na aktuálny stav vizuálnej podoby učebníc základných škôl. Pripomína, že dizajn učebníc je veľmi komplikovaná práca vyžadujúca si komplexný prístup odborníkov z rôznych oblastí aj vzhľadom na pribúdajúce skupiny detí so špeciálnymi potrebami. ŠUR v zornom poli ďalších výskumov je názov recenzného príspevku Zdena Kolesára, ktorý hodnotí publikáciu ŠUR. Škola umeleckých remesiel v Bratislave 1928 – 1939, nadväzujúcu na monografiu Škola moderného videnia. Bratislavská ŠUR 1928 – 1939 od Ivy Mojžišovej.

V tomto roku nás navždy opustil Karol Rosmány, nekrológ, ktorý v 12 poznámkach reflektuje jeho tvorbu, napísal Vladislav Rostoka. V tomto čísle predstavujeme nadpisové písma študentov Vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave: Simony Császárovej (PUQ), Miriam Polacsek (Impulz) a Róberta Púčeka (Grid). O tom, ako vznikli jednotlivé písma, sa dozviete v rubrike Písma čísla.

Obsah Designum 4/2022

Editoriál / Jana Oravcová
Matúš Hnát: Inšpiráciou sú pre mňa hudobné subkultúry / Zuzana Uhalová
Ové Pictures: Tá energia medzi nami sa prelieva / Michaela Kučová
Šperk Stret 2022. Sociálna hodnota osobného predmetu / Jana Machatová
Keramické nápojové súpravy zo zbierky keramiky a porcelánu Slovenského múzea dizajnu / Simona Janišová
Laboratóriá dizajnu – Základ školskej a múzejnej pedagogiky / Tomáš Fassati
Humanita v dizajne / Elena Farkašová
Problém „škaredých“ učebníc je komplexný / Zuzana Uhalová
ŠUR v zornom poli ďalších výskumov / Zdeno Kolesár
12 poznámok pre Karola Rosmányho / Vladislav Rostoka
Písma čísla / Simona Császárová, Miriam Polacsek, Róbert Púček


Viac informácií o časopise a predplatnom, o aktuálnom čísle.

Viac k téme v publikáciách

Designum 4/2022 obálka

Designum 4/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 3/2022

Designum 3/2022

Slovenské centrum dizajnu

Designum 2/2022

Slovenské centrum dizajnu
Designum 1/2022

Designum 1/2022

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie