FOODPRINT sme to, čo jeme...

FOODPRINT sme to, čo jeme…

Výstava
4. marca 2020 – 22. apríla 2020

medzinárodný dizajnérsky projekt FOODPRINT je v poradí už druhým spoločným projektom Ateliéru produktového designu a Ateliéru digitálního designu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Katedry dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Projekt Made in paper (2018), ktorý sme na Slovensku mali možnosť vidieť v rámci Fóra dizajnu 2019, overil spoluprácu zúčastnených strán a vytvoril podmienky na realizáciu ďalšieho spoločného projektu, na ktorom participovali už aj ďalší zahraniční partneri – univerzity Taipei Tech z Taiwanu a Universidade do Algarve z Portugalska. Sme to, čo jeme. Každá potravina je pre človeka nielen nositeľom energie a nutričných hodnôt. Hmota, ktorú konzumujeme, súbežne nesie v sebe aj informáciu o spôsobe, akým vznikla, procesoch, ktoré ju poznamenali, pričom charakter týchto informácií významne ovplyvňuje celkové ľudské energeticko-informačné fungovanie nielen na úrovni fyzickej, ale i duševnej a duchovnej. Človek je od svojich počiatkov nie príliš vedomým hýbateľom procesov spojených s výrobou a príjmom potravy, ale zároveň za ne dnes už nesie zásadnú zodpovednosť, za ich podobu, proporcie, dôsledky. Je preto dobré, že do nich začína vstupovať nielen ako aktívny účastník, ale aj ako koordinátor schopný reflexie a riadenia všetkých pohybov smerom k trvalej udržateľnosti celého systému. Projekt FOODPRINT chce reagovať na neukončenosť, cyklickosť nášho ľudského vzťahu k jedlu. Ten nie je len požívačný, ale aj produktívny a reflexívny. Chceme skúmať všetky časti jedálneho reťazca (jednotlivo či komplexne) v tvorivej perspektíve tradícií aj najsúčasnejších technológií. Chceme hľadať odpovede na otázky, ktoré téma jedla a jeho vplyvu na náš život otvára v celom spektre dizajnu. Práve za hranicami jednotlivých špecializácií sa môžu nachádzať nové, prekvapivé a revolučné riešenia. Je to viac než len jedlo samotné. Je to proces. Od výroby, balenia, konzumácie až po recykláciu. Proces, ktorý nás môže inšpirovať a zároveň nás núti zamyslieť sa. Ovplyvňovať a byť zodpovední. Medzinárodný projekt FOODPRINT reaguje na čoraz aktuálnejšiu problematiku udržateľnosti. Téma jedla otvára mnohé otázky a dizajn hľadá odpovede. Vnútorné preformulovanie spoločného zadania jednotlivými autormi vytvorilo pestré spektrum subtém a jedinečných prístupov, pričom všetky riešenia na svojom pozadí konvergujú k sústredeniu pozornosti na následky ľudskej činnosti a zasadzujú dizajn do rámca meniacich sa podmienok súčasných životných pomerov, smerom k udržateľnosti vývoja, čo si vyžaduje reštrukturalizáciu v mnohých oblastiach na globálnej úrovni, ako aj na najosobnejšej úrovni života jednotlivca. Z pohľadu školského zadania predstavuje téma FOODPRINT jednu z elementárnych lekcií dizajnérskeho vzdelávania, synergicky spájajúcu „tradičné“ a nové kritériá či transformatívne funkcie dizajnu. Žijeme v období, pre ktoré je charakteristické hľadanie zmyslu a nevyhnutnosť pretvárania spoločnosti na všetkých úrovniach. Sféra úloh dizajnu sa nevyčerpáva len dizajnom predmetov, ale čoraz viac zahŕňa usporiadanie životných pomerov a to, aký charakter majú mať formy nášho konania. Z tohto aspektu predstavuje téma FOODPRINT lekciu o zodpovednosti dizajnéra, ktorá už dávno prestala byť len jeho osobnou morálnou otázkou ale stala sa zásadným imperatívom dneška.

Kurátor: Miroslav Zelinský, Elena Farkašová

Galéria dizajnu Satelit

Hurbanove kasárne, Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava, Slovensko

Otváracie hodiny

Streda - nedeľa 14:00 - 18:00

Na stiahnutie

Osobnosti dizajnu na výstave

Technická univerzita vo Zvolene

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Taipei Tech

Universidade do Algarve

Ďalšie osobnosti dizajnu