MADE IN PAPER

Made in paper je spoločným projektom Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Predstavuje koncepčný experiment v dizajne papierového mobiliára, ktorého téma bola zameraná na použitie papiera ako nosného konštrukčného materiálu a  zároveň aj ako špecifického výrazového prvku. Tvorivá aktivita vyústila do kolekcie viac ako dvadsiatky produktov a do série piatich výstav v štyroch európskych krajinách.

Jakub Cvitkovič:  Taburetka s tajnou skrýšou na víno. Foto: Lukáš Procházka
Jakub Cvitkovič: Taburetka s tajnou skrýšou na víno. Foto: Lukáš Procházka
Ivan Jedinák: Airpack. Foto: Lukáš Procházka
Ivan Jedinák: Airpack. Foto: Lukáš Procházka

Papier nie je vo výrobe nábytku bežne využívaným materiálom. Ponúka však unikátne možnosti, či už z hľadiska mechanických vlastností, spôsobov opracovania, tvarovania, pigmentovania, cenovej dostupnosti, psychologického účinku na používateľa ale aj cez prizmu ďalších aspektov. Hoci využitie papiera v dizajne a architektúre je už do značnej miery preskúmanou témou, aj napriek tomu tento materiál vďaka svojim charakteristikám predstavuje stále aktuálnu výzvu.

Koncepty mladých dizajnérov z Českej republiky a Slovenska prinášajú jeden z možných pohľadov na aplikáciu rôznych typov papiera a materiálov na báze papiera v nábytkovom dizajne. Výslednými výstupmi sú papierové produkty s možnosťou využitia v bytovom prostredí. Autori oscilujú medzi racionálnym a emocionálnym uchopením témy. Skúmali daný materiál pre konkrétne použitie vo vzťahoch funkčno-prevádzkových, esteticko-výrazových, ekologicko-enviromentálnych, sociálno-kultúrnych či výrobno-ekonomických. Vnútorné preformulovanie spoločnej témy jednotlivými autormi vytvorilo pestré spektrum podtém a jedinečných prístupov. V kolekcii môžeme nájsť papierový nafukovací nábytok, detský mobiliár, riešenia postavené na báze konštruovania či deštrukcie formy, zdôrazňovania recyklácie, ako aj analógie či parafrázovanie už existujúcich tvarových a tektonických riešení.

Lucia Kružlicová:  Gee up! Foto: Lukáš Procházka
Lucia Kružlicová: Gee up! Foto: Lukáš Procházka
Radka Gičevová:  Stripe - Vo II. – dočasné sedenie. Foto: Lukáš Procházka
Radka Gičevová: Stripe – Vo II. – dočasné sedenie. Foto: Lukáš Procházka

Do projektu sa zapojilo za obe univerzity dvadsaťtri študentov. V tvorbe študentov Technickej univerzity vo Zvolene sa dostáva do popredia výtvarná interpretácia myšlienky. Téma tu bola ponímaná viac autorsky ako komerčne. Výstupy majú skôr naznačovať budúce možné riešenia alebo aplikáciu papierového nábytku ako jeho okamžité komerčné využitie. Prístup študentov Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně charakterizuje nekonvenčnosť v ponímaní nábytku a uvoľnenie sa zo zaužívaných postupov. Pre prezentáciu projektu sa ukázala na strane českého partnera projektu ako prínosná aj kooperácia ateliérov produktového a digitálneho dizajnu na realizácii výstavnej koncepcie. Okrem iného priniesla obohatenie o prvok augmented reality, na čom bola založená exhibícia najmä na Algarve Design Meeting v portugalskom Fare.

Vzájomné prepojenie oboch univerzít je podporené nielen ich geografickou blízkosťou, jazykovou príbuznosťou ale aj historicko-spoločenskými súvislosťami, kedy do roku 1993 tieto vzdelávacie inštitúcie existovali v rámci spoločného štátu. Rok 2018 bol pre obe naše krajiny príznačný oslavami storočnice založenia prvej Československej republiky, čo ako téma rezonovalo aj na dizajnérskej scéne. V tomto kontexte spoločná prezentácia projektu Made in paper, najmä v priestoroch Českého centra v Miláne počas aprílového Design Weeku, odkazovala na veľmi úzke väzby medzi oboma národmi a pretrvávajúcu kontinuitu v oblasti vzájomnej spolupráce. Každá zo série výstav projektu Made in paper mala svoju špecifickú príchuť miesta, času a sémantického lokálneho kontextu. Prezentácia v Miláne, hoci sa niesla v komornej atmosfére, začlenila tento česko-slovenský projekt do jednej z najvýznamnejších svetových prehliadok dizajnu a jej širokospektrálneho charakteru. Drážďanská expozícia v umeleckej galérii Motorenhalle bola pripravená v duchu súvzťažnosti k Saskej prehliadke mladej dizajnérskej scény a študentskej ceny za dizajn. Prezentácia vo Fare kládla viac dôraz na digitálne médiá a sprístupnenie verejnosti výlučne prostredníctvom virtuálnej augmented reality. Úplne odlišný charakter priniesla inštalácia papierových produktov v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, kde v aure historického priestoru môže jedinečným spôsobom vedľa seba koexistovať staré a nové.

Ľuboslava Vrabcová : Simply seat  – set troch sedadiel, skladovateľných na princípe matriošky. Foto: Lukáš Procházka
Ľuboslava Vrabcová : Simply seat – set troch sedadiel, skladovateľných na princípe matriošky. Foto: Lukáš Procházka
Richard Hladký: Papierové kreslo – dočasný nábytok. Koncept založený na princípe skladačky, bez použitia lepenia či iných spojovacích materiálov. Foto: Lukáš Procházka
Richard Hladký: Papierové kreslo – dočasný nábytok. Koncept založený na princípe skladačky, bez použitia lepenia či iných spojovacích materiálov. Foto: Lukáš Procházka

Made in paper je vo finále. Momentálne pripravovaná derniéra výstavy sa uskutoční v marci v rámci Fóra dizajnu, počas konania veľtrhu Nábytok a bývanie 2019 v Nitre.

Projekt Made in paper overil spoluprácu zúčastnených strán a vytvoril podmienky pre prípravu ďalšieho spoločného projektu, ktorého výstupy na tému „FoodPrint“ môžeme očakávať už v blízkej budúcnosti. Okrem Univerzity Tomáše Baťi v Zlíne a Technickej univerzity vo Zvolene sa na ňom budú podieľať aj ďalší zahraniční partneri – univerzita Taipei Tech z Taiwanu a Universidade do Algarve z Portugalska. Prvá spoločná prezentácia sa uskutoční už v máji na Design Week 2019 v Zlíne.

MADE IN PAPER
Miláno / Design Week, / České centrum, Taliansko (17. 4 – 22. 4. 2018)
Drážďany / „Junge Designszene“ aus Sachsen, Tschechien und der Slowakei / Runde ecke /, Nemecko (20. 9. – 14. 10. 2018)
Faro / Algarve Design Meeting / Fabrica de Cerveija /, Portugalsko (22. 5. – 26. 5. 2018)
(SK) Zvolen / SNG Zvolenský zámok (17. 1. – 17. 2. 2019)
(SK) Nitra / Fórum dizajnu / Nábytok a bývanie (5. 3. – 10. 3. 2019)
Supervízori projektu: Vladimír Kovařík, Ivan Pecháček, Bob Stránský, René Baďura, Marián Ihring
Kurátor výstavy: Richard Vodička
Viac informácií: http://www.madeinpaper.eu/