Serialita a repetícia – ako tvorivé princípy integrovaného umeleckého diela

Zora Rusinová
Vydavateľstvo
Vysoká škola výtvarných umení, 2017

Serialita a repetícia ako umelecké prístupy a konštitutívne princípy integrity umeleckého diela patria k najrozšírenejším formám narácie a štrukturácie umeleckého diela. Oba kreatívne postupy zahŕňajú aspekt časovosti, trvania, intervalov a prechodov. Sú vždy podmienené nielen vnútornými premenami dejín umenia a daným vývojovým štádiom technológií, ale vzťahujú sa aj na sociálne, ideologické a spoločenské kontexty. Zámerom sympózia je vysledovať rozmanité podoby práce so sériou a repetíciou v súvislostiach vývinových tendencií umenia a analýzy médií (podoby seriality, rozdiel medzi modernou a postmodernou, vplyv elektronických technológií a pod.). Sympózium je koncipované interdisciplinárne v snahe poskytnúť priestor vedeckým príspevkom analyzujúcim tému z rôznych metodologických stanovísk. Našou snahou je teoreticky zhodnotiť podoby a úlohu seriality a repetície v kontexte širokého spektra umeleckých a sociálno-vedných odborov (vizuálne umenie, architektúra, literatúra, hudba, filozofia, estetika).