Ako ďalej. Ako vzniká najnovší súpis keramiky vo verejnom priestore na východnom Slovensku

Monumentálne diela z keramiky predstavovali v druhej polovici 20. storočia pozoruhodnú časť tvorby pre slovenskú architektúru. Napriek tomu spracovanosť tejto témy je iba čiastočná a poznatky o súčasnom stave niektorých diel máme najmä vďaka lokálnym iniciatívam.

Lýdia Čepková, keramický reliéf. Železničná stanica Poprad, 1982. Foto Tatiana Ducaiová, archív M. Z.
Lýdia Čepková, keramický reliéf. Železničná stanica Poprad, 1982. Foto Tatiana Ducaiová, archív M. Z.

Bádanie po keramike v architektúre sťažuje aj jej klasifikácia v archíve Slovenského fondu výtvarných umení (SFVU),  kde keramika ako svojbytný materiál nepredstavovala samostatnú kategóriu a bola zväčša priraďovaná k maliarskym realizáciám, sporadicky aj sochárskym dielam. I keď toto členenie má (v niektorých prípadoch) svoje opodstatnenie, vďaka svojim špecifikám si diela z keramiky zaslúžia osobitú dokumentáciu a podrobnejšiu analýzu.  Prehľadný súpis diel a autorov venujúcich sa realizáciám v keramike určite prispeje k lepšiemu pochopeniu keramickej tvorby tohto obdobia a jej autorov.

Oto Opršal (?), objekt. Sídlisko Michalovce, 1977. Foto Mátyás Zagiba
Oto Opršal (?), objekt. Sídlisko Michalovce, 1977. Foto Mátyás Zagiba
Keramická reliéfna stena pri ZŠ Čierna nad Tisou, Vojtech Seliga a Milan Ondrušek, 1974, Foto: Mátyás Zagiba
Vojtech Seliga a Milan Ondrušek, keramická reliéfna stena. ZŠ Čierna nad Tisou, 1974. Foto Mátyás Zagiba

V uplynulých mesiacoch som vďaka podpore štipendijného programu ÚNKP-22-1-I pracoval na vytvorení čo najcelistvejšieho súpisu keramických realizácií na východnom Slovensku. Táto činnosť priamo nadväzuje aj na projekt LenHlina, ktorý som rozbehol ešte v roku 2021. Pri tvorbe súpisu som vychádzal z už spomínaného zoznamu realizácií SFVU. Tento zoznam mi umožnil nahliadnuť do systému kategorizácie monumentálnych diel, ktorý je však, ako som už vyššie spomenul, nejednoznačný, a preto by si výskum vyžadoval podrobné preskúmanie celého archívneho fondu.  Položky, ktoré sa dali jednoznačne definovať ako keramické diela, napriek tomu slúžili ako kostra súpisu. Ďalším hodnotným zdrojom výskumu bola diplomová práca Petra Kršáka1, v ktorej jej autor už načrtol potrebu vytvorenia súpisu monumentálnych keramických realizácií. V tejto práci sa však Kršák snaží zachytiť predovšetkým tvorbu profesionálnych keramikov. Realizácie pritom vo veľkej miere vznikali aj prostredníctvom umelcov hlavne s maliarskym vzdelaním.  Niekoľko keramických realizácií tak nájdeme aj v publikácii Maľba v architektúre od Viery Luxovej (1989)2. Súpis monumentálnych realizácií konkrétnych autorov taktiež môžeme nájsť v niektorých monografiách napríklad o Imrichovi Vanekovi3, Jarmile Dicovej- Ondrejkovej4 či Milošovi Balgavom5. Z iniciatív lokálneho (mestského/ regionálneho) charakteru by som spomenul projekty ako U-Points6, Sochy Trebišov, Mapu umenia vo verejných priestoroch mesta Poprad7, mapovanie verejného umenia v regióne Gemer-Malohont, či publikácie Východného pobrežia8. Tieto projekty prispievajú k lepšiemu pochopeniu stavu verejného umenia jednotlivých miest, a sú taktiež prínosnými zdrojmi súpisu keramických realizácií.

Výtvarné doriešenie Espressa na hraničnom priechode Hraničná pri Hornáde (Milhosť) , tematika vítania chlebom a soľou, Milan Mirko, 1985, Foto: SNA, archív SFVU
Milan Mirko, Vítania chlebom a soľou. Hraničný prechod Hraničná pri Hornáde (Milhosť), priestory espressa, 1985. Foto archív M.Z.
Keramická mozaika na prečerpávacej stanici zemného plynu, Ruská, Milan Mirko, 1979-80 Foto: Mátyás Zagiba
Milan Mirko, keramická mozaika. Prečerpávacia stanica zemného plynu, Ruská, 1979–1980. Foto Mátyás Zagiba

Celistvý súpis monumentálnej keramiky východného Slovenska v súčasnosti zachytáva tvorbu vyše 100 autorov v osemdesiatich mestách a obciach regiónu. Množstvo vytvorených diel (okolo 450) je naozaj prekvapujúce. Už len v rámci mesta Košice bolo vytvorených viac ako 130 diel z keramiky, časť ktorých máme zmapovanú aj vďaka aktivitám komunitnej organizácie Východné pobrežie. Výskum však upriamil pozornosť aj na menšie mestá a obce, ktoré taktiež ukrývajú hodnotné diela. Popri známych osobnostiach monumentálnej keramickej tvorby (Imrich Vanek, Juraj Marth, Herta Ondrušová-Victorínová) sa objavili aj diela zabudnutých autorov – často veľmi kvalitné realizácie – ako napríklad Lýdie Čepkovej, Michal Lacku či Milana Ondrušeka.

Reliéfna keramická mozaika na podklade z čadičových kachlíc na fasáde domu smútku Solivar, Prešov, Karol Frk, 197, Foto: Mátyás Zagiba
Karol Frk, reliéfna keramická mozaika na podklade z čadičových kachlíc. Dom smútku Prešov, okolo 1970. Foto Mátyás Zagiba
Reliéfna keramická mozaika na podklade z čadičových kachlíc na fasáde domu smútku Solivar, Prešov, Karol Frk, 197, Foto: Mátyás Zagiba
Karol Frk, reliéfna keramická mozaika na podklade z čadičových kachlíc. Dom smútku Prešov, okolo 1970. Foto Mátyás Zagiba

V súčasnosti prebieha overovanie súčasného stavu diel cez terénne výskumy kooperáciou s ďalšími iniciatívami, samosprávami, zriaďovateľmi inštitúcií, ale taktiež pomocou všímavých obyvateľov, ktorí si uvedomujú hodnotu verejných výtvarných diel vo svojom okolí. Plánovaným výstupom projektu bude zverejnenie databázy diel, spolu s mapou na samostatnej webovej stránke. Dovtedy môžete sledovať naše aktivity cez instagramovýfacebookový profil projektu LenHlina.

Michal Lacko, reliéfna keramická kompozícia. Vstupná hala agrokomplexu Spišská Nová Ves, 1987. Foto archív M.Z.
Michal Lacko, reliéfna keramická kompozícia. Vstupná hala agrokomplexu Spišská Nová Ves, 1987. Foto archív M.Z.
Keramická stena pre kvetinársky pavilón v Košiciach, Juraj Marth, 1972, Foto: Mátyás Zagiba
Juraj Marth, keramická stena. Kvetinársky pavilón, Košice, 1972. Foto Mátyás Zagiba

Pri výskume môžete pomôcť aj vy. Svoje tipy na výtvarné diela z keramiky, ktoré sa nachádzajú vo verejných priestoroch/budovách (nielen na východnom Slovensku), môžete spolu s polohou a fotografiou diela posielať na mailovú adresu projekt.lenhlina@gmail.com.

SUPPORTED BY THE ÚNKP-22-1-I NEW NATIONAL EXCELLENCE PROGRAM OF THE MINISTRY FOR CULTURE AND INNOVATION FROM THE SOURCE OF THE NATIONAL RESEARCH, DEVELOPMENT AND INNOVATION FUND


  1. Kršák, Peter: Keramika v monumentálnej tvorbe v druhej polovici 20. storočia na Slovensku,  diplomová práca. FF UK Bratislava, 2003.
  2. Luxová, Viera: Maľba v architektúre. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1989.
  3. Jankovičová, Sabina: Vanek. Nové Zámky : OZ Kailás a Galéria umenia Ernesta Zmetáka, 2017.
  4. Horváthová, Mária: Jarmila Dicová Ondrejková. Bratislava : FO ART, 2018.
  5. Balgavý, Miloš ml.: Miloš Balgavý. Keramika. Voľná tvorba a dizajn. Trnava : Balgavý Miloš ml., 2016.
  6. https://www.gus.sk/u-points-umenie-vo-verejnom-priestore-socha-verzus-architektura/
  7. OZ NATURALISTA: Umenie vo verejných priestoroch mesta Poprad, projekt AkupunkTÚRA, východné pobrežie. Poprad, 2022.
  8. https://vychodnepobrezie.org/

Viac k téme v publikáciách

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok (Ľ. Longauer). Foto: Adam Šakový

Úžitková grafika na Slovensku po roku 1918. Mierny pokrok

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
69,00
Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý (N. Veselá-Cohen, M. Rišková). Foto: Adam Šakový

Plocha a priestor v dizajne. Milan Veselý

Slovenské centrum dizajnu a vydavateľstvo Slovart
69,00
Prejsť na publikácie
Skip to content