Ekonómie tela – v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch

Vydavateľstvo
Slovart, 2011

Publikácia Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch od Jany Oravcovej (Slovart / VŠVU, 2011) má nosnú tému telo, telesnosť a sexualitu a s ňou spojené otázky subjektivity a identity. Tieto témy patria v súčasnosti k aktuálnym problémom, ktoré sa dostávajú do centra pozornosti nielen umeleckej teórie, kritiky a praxe, ale aj do poľa bádania mnohých spoločenskovedných disciplín. Publikácia prináša pohľad do problematiky tela a telesnosti a prostredníctvom širších metodologických prístupov (postštrukturalizmus, feministické, rodové, psychoanalytické, fenomenologické, sociologické, antropologické prístupy) a spolu s obsahovou štruktúrou otvára široké pole námetov a obsahov k zvolenej téme. Rovnako modernistický koncept univerzality a objektivity sa stane terčom kritického pohľadu na tému tela a telesnosti.