O čom je štatistika v dizajne

Začiatky

Štatistika v oblasti dizajnérskych činností na Slovensku je pomerne nová záležitosť. Koncom roka 2018 Ministerstvo kultúry SR prostredníctvom Národného osvetového centra a Štatistického úradu SR poverilo SCD vykonávať tento zber dát pomocou dvoch výkazov – KULT 21-01 o Špecializovaných dizajnérskych činnostiach (interiérový dizajn, dizajn nábytku, strojov, elektrických zariadení, dopravných prostriedkov, módny dizajn a šperk, textilný dizajn, dizajn multimediálnych produktov, vizuálnej identity/logotypu, komunikačnej kampane, informačného systému, dizajn pre digitálne média, písma, knižný dizajn a iné.) a KULT 20-01 o Multimediálnej činnosti (herný priemysel, tvorba a vývoj digitálnych nástrojov a technológií v ponímaní softvér, technológie pre využitie vo všetkých oblastiach života, webový dizajn, motion dizajn, multimediálne a interaktívne inštalácie s úžitkovým charakterom, mediálne umenie, virtuálna a rozšírená realita a pod.).

Keďže potreba mapovať dve dôležité súčasti kultúrneho sektora mala pre odvetvie dizajnu svoje opodstatnenie, v apríli 2019 sme spustili pilotný zber dát1, ktorý u nás v začiatkoch zastrešovala kolegyňa Ľubica Kollárová z Oddelenia dokumentácie a informačných služieb (ODIS). Keďže sa však v Slovenskom centre dizajnu paralelne rozbiehal aj cezhraničný projekt Interreg V-A – Dizajn a inovácie, prešla na pozíciu projektovej koordinátorky, a preto som v auguste 2019 nastúpila na pozíciu Informačnej špecialistky v ODIS-e ja a prebrala som mimo iného aj agendu štatistických zisťovaní.

Prečo je potrebné zbierať dáta dizajnu

Dizajn, ako súčasť kreatívneho priemyslu, zohráva dôležitú úlohu v ekonomike, napomáha rastu hospodárstva, zlepšuje kvalitu života ľudí a dokonca rieši sociálne a environmentálne problémy. Na to, aby sme mohli v tejto oblasti, respektíve v kultúre napredovať, potrebujeme aj získavať relevantné dáta.

Za multimediálnu tvorbu, konkrétne za herný priemysel čiastočne vykonáva každoročné štatistické zisťovanie občianske združenie Slovak Game Developers Association (SGDA), kde pôsobí Maroš Brojo, ktorý je zároveň aj kurátorom zbierky multimédií v Slovenskom múzeu dizajnu. Pozrite si aktuálne výsledky zo zberu dát, ktoré sú zaujímavé tým, že aj napriek pandémii dosiahol herný priemysel rekordný obrat.

Avšak za oblasť dizajnu, až do spustenia štatistických zisťovaní v SCD, sumárne dáta neexistovali. Tie sa následne ďalej využívajú, a to pri tvorbe koncepcií a stratégií v kultúrnej politike, rovnako sú potrebné pre európsku štatistiku a v konečnom dôsledku pre prezentáciu dizajnu doma i v zahraničí. Výsledky z oblasti slovenského dizajnu sú uvedené napríklad v zahraničnej správe – European Design Report2, ktorá poskytuje prehľad o dizajnérskom odvetví v Európe. V rámci cezhraničných vzťahov sme výsledky zo štatistického zberu odprezentovali aj Rakúskemu centru dizajnu (Designaustria) a pod.

Výsledné zozbierané dáta sú jediné podrobne štruktúrované sumárne údaje, ktoré na Slovensku máme za všetky odvetvia dizajnu. Preto je potrebné ich zbierať aj napriek tomu, že z pohľadu dizajnérov a firiem je vypĺňanie výkazov pomerne neobľúbená činnosť, ktorú vnímajú skôr ako byrokratickú záťaž. Mnohí dizajnéri sa pýtali a stále pýtajú, na základe čoho boli zaradení do tejto štatistiky. Zoznamy spravodajských jednotiek sme vytvorili na základe stanovenej špecifikácie pracovnej činnosti – kódu SK NACE3. Pilotný ročník nám pomohol roztriediť aktívne a neaktívne firmy a vytvoriť tak zoznam subjektov, ktorý sa aj naďalej aktualizuje.

DESIGN IS NOW!

O potrebe štatistiky, resp. získavania relevantných dát v oblasti dizajnu, sme sa presvedčili aj v čase pandémie, keď sme potrebovali zistiť straty v tomto sektore a zabezpečiť tak pomoc dizajnérom. Spolu s našimi partnermi (Creative Industry Forum, Slovak Business Agency, Slovak Fashion Council, COVID COLAB (Ústav dizajnu STU), Eastern Design Conference, Flowers for Slovakia) a ďalšími podporovateľmi sme vytvorili platformu DESIGN IS NOW!, ktorej cieľom bolo zmierniť dôsledky krízy na oblasť dizajnu a zároveň hľadať cesty, ako môže dizajn pomôcť ostatným dôležitým súčastiam našej spoločnosti. DESIGN IS NOW! vznikol ako dočasný nástroj pohotovej reakcie na aktuálnu situáciu a prípravu návrhov opatrení. V období od 16. apríla do 4. mája 2020 sme zrealizovali dotazníkový prieskum Dopad pandémie na dizajn a výsledky sprostredkovali dočasnému krízovému štábu na MK SR, pripravujúcemu v tom čase návrhy opatrení pre kultúrno-kreatívny sektor. Prieskumu sa zúčastnilo 114 respondentov z 22 oblastí pôsobenia. V období od 1. júla do 2. septembra 2020 boli zozbierané dáta odprezentované na výstave SCD Design is now! Ľudia sa stali návrhármi, dizajnéri zostali ľuďmi, v Galérii dizajnu Satelit.

Dizajn v číslach za roky 2018, 2019 a 2020

Vráťme sa naspäť k pravidelnému štatistickému zisťovaniu v dizajne, pozrime sa na konkrétne dáta znázornené v grafoch a porovnajme si ich naprieč sledovanými rokmi. Zdrojom informácií sú sumárne očistené dáta získané pomocou Ročných štatistických zisťovaní MK SR KULT 21-01. Treba si uvedomiť, že čísla za rok 2020 sú ovplyvnené pandemickou situáciou.

Znázornené dáta sa týkajú 5 oblastí: aktivít, kde sme zisťovali údaje o domácej scéne, koľko dizajnérov a štúdií pôsobilo v skúmanom roku v tejto oblasti a koľko produktov dokázali vytvoriť, ďalej rozmiestnenia dizajnérskych činností v krajoch na Slovensku, prezentácií, kde sme skúmali celkový počet diel, prezentovaných na rôznych podujatiach (jeden produkt aj na viacerých akciách), financií, v rámci toho sme zisťovali celkové príjmy a náklady na prevádzku dizajnérskych činností a v neposlednom rade personálne zabezpečenie odvetvia a jeho štruktúru.

Ako môžeme zo zverejnených dát vidieť, celkový počet dizajnérov resp. dizajnérskych štúdií zaznamenal určitý pokles, ale aj napriek tomu sa vyrába stále viac a viac produktov. V rámci nich môžeme v poslednom roku sledovať až dvojnásobné množstvo nárastu diel z oblasti komunikačného dizajnu, čo do veľkej miery spôsobila pandémia, kedy sme sa museli preorientovať na iný spôsob života a hlavne prejsť vo väčšej miere do online priestoru. Či tento stav bude aj naďalej pretrvávať a či pandémia bude mať na dizajn stále veľký dosah, zistíme až v štatistických zisťovaniach počas nasledujúcich rokov. Tešíme sa na vašu spoluprácu!


1 Riadi sa Programom štátnych štatistických zisťovaní, prvotne schválené na roky 2018-2020 (neskôr predĺžené na 2021-2023) a vydaný v Zbierke zákonov SR (zákon č. 540/2001).

2 BEDA: European Design Report 2018. Dostupné tu: https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1543245130.pdf

3 Podľa SK NACE zaradené k dizajnu: 7410 – Špecializované dizajnérske činnosti 9003 – Umelecká tvorba, za multimédiá. Podľa SK NACE zaradené k multimédiám: 58210 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier, 62010 Počítačové programovanie, 62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov, 62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov, 63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby, 63990 Ostatné informačné služby i. n., 72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied.