Finančná podpora na tvorbu herného multimediálneho diela

Výzva
30. januára 2023 – 27. februára 2023

Využite možnosť získať podporu vo forme štipendia alebo dotácie. Fond na podporu umenia vyhlasuje otvorenú výzvu 8/2023 na predkladanie žiadostí pre oprávnených/é žiadateľov/ky v rámci rôznych podprogramov, medzi nimi aj na Tvorbu herného multimediálneho diela.

Podporná činnosť je zameraná na tvorbu multimediálneho diela, ktorým je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo, riadená počítačovým programom, umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách, transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie. Podpora je určená predovšetkým začínajúcim a nezávislým profesionálnym tvorcom na realizáciu najmä experimentálnych, inovatívnych a vzdelávacích projektov s dôrazom na vizuálnu stránku a estetické kvality diela.

Žiadosti môžete predkladať elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií o výzve nájdete na www.fpu.sk.

Fond na podporu umenia

Skip to content