Dizajn a architektúra. Kontexty, kontakty a presahy. Slovensko 2005-2015

Dizajn a architektúra. Kontexty, kontakty a presahy. Slovensko 2005-2015

Výstava
16. júla 2015 – 13. septembra 2015

Dizajn a architektúra majú významný vplyv na ľudský život, vkus, estetické a sociálne hodnoty, aj na vnímanie predmetného sveta. Spoločným rámcom dizajnu a architektúry je proces navrhovania/tvorby, čo spôsobuje, že dizajn permanentne osciluje okolo rozmanitých polôh od produktu cez interiér, architektúru a verejný priestor. Zámerom výstavného projektu je preto ukázať dizajn/navrhovanie/tvorbu vo všetkých jednotlivostiach pomocou „story behind“, s cieľom poukázať na súčasný stav nábytkového dizajnu a vyvrátiť predstavu o dizajne len ako o nositeľovi vizuality a štýlu v konzumnej spoločnosti. Výstavný projekt predstavuje dizajn nábytkových kusov v kontexte navrhovania/tvorby deviatich autorov. Autormi sú architekti tvoriaci v oblasti dizajnu, produktoví dizajnéri, dizajnéri s presahom do interiéru a architektúry a sochár, ktorého dizajnérska tvorba vychádza z environmentálneho kontextu a celospoločenskej výzvy. Prostredníctvom svojich návrhov, vystavených nábytkov a vlastných príbehov autori reprezentujú osobité, vzájomne odlišné línie navrhovania/tvorby. Výstava sleduje prácu dizajnéra/architekta/výtvarníka od skice po realizáciu s cieľom objasniť procesy a myšlienkové postupy ukrývajúce sa v pozadí každého produktu ako aj poukázať na to, kto je súčasný slovenský dizajnér. Mnohovrstevnatosť procesu navrhovania/tvorby približuje situáciu profesie dizajnéra na Slovensku ako aj problematiku slovenského dizajnu. Dôležitou súčasťou výstavy je poukázať na dialóg produktového dizajnu s architektúrou a zmapovanie spôsobov navrhovania produktov a prototypov v posledných desiatich rokoch. Zámerom je sprostredkovať teoretický základ rôznych konceptov a prístupov k navrhovaniu/tvorbe v širších spoločensko-kultúrnych, ako aj politicko-ekonomických súvislostiach a oživiť odborný diskurz. K projektu bude vydaná publikácia širšie reflektujúca tému v odborných textoch, ktorá bude obsahovať aj podrobný popis vystavených produktov. Súčasťou výstavy je séria krátkych videí, ktorá pomocou autorských výpovedí dokresľuje charakter tvorby, myšlienkový a názorový podtext vystavujúcich autorov. Videosekvencie vyhľadávajú rôznorodé názory praktizujúcich dizajnérov a architektov, aby plnohodnotne dokumentovali súčasné názory, postoje, trendy a tendencie. Výsledkom je výpoveď, ktorej ambíciou je posunúť diskusiu a prehĺbiť platformu k teórii dizajnu, ako prostriedku na zvýšenie profesionalizácie odboru.

Kurátor: Irena Dorotjaková, Katarína Zajíčková, Katarína Trnovská

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00