Najkrajšie knihy Slovenska

Súťaž
10. januára 2024 – 31. januára 2024

Hlavný usporiadateľ BIBIANA, Medzinárodný dom umenia pre deti spolu s partnermi Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, Slovenským centrom dizajnu a Slovenským literárnym centrom vyhlasujú už 32. ročník celoslovenskej súťaže Najkrajšie knihy Slovenska.

Poslaním súťaže je podporiť zvyšovanie úrovne knižnej kultúry na Slovensku z hľadiska jej vizuálneho spracovania, mapovať knižnú tvorbu a propagovať najkvalitnejšie tituly doma i v zahraničí. Vydavatelia, grafici, kultúrne inštitúcie, organizácie alebo študenti môžu svoje knihy do súťaže prihlasovať do 31. januára 2024.

Prostredníctvom súťaže sa hľadajú najkvalitnejšie podnety práve v oblastiach, ktoré sa vizualizáciou kníh zaoberajú. Máme na mysli predovšetkým knihu ako estetický papierový produkt. A tento objekt znamená oveľa viac než len výplň prázdnej poličky v našej knižnici. Dobrý „šat“ a správny imidž mu môžu výrazne pomôcť v ceste na pulty kníhkupectiev.

O OCENENIACH SÚŤAŽE

Knihám, ktoré komplexne spĺňajú všetky odborné požiadavky porota udelí ocenenie NAJKRAJŠIE KNIHY SLOVENSKA – kolekcia 10 víťazných knižných titulov. Hlavným ocenením je zaradenie sa do kolekcie.

Odborná porota súťaže bude zodpovedne rešpektovať rámec žánrových kategórií a hodnotiace parametre, ale bude predovšetkým uvažovať v duchu prelínania ich hraníc. Ďalšou zásadnou zmenou sú aj spomenutí partneri súťaže – Slovenské centrum dizajnu a Slovenské literárne centrum.

Porota má právo rozhodnúť aj o udelení špeciálnych cien – „Ceny poroty“ – za výnimočný a inovatívny počin v knižnej produkcii v rámci profesie, žánrov alebo inému nápaditému riešeniu, a to ktorejkoľvek z 20 nominovaných kníh. Porota má právo rozhodnúť aj o neudelení „Ceny poroty“.

O PRIHLASOVANÍ DO SÚŤAŽE

Súťaž NKS vyhlasuje BIBIANA najneskôr do 31. decembra a vzťahuje sa na knihy vydané v danom roku od 1. januára do 31. decembra. Prihlášky a knihy do súťaže sa podávajú do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Podmienkou je zaslanie bezchybného výtlačku knihy spolu s kompletne vyplnenou prihláškou s označením NKS 2023 na sekretariát súťaže. Kontaktnou osobou je Mgr. Dominika Horváthová.

Veríme, že Vám súťaž NKS prinesie aktuálne inšpirácie. Možno Vás o tom presvedčí aj jej čerstvý vizuál. V duchu súčasných ideových a technologických postupov a z iniciatívy BIBIANY na ňom totiž pracovali študenti a študentky Vysokej školy výtvarných umení pod vedením grafického dizajnéra Petra Bálika z Katedry vizuálnej komunikácie.

Prihlášku do súťaže a viac informácií nájdete aj v organizačnom poriadku súťaže a štatúte súťaže na www.bibiana.sk. Nové znenie zadefinovali členovia pracovnej skupiny, odborníci na danú oblasť, a ktorého znenie podporilo Ministerstvo kultúry SR, ako aj noví partneri súťaže.

online