IDENTITA, DLHOVEKOSŤ a ďalšie problémy (nielen) dizajnu

Dva spoločné výstavné projekty Univerzity Tomáše Bati v Zlíně (UTB) a Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) – Long Life Identita, ktoré bolo možné si všimnúť vo výstavnom priestore počas uplynulého roka, si z viacerých dôvodov zaslúžia pozornosť. Za posledných šesť rokov vzniklo na základe medzinárodnej kurátorskej spolupráce UTB a TUZVO päť samostatných výstavných konceptov, otvárajúcich v danom čase osobitým spôsobom staré a známe, ale nanajvýš aktuálne spoločenské témy.

Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár

S odstupom času je zrejmé, že prvý spoločný projekt Made in Paper  (2018) overil možnosti spolupráce a odštartoval dlhodobejšiu ambíciu pravidelne skúmať a vzájomne na medzinárodnej úrovni konfrontovať tvorivé názory v rámci spoločnej kurátorsky uchopenej témy, s dôrazom na hľadanie odpovedí v širokom spektre dizajnérskych zameraní a špecializácií. Za posledné roky to, čo spočiatku vyzeralo ako jednorazový počin, nenápadne prerástlo do pozoruhodného, akéhosi cyklického kontinua s medzinárodným dosahom. Pôvodná komorná účasť dvoch univerzít prerástla už v roku 2019 česko-slovenský aj európsky rozmer, keď sa do výstavného projektu Food Print vtedy zapojili aj dizajnéri z Portugalska a Taiwanu.

Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár

Pandémia prekvapivo nepretrhla kontinuitu rozbehnutej medzinárodnej spolupráce. Po výstave Taste the waste toto obdobie asi výrazne stimulovalo formuláciu dizajnérskeho zadania projektu Long Life (2022). Kurátorky Vladimíra Černá, Elena Farkašová a Martina Zuzaňáková koncipovali širokospektrálny koncept a štruktúrovali ho do šiestich kategórií – Dlhoveká planéta, Sebestačnosť, Zdravie, Bez udania veku, Medzi generáciami a Uchovanie pamäti. Tému dlhovekosti skrz ne uchopili komplexne, pričom každá z kategórií vrstevnato odkrýva bohaté spektrum podtém reprezentovaných rôznorodou formou výstupov interpretovaných z pohľadu viacerých dizajnérskych odborov. Koncept predstavil vo svojom výsledku konzistentný pokus o istú sumarizáciu témy v celej jej zložitosti, rezonujúc s aktuálnymi tendenciami v dizajne a spoločnosti. Jedným z prínosov projektu je aj preskúmanie možností aplikácie princípov univerzálneho dizajnu. Aktuálnosť konceptu potvrdila aj odozva v slovenskom prostredí, kde časť výstavy Long Life bola reinštalovaná na nitrianskom Fóre dizajnu 2023 v rámci výstavy Humanita v dizajne (kurátorka Silvia Seneši Lutherová) a odkaz na projekt Long Life sa objavil aj na výstave Empatia – mladý dizajn pre všetkých v Považskom múzeu (2024, kurátor Zdeno Hogh). Long Life po prezentácii v zahraničí (Łódź Design Festival, Algarve Design Meeting, Zlin Design Week) ukončil svoj výstavný cyklus v januári 2024 v Galérii SCD Satelit v Bratislave. Za pridanú hodnotu tohto výstavného konceptu považujem existenciu samostatnej webovej stránky s virtuálnou galériou, t. j. vytvorenie trvalej mentálnej stopy témy, nielen ako možnosti vrátiť sa k projektom, porovnať, overiť myšlienky v čase a priestore, ale aj ako východiskovú platformu pre ďalšiu diskusiu a rozvíjanie problematiky.

Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár
Z výstavy Identita, Łódź Design Festival, máj 2023. Foto Miroslav Debnár

To sa vzťahuje aj na ďalší spoločný výstavný projekt UTB a TUZVO pod názvom Identita (2023). Kurátorská koncepcia (Vladimíra Černá, Elena Farkašová, Vít Jakubíček) sa bez poplatnosti k trendom usiluje ponúknuť aktualizovaný pohľad na túto v dizajne často skloňovanú a zásadnú tému. Pojem identita sa v súčasnosti príliš často ideologizuje, pričom vytvára priestor pre polarizáciu. O to viac je sympatické dizajnérske zadanie, ktoré sa samo o sebe vyznačuje úsilím prebudiť u tvorcu vedomie jeho vlastnej identity a realizovať cez toto prebudenie potenciál vlastnej originality, jedinečnosti a autenticity, pretavením do identity samotného dizajnérskeho výstupu.

Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu

Výber štyridsiatich prác z piatich škôl (UTB, TUZVO, Masarykova univerzita Brno, University of Algerve a National Taipei University of Technology) kurátori neohraničili tematicky kategóriami (iba druhmi výstupov), ale postavili na paralelnom skúmaní viacerých línií a ich priesečníkov, na zrkadlení mnohostrannosti danej témy. Jednotlivé projekty predstavujú mnohopočetné východiská interpretácie témy a ich paradigmy (napríklad ľudský rozmer človeka, otázka totožnosti v zmysle jednoty so sebou samým, individuálne sebauvedomovanie, náboženská či národná identita, rôzne prístupy k vizuálnej identite v komunikačnom, produktovom a interiérovom dizajne). Projekt Identita bol prezentovaný na dizajnérskych podujatiach Łódź Design Festival 2023, Algarve Design Meeting 2023, Milano Design Week 2024 a Zlin Design Week 2024.

Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Z výstavy Long Life, Galéria dizajnu Satelit, november 2023 – január 2024. Foto Adam Šakový, archív Slovenského centra dizajnu
Skip to content