Suburbanizácia a jej podoby na Slovensku

Peter Gajdoš
Katarína Moravanská
Vydavateľstvo
Veda, 2011

Práca sa venuje problematike suburbanizácie – teda sťahovaniu sa ľudí z miest do vidieckych sídiel v ich zázemí. Ide o proces, ktorý odráža zmeny v postmoderných spoločnostiach a ktorý je spojený okrem zvýšenia kvality bývania aj s celým radom sociálnych, kultúrnych, ale i priestorových či dopravných problémov. V práci sa prezentuje suburbanizácia ako zložitý sociálno-priestorový proces, ktorý má výrazne selektívny charakter, tak pokiaľ ide o ľudí ktorí na ňom participujú, ako aj pokiaľ ide o sídla ktoré sú pre tieto kategórie ľudí prichádzajúcich z miest atraktívne. Práca prezentuje názory na vymedzenie suburbanizácie, na jej zdroje ako aj spoločenské, sociálno-priestorové a ekologické dopady a uvádza aj príklady z krajín, kde tento proces pôsobí dlhodobejšie. Špecificky sa venuje problematike vzťahu suburbanizácie a priestorovej segregácie. Podrobnejšie sa venuje aj situácii na Slovensku, kde je suburbanizácia iba v počiatkoch. V knihe sa autori pokúšajú vystihnúť nielen všeobecné znaky suburbanizácie ako procesu sociálnych a socio-kultúrnych zmien, ktoré prebiehajú v slovenskej spoločnosti, ale hlavne upozorniť na niektoré špecifické prejavy, dopady (najmä sociálne) suburbanizácie na obce, na ich sociálne a sídelné prostredie. V závere sa práca zaoberá potrebnosťou a možnosťami regulovanie suburbanizácie resp. redukovania jej negatívnych dopadov.