Nomádsky dizajn verzus moderní nomádi

Má súčasný nomádsky dizajn odpovede na potreby moderných nomádov? Svet v treťom tisícročí je výrazne formovaný mobilitou, migráciou a exilom. Preto súčasnosť niektorí označujú aj ako „vek nomádstva“. „Nomád“, tento významovo hmlistý pojem, sa používa v stále väčšej miere a širších súvislostiach. Jeho tradičný význam sa posunul k novým interpretáciám ovplyvneným modernými technológiami a trendmi. Dá sa povedať, že z narastajúceho trendu nomádstva sa stal fenomén, ktorý môže ovplyvniť spôsob, akým budú ľudia pracovať a žiť nielen v budúcich desaťročiach. Súčasná dizajnérska tvorba produktov na tento fenomén reaguje, čoho dôkazom je viditeľný záujem dizajnérov a výrobcov o tému novodobého nomádstva a tiež novú, potenciálne dôležitú cieľovú skupinu. Odpovedá však súčasný nomádsky dizajn na potreby a požiadavky moderných nomádov?

Nomadic Chair – Jorge Penadés. https://archello.com/product/nomadic-chair
Nomadic Chair – Jorge Penadés. https://archello.com/product/nomadic-chair

V rokoch 2017 – 2020 sa uskutočnil výskum súčasnej dizajnérskej produkcie určenej pre nomádsky spôsob života, ktorý sa zameral predovšetkým na prostredie interiéru, nábytkové prvky, mobiliár, doplnky a predmety dennej potreby.1 Výskum zahŕňal dva druhy mapovania zacielené na oblasť bývania — súčasný stav dizajnérskej tvorby pre nomádov a životný štýl nomádov. Hľadal pritom odpovede na otázky – čo je súčasný nomádsky dizajn, aké sú jeho charakteristiky, na čo reaguje a v neposlednom rade, či dostatočne zodpovedá požiadavkám a potrebám moderného nomádskeho životného štýlu. Rovnako skúmal otázku, čo dnešný nomád pre svoj život potrebuje a či to korešponduje s tým, čo súčasná dizajnérska produkcia a trh ponúkajú.

Tense – Panter & Tourron. https://www.dezeen.com/2019/04/16/panter-tourron-tense-flat-packed-furniture/
Tense – Panter & Tourron. https://www.dezeen.com/2019/04/16/panter-tourron-tense-flat-packed-furniture/

Kto sú moderní nomádi?

Ak hovoríme o súčasnom type nomádstva, ako novodobých nomádov môžeme označiť moderných mestských ľudí, ktorých životný štýl určuje nezávislosť na mieste pobytu alebo časté sťahovanie. Na rozdiel od tradičných nomádskych komunít, ktorých členovia sa presúvali v skupinách v rámci určitých pevne stanovených území a ciest, dnešní moderní nomádi cestujú zväčša sami alebo v pároch po celom svete. Mobilita je určujúcim faktorom ich životného štýlu, ktorý im bol vo veľkom sprístupnený vďaka moderným komunikačným technológiám a rýchlym a lacným spôsobom dopravy. Pohyblivý životný štýl je ich slobodnou voľbou, rozhodli sa preň z vlastnej vôle. Medzi novodobých nomádov možno zaradiť takzvaných digitálnych, globálnych nomádov či neo-nomádov, permanentných cestovateľov (PT — perpetual travelers), urbánnych nomádov, ľudí žijúcich v karavanoch (vandwellers/ vanlifers), príslušníkov hnutia Travellers (predtým New Age Travellers), batôžkarov (backpackers/flashpackers) alebo napríklad takzvaných snowbirds, presúvajúcich sa sezónne za lepším počasím, ale aj dlhodobo migrujúcich zamestnancov a ich rodiny, misijných pracovníkov a podobne. Spoločná črta tradičného a moderného nomádstva je, že nepodlieha dlhodobému plánovaniu, a aj keď môže byť po nejakom čase ukončené, počas svojho trvania je „absolútne“. Súvisí to s hodnotovým usporiadaním nomádov, ich orientáciou na prítomnosť a túžbou po dobrodružstve ako častou motiváciou pre pohyblivý štýl života. Aj keď je viacero typov novodobých nomádov, najvýraznejšie je medzi nimi zastúpená kategória digitálneho, globálneho či neo-nomáda, a to pokiaľ ide o počet, ale aj osvetu, výskum či medializáciu. Rovnako bola najširšie zastúpená aj v rámci prieskumu cieľovej skupiny výskumu.

Čo je súčasný nomádsky dizajn?

Výskum sa zaoberal súčasným nomádskym dizajnom2, čiže súčasnou dizajnérskou tvorbou produktov zameranou na fenomén nomádstva a novodobé nomádske životné štýly. Do kategórie nomádskych boli vo výskume primárne zaradené produkty a koncepty produktov, navrhnuté a priamo nasmerované na cieľovú skupinu užívateľov — ľudí žijúcich pohyblivým spôsobom života. Sú to produkty, ktorých dizajnér či výrobca to prezentuje už v ich názve či popise, pričom zaradenie do tejto kategórie môže byť niekedy diskutabilné. Môže ísť napríklad o produkty, ktoré určitým spôsobom odkazujú na tematiku nomádstva, hoci len symbolicky či v estetickej rovine. Tieto produkty sú v rámci výskumu témy rovnako dôležité, pretože poukazujú na popularitu témy a súvisiaci dizajnérsky trend. Ďalej tu boli zaradené produkty, ktoré sú pre nomádsky životný štýl objektívne použiteľné, pretože spĺňajú predpoklady jednoduchej prenosnosti a skladnosti, sú ľahké, rozkladacie či nafukovacie. Vyššie opísané typy produktov vrátane tých, ktoré boli z okruhu zamerania výskumu vynechané (humanitárny dizajn, drobná mobilná architektúra alebo mobilné prvky určené do urbánneho priestoru), predstavujú možné spôsoby nahliadania na to, čo je nomádsky dizajn.

Lumber – PESI. https://www.dezeen.com/2017/05/09/ pesi-lumber-table-cardboardfurniture- milan-design-week/
Lumber – PESI. https://www.dezeen.com/2017/05/09/ pesi-lumber-table-cardboardfurniture- milan-design-week/
Lumber, Timber – PESI. https://www.studiopesi.com/lumber
Lumber, Timber – PESI. https://www.studiopesi.com/lumber

Súčasný nomádsky dizajn: príklady

Medzi mapovanými nomádskymi produktmi sa najčastejšie objavujú produktové kategórie osvetlenie, sedenie, spánok a stoly alebo stolovanie. Pokiaľ ide o účel, väčšina produktov je určená na bývanie, za ním nasledoval voľný čas a cestovanie. Prevládajú produkty do interiéru alebo vhodné zároveň do interiéru aj exteriéru. Ďalšia kategória predstavuje produkty na základe istej charakteristiky, počas mapovania boli totiž medzi produktmi rozpoznané viaceré opakujúce sa tendencie a podobnosti. Z nich boli odvodené tri skupiny opozitných vlastností popisujúcich úžitkovosť, trvácnosť a cenovú náročnosť produktov.

Trvácne verzus dočasné produkty

Táto skupina je zameraná na životnosť nomádskych produktov, keďže jedným z možných významov „nomádskosti“ produktov môže byť aj dočasnosť v zmysle časovej ohraničenosti ich použitia či existencie. Zo strany dizajnérov a výrobcov ide o dva možné náhľady na problematiku nomádskeho dizajnu. Jedným je prinášať na trh produkty, ktoré sú vyrobené z kvalitných a trvácnych materiálov a je predpoklad, že ich užívatelia budú používať dlhodobo. Z hľadiska použitia v rámci nomádskeho života sú tieto produkty určené na časté presuny a sťahovanie spolu s užívateľom. Väčšina produktov v mapovaní patrí medzi trvácne. Druhým prístupom, ktorý je v produkcii zastúpený v menšej miere, sú produkty dočasného charakteru, ktoré týmto spôsobom môžu reflektovať dočasnosť pobytu na určitom mieste. Takéto produkty majú buď obmedzenú životnosť z pohľadu výberu materiálu či konštrukcie — po jej skončení je možné ich vyhodiť, recyklovať, môžu byť biologicky degradovateľné, alebo nemusia byť vôbec vlastnené, iba dočasne zapožičané či prenajaté. Medzi dočasné boli zaradené aj typy produktov, ktoré je nutné skompletizovať či dotvoriť ďalšími časťami, či už zakúpenými, vyrobenými, alebo nájdenými na novom mieste pobytu. Ide o akési univerzálne doplnky, poloprodukty, ktoré tvoria „nadstavbu“ existujúceho zariadenia v dočasnom ubytovaní. Dočasnosť takýchto produktov je tu vnímaná z hľadiska improvizácie pri zostavovaní či používaní — produkt sa stáva kompletným a plnohodnotným až po jeho doplnení potrebnou časťou, ktorá poslúži iba určitý čas.

Smart Light – Raw Edges. https://divisare.com/projects/295323- raw-edges-smart-light
Smart Light – Raw Edges. https://divisare.com/projects/295323- raw-edges-smart-light

Medzi nomádskymi produktmi má silné zastúpenie rozkladací nábytok, využívajúci rôzne konštrukčné spoje a fixačné prvky. Využitie podobných produktov v rámci pohyblivého životného štýlu umožňuje dobrá skladnosť, prenosnosť (ploché balenie), jednoduchá konštrukcia a manipulácia. Už z toho vyplýva, že produkty z tejto skupiny sú určené na dlhodobé a opakované používanie. Jedným z takýchto produktov je skladací policový systém s prispôsobiteľnou šírkou Set od dizajnérky Stephanie Hornig. Konštrukcia policového systému je odvodená od kríženej drevenej konštrukcie tradičných nomádskych júrt používaných v Mongolsku, nazývaných ger. Takto produkt v sebe nesie aj odkaz na tradičné nomádstvo, napriek tomu, že pôsobí súčasným dojmom. Ďalším príkladom trvácnych produktov je kolekcia Tense od švajčiarskeho štúdia Panter & Tourron, ktorá je výsledkom výskumného projektu o budúcnosti podoby domova, meniacej sa pod vplyvom zvýšenej mobility a nomádskych tendencií. Dizajnéri štúdia považujú nábytkársky priemysel za zastaraný a neekologický a ich odpoveďou na súčasné výzvy je nízka hmotnosť produktov, v ktorej vidia budúcnosť udržateľného dizajnu. Celá kolekcia váži do 20 kilogramov, nábytok a doplnky sú rozkladacie, zložiteľné do plochého balenia alebo tuby a ich konštrukcia si nevyžaduje žiadne skrutky, funguje na princípe pnutia.

Adventure Backpack – Panter & Tourron. https://ecal.ch/en/feed/projects/5975/ collaboration-with-vacheron-constantin/ foto: Jonas Marguet
Adventure Backpack – Panter & Tourron. https://ecal.ch/en/feed/projects/5975/ collaboration-with-vacheron-constantin/ foto: Jonas Marguet

Celý článok nájdete v časopise Designum 2/2023 na s. 74
Predaj časopisu Designum