Spektrum súčasného vzdelávania v oblasti fyzických, priestorových a experimentálnych foriem dizajnu na Slovensku

Aká je aktuálna vzdelávacia platforma pre nastupujúcu generáciu profesionálnych dizajnérov a dizajnérok v oblasti fyzických, priestorových a experimentálnych foriem dizajnu na Slovensku? Pokúsime sa uchopiť rozširujúce sa spektrum zameraní v spomenutej oblasti dizajnérskeho vzdelávania v rámci aktuálnej ponuky študijných programov na slovenských vysokých školách, pomenovať ich východiská, stručne ich charakterizovať a porovnať. Text vznikol v období, keď sa prehodnocovali a upravovali študijné programy tak, aby sa zladili s novovznikajúcimi vnútornými systémami, ktoré majú zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania. Analyzujeme aktuálny stav na pomedzí akademických rokov 2020/2021 a 2021/2022 – aj z tohto dôvodu bolo naším cieľom prostredníctvom rozhovorov so zástupcami škôl nielen opísať súčasnosť, ale najmä zachytiť rozmýšľanie nad budúcim smerovaním odborov na jednotlivých školách.

Štúdium fyzických, priestorových a experimentálnych foriem dizajnu v súčasnosti poskytujú štyri verejné vysoké školy: Fakulta architektúry a dizajnu STU v Bratislave (FAD STU), Fakulta umení TU v Košiciach (FU TU), Drevárska fakulta TU vo Zvolene (DF TU) a Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (VŠVU). Tri z nich ponúkajú v rámci odboru umenie všeobecný študijný program dizajn (FAD STU, FU TU, VŠVU) na všetkých troch stupňoch štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Drevárska fakulta TU vo Zvolene rozlišuje medzi programami dizajn nábytku a interiéru (bakalársky, magisterský) a dizajn nábytku a bývania (doktorandský).

Matej Dubiš: 3D tlačený volant. Finalista Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn. Kategória Študentský dizajn. Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Foto: Adam Šakový
Matej Dubiš: 3D tlačený volant. Finalista Národnej ceny za dizajn 2019 – Produktový dizajn. Kategória Študentský dizajn. Fakulta architektúry a dizajnu, Slovenská technická univerzita v Bratislave. Foto: Adam Šakový

Kým Zvolen svoje zameranie v názve študijného programu jasne vymedzuje a orientuje sa na dve oblasti – nábytkový a interiérový dizajn, pracoviská na FAD STU, FU TU a VŠVU v rámci zastrešujúceho programu dizajn ponúkajú široké spektrum dizajnérskych špecializácií a ich presahov (dizajn priemyselne vyrábaných výrobkov, dizajn solitérnych produktov pre malosériovú produkciu, dizajnérska tvorba zameraná na oblasť mobility, experimentálne polohy dizajnérskej tvorby, dizajn nábytku, navrhovanie riešení pre interiér a pod.), ktoré si študenti vyberajú prostredníctvom voľby dominantného predmetu zameraného na ateliérovú tvorbu. Zameranie ateliérov na FAD STU, FU TU a VŠVU definujú spravidla osobnosť vedúceho pedagóga alebo pedagogického tímu, riešené témy a pre každú školu špecifický charakter projektového vzdelávania, ktorý sa v tomto článku pokúsime zachytiť.

Porovnanie východísk

Pre lepšie pochopenie východiskového bodu vzdelávania v oblasti fyzických, priestorových a experimentálnych foriem dizajnu na slovenských verejných vysokých školách sme sa rozhodli porovnať skladbu všetkých povinných a povinne voliteľných dizajnérskych predmetov študijných programov na bakalárskom stupni štúdia na FAD STU1, FU TU2, DF TU3 a VŠVU4. Predmety boli kategorizované na základe prevládajúceho charakteru a obsahu výučby. Vyjadrenie percentuálneho pomeru jednotlivých kategórií vychádza zo súčtu hodinovej výmery kontaktnej výučby povinných predmetov v danom študijnom programe. Grafy zachytávajú aktuálny stav v akademickom roku 2020/2021, teda stav pred úpravami obsahu študijných programov, ktoré v čase vzniku tohto článku boli na všetkých uvedených školách plánované.

Diagramy I-IV – Percentuálne porovnanie skladby povinných a povinne voliteľných predmetov v akademickom roku 2020/2021 v bakalárskych študijných programoch dizajn (FAD STU, FU TU, VŠVU) a dizajn nábytku a interiéru (DF TU)
Diagramy I-IV – Percentuálne porovnanie skladby povinných a povinne voliteľných predmetov v akademickom roku 2020/2021 v bakalárskych študijných programoch dizajn (FAD STU, FU TU, VŠVU) a dizajn nábytku a interiéru (DF TU)

Viac sa dočítate v časopise Designum 3/2021 na s. 22
Predaj časopisu Designum


  1. Študijný program dizajn na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave – podľa Končeková, Danica – Legény, Ján: Študentský bedeker 2020/2021. FAD STU v Bratislave, 2020. [Cit. 24. 8. 2021]. Dostupné na: https://www.fa.stuba.sk/buxus/docs/fakultne/2020_2021.pdf
  2. Študijný program dizajn na Fakulte umení TU v Košiciach – podľa Študijné programy a predmety štúdia. Modulárny Akademický Informačný Systém MAIS. Technická univerzita v Košiciach, 2021. Dátum aktualizácie [Cit. 24. 8. 2021]. Dostupné na: https://maisportal.tuke.sk/portal/predmetyStudia.mais
  3. Študijný program dizajn nábytku a interiéru na Drevárskej fakulte TU vo Zvolene – podľa Banski, Adrián a kol: Sprievodca štúdiom. Akademický rok 2020/2021. Zvolen: Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-3171-0. [Cit. 24. 8. 2021]. Dostupné na: https://kemp.tuzvo.sk/sites/default/files/df_sprievodca_studiom20_21_new_1_0.pdf a podľa Katalóg predmetov. Univerzitný informačný systém. Technická univerzita vo Zvolene. [Cit. 24. 8. 2021]. Dostupné na: https://is.tuzvo.sk/katalog/index.pl
  4. Študijný program dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave – podľa Hojstričová, Jana a kol.
    Bedeker 20/21. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, 2020. [Cit. 24. 8. 2021]. Dostupné na: https://www.vsvu.sk/workspace/media/documents/bedeker-2020-21_web.pdf

Súvisiace diela

Foldari 01

Foldari 01

Viktor Javorek
Tibor Uhrín
Mobilný vešiak - MoVe

Mobilný vešiak – MoVe

Jakub Cvitkovič
Štefan Schneider
Prejsť na diela

Viac k téme v publikáciách

Nové kapitoly z dejín dizajnu (Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Slovenské centrum dizajnu
9,00
Prejsť na publikácie