SLOW/SLOV*

SLOW/SLOV*

Výstava
18. júla 2013 – 28. augusta 2013

Výstavný projekt sprostredkuje a priblíži odbornej ako aj širšej laickej verejnosti pomocou vybraných domácich dizajnérskych prác a projektov nastupujúce tendencie dizajnu v širšom kontexte jeho praxe, teórie a výskumu. Nosnou témou výstavy je slow-dizajn [angl. slow /’slō/ = pomalý, spomalenie]. Slow-dizajn, ako súbor súčasných trendov v dizajne, kladie dôraz najmä na výrobu využívajúcu lokálne materiály, technológie a skúsenosti (know-how) ponúkajúc tak jedinečný potenciál práve malým ekonomikám krajín ako je Slovensko. Zároveň slow-dizajn prináša do súčasného diskurzu na poli dizajnu a výroby aj nové témy ako emócia, tradícia a rituál, spomalenie, čas, interakcia, participácia, skúsenosť, sociálna a kultúrna zodpovednosť, eko-efektivita. *Slow-dizajn a Slov-ensko Slow-dizajn, ako nový pojem v súčasnej teórii dizajnu, je v praxi doposiaľ skôr neznámy, hoci jeho princípmi a zásadami je výdatne nasiaknutá už aj slovenská dizajnérska scéna. Práve prepojenie týchto aspektov autorky projektu inšpirovalo k voľbe názvu výstavy slow/slov*. Zámerom je túto tému rovnocenne prezentovať v teoretickom (textovom) a praktickom (produktovom) rozhraní v rámci jednej galerijnej inštalácie, zostavenej z vybraných produktov, odborných textov a video rozhovorov s dizajnérmi. Návštevník tak môže komplexne spoznať procesy, ktoré dizajnér zohľadňuje a realizuje pri navrhovaní konkrétneho produktu, rovnako ako preniknúť do teórie a výskumu, ktorý tvorí živnú pôdu pre rozvoj dizajnérskych konceptov a tendencií. Výber produktov je zostavený z objektov určených pre domácnosť resp. osobnú spotrebu, u ktorých sa predpokladá, že si k nim užívateľ vytvorí dlhodobý vzťah. Zastúpený je nábytok (Allt, Mejd, Veronika Palúchová), interiérové doplnky (Mejd, Ľubica Segečová/trivjednom, Štefánia Sekanová, Dana Tomečková), stolovanie (Patrik Illo, Vlasta Kubusová, Silvia Lovasová/trivjednom, modranska), obuv, odev i materiál (Eliška Karasová, FRL, PIKPOKI, Zuzana Šebeková, WooleWo). Cieľom je pomocou názorných príkladov a sprievodných textov (anotácií, faktických informácií, info-grafiky) ilustrovať teoretický základ jednotlivých dizajnérskych konceptov a prístupov a motivovať diskusiu a spoluprácu relevantných aktérov (dizajnér, výrobca, technológ, distribútor, užívateľ). K výstave je vydaný katalóg, ktorý okrem reprodukcií vystavených diel, obsahuje odborné texty k problematike slow-dizajnu, venované témam ako tradícia, participácia, reckylácia, technológie a ich vplyv na spomalenie, dizajn s dôrazom na človeka, udržateľný dizajn, a ich stopovaniu na domácej dizajnérskej scéne.

Kurátor: Katarína Trnovská

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Osobnosti dizajnu na výstave

Katarína Lauková Zajíčková

autorka projektu
bez fotografie

Zuzana Šebeková

autorka projektu

Irena Dorotjaková

autor odborných textov

Veronika Kotradyová

autor odborných textov
bez fotografie

Zuzana Labudová

autor odborných textov

Michala Lipková

autor odborných textov

Eva Vitkovská

autor odborných textov

Mária Vozárová

autor odborných textov

Karol Trnovský

grafický dizajn

Jaroslav Salaj

grafický dizajn

Veronika Paluchová

nábytok

Ľubica Segečová

interiérové doplnky

Štefánia Sekanová

interiérové doplnky
Dana Tomečková

Dana Tomečková

interiérové doplnky

Patrik Illo

stolovanie

Vlasta Kubušová

stolovanie

Silvia Lovasová

stolovanie
bez fotografie

Zuzana Šebeková

obuv, odev, materiál

Daniela Karasová

obuv, odev, materiál
Ďalšie osobnosti dizajnu