Maják modernizmu Ulmský model / metóda a dizajn

Moravský Zlín získal prednedávnom v rekonštruovanej 14. budove bývalého baťovského fabrického areálu reprezentačné výstavné priestory, ktoré hostia stále zbierky Múzea juhovýchodnej Moravy a Krajskej galérie výtvarného umenia. Z dočasných výstav si mimoriadnu pozornosť zasluhuje expozícia Hochschule für Gestaltung v Ulme, školy reprezentujúcej vyzretú a zároveň poslednú ortodoxnú podobu modernizmu krátko predtým, ako začala byť architektonická a dizajnérska moderna z rôznych strán podrobovaná kritike. Kurátori zlínskej krajskej galérie výstavu pripravili v spolupráci s Institut für Auslandsbeziehungen v Stuttgarte z materiálov archívu HfG Ulm. Veľkoformátové fotografie, textové panely, dizajnérske produkty, knihy a videá predstavili školu v sekciách venovaných jej charakteristike, histórii, významným pedagógom, metodike výuky, výsledkom jednotlivých oddelení a napokon aj vplyvom na metodiku dizajnérskeho vzdelávania vo svete.

Idea vzniku školy, ktorá by nadviazala na odkaz slávneho medzivojnového Bauhausu, sa rodila na prelome štyridsiatych a päťdesiatych rokov minulého storočia v diskusiách architekta, dizajnéra a maliara Maxa Billa (medzi rokmi 1927 – 1929 študoval na Bauhause v Dessau), grafického dizajnéra Otla Aichera a jeho manželky Inge Aicherovej-Schollovej. V roku 1950 vznikla na pamiatku jej súrodencov popravených fašistami nadácia, ktorá umožnila v roku 1953 v provizórnych priestoroch a o dva roky neskôr v Billom projektovanom areáli otvoriť Hochschule für Gestaltung (Vysokú školu „tvorby“ či „tvarovania“) v Ulme. Rovnaký podtitul niesol aj Bauhaus v dobe svojho dessauského pôsobenia (1926 – 1932). Kontinuitu s jeho nasmerovaním malo okrem osobnosti prvého rektora a projektanta budov Maxa Billa potvrdiť aj angažovanie niekdajších bauhausovských pedagógov Josefa Albersa a Waltera Peterhansa, v kuratóriu školy zasadol zakladateľ legendárnej vzdelávacej inštitúcie Walter Gropius.

Výstava Ulmský model, 14. budova areálu Baťových závodov. Copyright: Ulm Museum, HfG Archive. Foto: Archív KGVUZ.
Výstava Ulmský model, 14. budova areálu Baťových závodov. Copyright: Ulm Museum, HfG Archive. Foto: Archív KGVUZ.

Max Bill sa vďaka výstave zorganizovanej v roku 1949 v Bazileji stal otcom povojnového variantu modernizmu – tzv. “dobrej formy” (podľa titulu výstavy Die gute Form, v angličtine sa zaužíval termín Good Design, t. j. dobrý dizajn). Podobne ako v klasickej ére Bauhausu malo ísť o nadčasovo tvarované produkty s funkcionalistickou estetikou, ktoré by v intenciách eticky a humánne zameraného dizajnu pomáhali zvýšiť životný štandard širokých vrstiev. Bill veril, že v humanizácii výrobkov moderného priemyslu sa majú uplatniť „hodnoty individuálnej tvorivosti a umelecký, intuitívny prístup k dizajnu“. Tým sa dostal do sporu s iným ulmským pedagógom – argentínskym polyhistorom Tomásom Maldonadom. Už v roku 1956 Bill školu opustil a práve Maldonado sa stal jej ústrednou osobnosťou. „Dobrý dizajn” kritizovaný ako neoakademický formalizmus v novej pedagogickej koncepcii nahrádzala výchova dizajnérov ako tvorcov – vedcov, ktorí v úzkej spolupráci s inými odborníkmi koordinujú rôzne požiadavky výroby a spotreby. Maldonado tvrdil, že individuálna kreativita a umelecké postupy štvrťstoročie po zániku Bauhausu už nemajú určujúce postavenie v dizajnérskej profesii: „Estetický faktor je iba jeden spomedzi mnohých, s ktorými môže dizajnér operovať, ale nie je hlavný, ani prevládajúci. Produktívne, konštruktívne, ekonomické a možno aj symbolické faktory existujú tiež.

Ulmský model postavený na exaktných tvorivých postupoch je podnes inšpirujúci.

Hans Gugelot, Dieter Rams, Gramorádio Phonosuper SK 4, 1956. Copyright Ulm Museum, HfG Archive. Foto:_Wolfgang Adler.
Hans Gugelot, Dieter Rams, Gramorádio Phonosuper SK 4, 1956. Copyright Ulm Museum, HfG Archive. Foto:_Wolfgang Adler.
Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger: Ulmská sedačka, 1955. Copyright Ulm Museum, HfG Archive. Foto:_Wolfgang Adler.
Max Bill, Hans Gugelot, Paul Hildinger: Ulmská sedačka, 1955. Copyright Ulm Museum, HfG Archive. Foto:_Wolfgang Adler.

Priemyselný dizajn nie je umenie, ani dizajnér nemusí byť nevyhnutne umelec,“ vyhlásil v roku 1958. Keďže Ulm dizajn chápal ako systémovú tímovú prácu, ktorej podstatou sú exaktné vedecké metódy, inicioval na HfG výučbu semiotiky, psychológie, teórie hry, sociológie, antropológie a ďalších vedných disciplín, ktoré mali podčiarknuť interdisciplinárny charakter dizajnérskej tvorby. Základom tzv. ulmského modelu, ktorý dal aj názov výstave v Zlíne, bol akcent na precízne štruktúrovanú dizajnérsku metodológiu. Hľadanie „svätého grálu” univerzálnej metódy korešpondovalo s dobovou snahou o uplatnenie systémových metód a neopozitivizmu v rôznych odboroch vedy a techniky. Ulmský model postavený na exaktných tvorivých postupoch je podnes inšpirujúci, hoci na limity univerzálneho uplatňovania jedinej metódy upozorňovali už Maldonado, Otl Aicher, Hans Gugelot a ďalší pedagógovia HfG Ulm, keď zdôrazňovali nutný vzťah metodológie ku konkrétnym dizajnérskym úlohám v praxi. Vďaka tomu po ulmskej škole neostali len teoretické návody k tvorbe (z dnešného pohľadu príliš obmedzené na technokratické chápanie dizajnu), ale aj rad reálnych produktov, z ktorých sa viaceré zaradili do zlatého fondu dejín dizajnu. Návštevníci Krajskej galérie v Zlíne tak mali možnosť vidieť ilustráciu “dobrej formy” Maxa Billa v podobe minimalistickej viacúčelovej sedačky pre interiéry ulmskej školy, gramorádio Braun Phonosuper SK 4 Hansa Gugelota a Dietera Ramsa, ktoré sa stalo priam erbovým dielom nemeckého dizajnérskeho racionalizmu, alebo podnes využívanú vizuálnu identitu leteckej firmy Lufthansa vytvorenú začiatkom šesťdesiatych rokov Otlom Aicherom a ďalšími dizajnérmi z HfG. Popritom tiež množstvo študentských prác počínajúc elementárnymi štúdiami z prípravného kurzu a končiac prototypom rodinného auta s nadčasovým dizajnérskym riešením. Na HfG Ulm pôsobili pedagógovia i študenti z celého sveta a mnohí z nich sú ešte aktívni, takže odkaz „ulmského kláštora” (vzhľadom na asketické zásady tvorby) je podnes živý, hoci v mnohých ohľadoch relativizovaný, modifikovaný a aktualizovaný.

Pohľad do výstavy Ulmský model. Zľava: Michael Conrad, Pio Manzú, Fritz B. Busch: Automobil autonova fam, model, 1965. Otl Aicher, Tomás Gonda, Fritz Querengässer, Nick Roericht: Corporate Identity firmy Lufthansa, 1962. Copyright: Ulm Museum, HfG Archive. Foto: Archív KGVUZ.
Pohľad do výstavy Ulmský model. Zľava: Michael Conrad, Pio Manzú, Fritz B. Busch: Automobil autonova fam, model, 1965. Otl Aicher, Tomás Gonda, Fritz Querengässer, Nick Roericht: Corporate Identity firmy Lufthansa, 1962. Copyright: Ulm Museum, HfG Archive. Foto: Archív KGVUZ.

Na záver ešte spomeňme, že história HfG bola len o rok dlhšia než v prípade Bauhausu. Príčin zániku ulmskej školy bolo viacero – od podvyživenosti súkromného financovania po neochotu či neschopnosť prispôsobiť sa meniacej sa situácii v spoločnosti a dizajne. V mnohých ohľadoch prelomový rok 1968 bol aj posledným rokom existencie Hochschule für Gestaltung v Ulme.

Maják modernizmu.

Ulmský model / metóda a dizajn

Krajská galerie výtvarného umění Zlín, 15. mája – 21. júla 2013 Kurátori: Václav Mílek, Martin Beníček

Skip to content