Písma čísla Od analógu k digitálnej tvorbe písma

Posledné dva ročníky časopisu Designum sa zamerali na popularizáciu písiem od domácich tvorcov. Ich praktické použitie osviežilo typografiu nadpisov k článkom. Kým predošlé čísla upriamili pozornosť na písma od študentov a absolventov Ateliéru typografie Katedry vizuálnej komunikácie na VŠVU v Bratislave, tento ročník nadväzuje na túto tradíciu a ponúka priestor písmam a autorom prezentovaným v publikácii Fonts SK (vydanej v priebehu minulého roka Slovenským centrom dizajnu). Výber písiem pre jednotlivé čísla tohto ročníka je selektovaný podľa špecifických kľúčov s ohľadom na ich nadpisové použitie.

Úvodnou témou je samotný začiatok, ktorým je priekopnícka práca v oblasti digitálnej tvorby písma koncom osemdesiatych a v priebehu deväťdesiatych rokov minulého storočia. Predstavujú sa tu štyri písma. Nevšedná antikva Nara (pôvodne Adriq) od Andreja Krátkeho – prvé digitálne písmo od slovenského autora. Od etablovaného písmotvorcu Petra Biľaka je to expresívne písmo Craft, jeho prvé publikované písmo. Ďalej je to lámavo konštruovaná antikva s príznačným názvom Hrana od Daniela Markoviča, ktorá funguje rovnako dobre v nadpisovom aj textovom použití. Výber uzatvára bezerifové písmo Jigsaw Stencil, ktoré je šablónovou kresebnou verziou písma Jigsaw od Johanny Biľak. V rámci spomínaných súvislostí (doba vzniku, použiteľnosť) vybrané písma charakterizuje aj to, že ich digitálnej podobe predchádzala dôsledná analýza v analógovom prevedení – kresba na papieri a v prípade písma Craft dokonca ručne rezaná práca. Vybraní autori a ich tvorba položili základy digitálnej písmarskej disciplíny, ktorá sa dnes teší v našich končinách veľkej obľube a prináša pozoruhodné výsledky. Ak bude tento sľubný scenár naďalej pokračovať, máme sa na čo tešiť. Rovnako sa môžu tešiť čitatelia na ďalšie písma a ich príbehy v nasledujúcich číslach časopisu Designum.

Peter Biľak Craft

Craft písmo
Craft písmo

V prvom ročníku na VŠVU som pracoval veľa s linorytom. V lete 1992 som
pomerne rýchlo vyryl a zoskenoval celú sadu znakov. Tie som vytlačil,
zoskenoval a v septembri, keď som sa vrátil do školy, zdigilalizoval
v ilegálnej verzii Fontographeru 3, ktorú nám nainštaloval Andrej Krátky
(vďaka Andrej!). V celom procese nešlo ani tak o jednotlivé znaky, ale o to,
aby som dosiahol vyvážený obraz textu. Na to som urobil až 12 rôznych
medzier, ktoré dopĺňajú obraz textu. Andrej mi poradil poslať nejaké ukážky
do novo založenej firmy Fontshop, ktorý súhlasil publikovať tento font v ich
kolekcii.

Andrej Krátky Nara

Nara písmo
Nara písmo

Nara skúma medzeru v klasifikácií písma kombináciou dynamických a statických princípov antikvy, vzpriamenou kurzívou a naklonenou italikou. Vykazuje zreteľné znaky renesančných humanistických písiem, akými sú výrazne naklonená os tieňovania a kaligrafická štruktúra ťahov, ale zároveň tiež prvky takzvanej klasicistickej, modernej antikvy, ktorá je charakterizovaná racionálnou konštrukciou, vysokým kontrastom a ostro nasadenými serifmi. Nara obsahuje dva druhy tzv. vyznačovacieho štýlu – zvislú Kurzívu, ktorá je inšpirovaná humanistickým kurzívnym rukopisom a bežnejšiu, naklonenú Italiku. Nara bola navrhnutá medzi rokmi 1989 a 2009 a vydaná v spolupráci s Nikolom Djurekom a Petrom Biľakom v roku 2011.

Johanna Biľak Jigsaw

Jigsaw písmo
Jigsaw písmo

Jigsaw je monolineárny sans serif s takmer vyrovnanou šírkou ťahov, pôvodne navrhnutý ako Multiple Master font. Táto technológia bola použitá netypickým spôsobom, na vytváranie postupne meniacich sa rezov medzi verziou Jigsaw Stencil a Jigsaw Solid.
Odkedy sa Multiple Master stal menej používaný, pôvodná myšlienka generovania mnohonásobných verzií ostala iba v polohe experimentu. Následne sa prvé verzie stali základom pre rozšírenie písmových rodín Jigsaw Stencil a Jigsaw Solid o nové rezy Regular, Medium a Bold. Spomedzi znakov vyniká nekonvenčne tvarované písmeno ‘g’. Jigsaw bolo úspešne použité v architektonických riešeniach, zatiaľ čo má stabilný a vyvážený charakter i v textových veľkostiach.

Daniel Markovič Hrana

Hrana písmo
Hrana písmo

Všetko sa začalo antikvou benátskeho typu Nicolasa Jensona z roku 1470, ktorá sa mi stala inšpiráciou. Páčili sa mi jej proporcie, rytmus, kresba, tmavosť v texte a čitateľnosť. V mojom návrhu fontu z roku 1997 som chcel dizajn renesančného textového písma posunúť ešte ďalej. Pustil som sa do experimentu. Lákalo ma skúsiť minimalisticky vyextrahovať kresbu litier do striktne priamkovej podoby bez použitia akýchkoľvek oblých línií. Cieľom bolo navrhnúť font s vynikajúcou čitateľnosťou v rozsiahlej knižnej sadzbe a expresívnym, nadčasovým výrazom vo veľkých titulkoch. V súčasnosti som sa po rokoch pustil do jej dokončenia a doplnenia o ďalšie rezy.


Súvisiace diela

Kultivar Variabilné Písmo

Kultivar Variabilné Písmo

Matej Vojtuš
Tomáš Brousil
Najkrajšie písmo

Najkrajšie písmo

Zuzana Uhalová
Pavol Bálik
Prejsť na diela
Skip to content