Viedenský sociálny podnik EOOS NEXT. Rozhovor s Lotte Kristoferitsch

Štúdio EOOS NEXT vzniklo v roku 2020 ako samostatný projekt renomovaného viedenského dizajnérskeho štúdia EOOS Design so zameraním na pálčivé environmentálne a sociálne témy, ako sú klimatická kríza, trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov či sociálne vylúčenie. K zásadám tohto sociálneho podniku (ako sa EOOS NEXT zvykne označovať) patria stratégie podporujúce cirkulárnu ekonomiku, spolupráca s lokálnymi výrobcami, ako aj zdieľanie vlastných konceptov cez voľné licencie. Jeho zakladateľ, dizajnér Harald Gründl sa so svojimi spolupracovníkmi pritom opiera o idey rakúskeho dizajnéra a teoretika Victora Papaneka a jeho požiadavku na ekologický a sociálne zodpovedný dizajn pre tretí svet a znevýhodnené skupiny. Štúdio EOOS NEXT sa za posledné roky prezentovalo na mnohých prestížnych podujatiach ako Vienna Biennale for Change (2021), Vienna Design Week (2021), Circular Culture Fest (2022) a nedávno aj na výstave Slovenského centra dizajnu Materialisti (4. mája – 10. júla 2022, Galéria dizajnu Satelit, Bratislava), ktorá bola zaradená do programu New European Bauhaus Festival. Rozhovor s Lotte Kristoferitsch vznikol pri príležitosti prednášky o filozofii a projektoch štúdia EOOS NEXT, ktorá sa konala 10. júla 2022 na výstave Materialisti.

Lotte Kristoferitsch v súčasnosti riadi spolu s Haraldom Gründlom EOOS NEXT. Pred jeho založením sa podieľala na architektonických a dizajnérskych projektoch štúdia EOOS Design a od roku 2016 v ňom viedla tím zapojený do projektu Reinvented Toilet Challenge. Zároveň pôsobila ako projektová manažérka pre domáce a zahraničné výstavy, okrem iných bola zodpovedná za účasť štúdia na La Biennale di Venezia (2016), Vienna Biennale for Change (2019) a Triennale di Milano (2019).

Ako by ste charakterizovali EOOS NEXT? Ako a kedy sa to celé začalo?

Štúdio EOOS NEXT vzniklo v roku 2020 ako sociálny podnik dizajnérskeho štúdia EOOS Design, ktoré založili v roku 1995 Martin Bergmann, Gernot Bohmann a Harald Gründl. EOOS NEXT je samostatný podnik zameraný na priemyselný dizajn, ktorý zastrešuje aktivity EOOSu spojené so sociálnymi otázkami a otázkami trvalej udržateľnosti.

ZUV (Zero-Emission Utility Vehicle). 3D tlač karosérie pomocou robotického ramena. © The New Raw
ZUV (Zero-Emission Utility Vehicle). 3D tlač karosérie pomocou robotického ramena. © The New Raw
ZUV (Zero-Emission Utility Vehicle). 3D tlač karosérie pomocou robotického ramena. © The New Raw
ZUV (Zero-Emission Utility Vehicle). 3D tlač karosérie pomocou robotického ramena. © The New Raw

Vo svojich projektoch reagujete na veľké výzvy dnešného sveta ako klimatická kríza, trvalo udržateľné využívanie zdrojov, hygiena alebo mobilita. Ako vnímate vašu úlohu v spoločnosti, resp. úlohu dizajnéra vo všeobecnosti?

Ťažisko našej činnosti spočíva v dizajne pre základné potreby krajín tzv. globálneho juhu, konkrétne nás zaujímajú témy ako decentralizované zásobovanie elektrinou, vodou, riešenia v oblasti hygieny, mobility, potravinovej bezpečnosti a zdravia. „Dizajn pre ostatných 90 percent spoločnosti“ požadoval dizajnér a teoretik dizajnu Victor Papanek, ktorý svojou knihou Design for the Real World (Dizajn pre reálny svet) už pred päťdesiatimi rokmi pripomínal dizajnérom a dizajnérkam ich spoločenské poslanie. EOOS NEXT spolupracuje s mnohými medzinárodnými akademickými výskumnými inštitúciami, pričom my prenášame výsledky ich výskumu do dizajnérskych prototypov. Tie sa priamo v teréne testujú s miestnymi partnermi a predstavujú tak východisko pre možnú priemyselnú výrobu.

Určujete si témy nových projektov sami alebo ide vždy o zákazky?

Popri výskumných grantoch a priamych zákazkách pracujeme v našom Future Labe aj na projektoch, ktoré sme iniciovali sami, ako napríklad na koncepte pre mobilitu ZUV alebo na projekte šetriacej armatúry Safe Tap. Zdieľanie poznatkov (Open Design) a cirkulárny dizajn (Circular Design) patria k určujúcim hodnotám štúdia EOOS NEXT a často tvoria aj východisko pre proces tvorby.

ODM (Open Design Mold). Technický nákres. © EOOS NEXT
ODM (Open Design Mold). Technický nákres. © EOOS NEXT
ODM (Open Design Mold). Modely jednotlivých komponentov. © EOOS NEXT
ODM (Open Design Mold). Modely jednotlivých komponentov. © EOOS NEXT

Zdá sa, že výskum, vývoj a využívanie moderných technológií majú pre EOOS NEXT zásadný význam. Mohli by ste túto fázu vašej práce bližšie opísať?

Naše návrhy sa zakladajú na transformatívnych technológiách a stratégiách. Využívame Rapid Prototyping, čiže technológie ako 3D tlač na výrobu ilustračných a funkčných modelov. Dokážeme tak demonštrovať budúce scenáre či produkty s pozitívnym efektom. Technológie testujeme v reálnych podmienkach a ako funkčné prototypy v praxi. Týmto spôsobom ponúkame východisko pre vývoj a priemyselnú výrobu produktov a služieb. Ako štúdio využívame metódy cirkulárneho dizajnu a podporujeme našich partnerov v ich ceste k cirkulárnemu hospodárstvu.


Celý článok nájdete v časopise Designum 3/2022 na s. 30
Predaj časopisu Designum

Súvisiaca výstava