SLOW/SLOV*

SLOW/SLOV*

Výstava
2013

Výstavný projekt sprostredkuje a priblíži odbornej ako aj širšej laickej verejnosti pomocou vybraných domácich dizajnérskych prác a projektov nastupujúce tendencie dizajnu v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu. Nosnou témou výstavy je slow-dizajn [angl. slow /’slō/ = pomalý, spomalenie]. Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita. *Slow-dizajn a Slov-ensko Slow-dizajn, ako nový pojem v súčasnej teórii dizajnu, je v praxi doposiaľ skôr neznámy, hoci jeho princípmi a zásadami je výdatne nasiaknutá už aj slovenská dizajnérska scéna. Práve prepojenie týchto aspektov autorky projektu inšpirovalo k voľbe názvu výstavy slow/slov*. Zámerom je túto tému rovnocenne prezentovať v teoretickom (textovom) a praktickom (produktovom) rozhraní v rámci jednej galerijnej inštalácie, zostavenej z vybraných produktov, odborných textov a video rozhovorov s dizajnérmi. Návštevník tak môže komplexne spoznať procesy, ktoré dizajnér zohľadňuje a realizuje pri navrhovaní konkrétneho produktu, rovnako ako preniknúť do teórie a výskumu, ktorý tvorí živnú pôdu pre rozvoj dizajnérskych konceptov a tendencií. Výber produktov je zostavený z objektov určených pre domácnosť resp. osobnú spotrebu, u ktorých sa predpokladá, že si k nim užívateľ vytvorí dlhodobý vzťah. Zastúpený je nábytok (Allt, Mejd, Veronika Palúchová), interiérové doplnky (Mejd, Ľubica Segečová/trivjednom, Štefánia Sekanová, Dana Tomečková), stolovanie (Patrik Illo, Vlasta Kubusová, Silvia Lovasová/trivjednom, modranska), obuv, odev i materiál (Eliška Karasová, FRL, PIKPOKI, Zuzana Šebeková, WooleWo). Cieľom je pomocou názorných príkladov a sprievodných textov (anotácií, faktických informácií, info-grafiky) ilustrovať teoretický základ jednotlivých dizajnérskych konceptov a prístupov a motivovať diskusiu a spoluprácu relevantných aktérov (dizajnér, výrobca, technológ, distribútor, užívateľ). K výstave je vydaný katalóg, ktorý okrem reprodukcií vystavených diel, obsahuje odborné texty k problematike slow-dizajnu, venované témam ako tradícia, participácia, reckylácia, technológie a ich vplyv na spomalenie, dizajn s dôrazom na človeka, udržateľný dizajn, a ich stopovaniu na domácej dizajnérskej scéne.

Kurátor: Katarína Trnovská

Galéria Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Vystavujúci autori

Katarína Lauková Zajíčková- autorka projektu
Zuzana Šebeková- autorka projektu
Irena Dorotjaková- autor odborných textov
Veronika Kotradyová- autor odborných textov
Zuzana Labudová- autor odborných textov
Michala Lipková- autor odborných textov
Eva Vitkovská- autor odborných textov
Mária Vozárová- autor odborných textov
Karol Trnovský- grafický dizajn
Jaroslav Salaj- grafický dizajn
Veronika Paluchová- nábytok
Ľubica Segečová- interiérové doplnky
Štefánia Sekanová- interiérové doplnky
Dana Tomečková- interiérové doplnky
Patrik Illo- stolovanie
Vlasta Kubušová- stolovanie
Silvia Lovasová- stolovanie
Zuzana Šebeková- obuv, odev, materiál
Daniela Karasová- obuv, odev, materiál