Designum 3/2021 – Špeciálne číslo pri príležitosti Roku slovenského dizajnu

EDITORIÁL
Čas na (seba)reflexiu

Rok 2021 vyhlásilo Ministerstvo kultúry SR na podnet Slovenského centra dizajnu za Rok slovenského dizajnu. Pozornosť na túto udalosť upriamuje nielen logo, ktorého flexibilnú formu navrhol jeho autor Matej Vojtuš, ale slovenskému dizajnu sa venuje oveľa intenzívnejšie ako inokedy aj mnoho podujatí, ktoré ho majú sprítomňovať na pozadí jeho histórie, súčasnosti, ale aj naznačiť jeho smerovanie do budúcnosti. Rok slovenského dizajnu ponúka skvelú príležitosť pozrieť sa na dizajn tu a teraz. Ale aj obzrieť sa späť, zamyslieť sa nad tým, čo sa v oblasti dizajnu udialo, akú má pozíciu v celospoločenskom kontexte a aké perspektívy. Hoci by sa na prvý pohľad zdalo, že slovo dizajn je v súčasnosti jedným z najfrekventovanejších (často vyprázdnených) slov, spájaných s produkciou obľúbených dizajnérskych značiek, jeho celospoločenský význam je neodškriepiteľný. Dizajn má ambíciu reprezentovať nielen estetické, technické či inovatívne očakávania užívateľa, ale aj etický aspekt, ktorý zohľadňuje spoločenské posolstvá. Napriek tomu, že je dôležitým (mocenským a politickým) nástrojom na podporu rastu ekonomických cieľov, jeho rola je pomerne zložitá. Prerastá rozmanitými oblasťami nášho každodenného života, preto hovoriť o jeho úlohe mimo ekonomického rámca je dnes viac ako naliehavé. Dizajn je totiž dôležitým inštrumentom na podnietenie kritickej reflexie odvrátenej tváre produkcie – jej deštruktívnych dôsledkov – smerom k riešeniu environmentálnych a sociálnych kríz.

O povahe dizajnu sa často vedú rozsiahle debaty, sú pomerne pozitivisticky ladené a najčastejšie vyzdvihujú umnosť a talent dizajnéra, kvalitu či kvantitu produkcie. Málokedy ide o kritickú reflexiu role dizajnéra a dizajnu v ekonomicko-spoločenskom systéme. To, že (seba)reflexia oblasti dizajnu môže byť prospešná a obohacujúca, nás priviedlo k myšlienke pripraviť špeciálne číslo časopisu Designum, v ktorom sa pokúšame zrkadliť situáciu v odborovej praxi.

Naším primárnym zámerom bol prienik do konkrétnych oblastí dizajnu, z ktorých bude možné vyskladať puzzle inštitucionálneho fungovania odboru dizajn za posledných desať rokov. Obsah, štruktúrovaný na jednotlivé tematické oblasti, ktoré vychádzajú z aktuálnej diskurzívnej praxe dizajnu, je zameraný napríklad na reflexiu spoločenského postavenia dizajnérov, ale aj ich zázemia v súkromnom a štátnom sektore. Cieľom inej témy je pozrieť sa na rôznorodé oblasti dizajnu cez verejné prezentácie, resp. výstavy, alebo aké miesto patrí dizajnu v takých inštitúciách, ako sú múzeá a galérie, pritom sa sústrediť na budovanie jeho zbierok a uchovávanie. V neposlednom rade je dôležité pre každodennú prax aj to, aká je vzdelávacia platforma pre budúcich profesionálnych dizajnérov. Ďalšia téma sa venuje umeleckohistorickej reflexii, jej súčasný diskurz zrkadlia nielen odborné publikácie či časopisy, ale aj sami historici, teoretici a dizajnéri. A napokon sú to aj nové prístupy v spoločenskom chápaní dizajnu, ktoré sa v rámci rôznorodých globálnych systémov a štruktúr javia ako ambiciózne a perspektívne, napríklad špekulatívny a kritický dizajn. Hoci je dizajn vo svojom inštitucionálnom kontexte mnohovrstevný, pri obsahovej skladbe vychádzame z primárnych, v našom prostredí praktizujúcich oblastí – produktový a grafický dizajn, experimentálny a art dizajn, nevynímajúc vzdelávanie, zbieranie, vystavovanie a napokon písanie, ktoré sú pre reflexiu a kritiku konštitutívne.

Do aktuálneho čísla sme oslovili deväť odborníkov, ktorí sa zaberajú dizajnom z praktického alebo teoretického hľadiska. Autormi a autorkami jednotlivých príspevkov sú: Silvia Bárdová, Eva Šimovičová, Michala Lipková/Zuzana Pergerová, Anna Ulahelová, Ľubica Hustá/Sylvia Jokelová, Viera Kleinová, Dávid Gabera, Zdeno Kolesár. Autormi písma sú: Peter Biľak (History), Andrej Dieneš (Fazeta) a Vojtech Ruman (Pressburger).

Celý editoriál si môžete prečítať v Designum 3/2021 na s. 2

Obsah Designum 3/2021

K otázkam o dizajne produktov / Silvia Bárdová
Trendy, mýty a stálice. Ako prichádzajú a odchádzajú myšlienky o grafickom dizajne / Eva Šimovičová
Spektrum súčasného vzdelávania v oblasti fyzických, priestorových a experimentálnych foriem dizajnu na Slovensku / Michala Lipková a Zuzana Pergerová
Dizajnovanie vzdelania v grafickom dizajne / Anna Ulahelová
Od art dizajnu k experimentálnemu dizajnu. Očarenie (akoukoľvek) technológiou nestačí… / Ľubica Hustá
Dizajnu na stope: Prípad jednej zbierky / Viera Kleinová
Dizajn v kontextoch. Výstava 100 rokov dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu / Dávid Gabera
Aj tu mierny pokrok. Desať rokov spisby o dizajne na Slovensku / Zdeno Kolesár 
Písma čísla / Palo Bálik, Samuel Čarnoký, Michal Tornyai

Viac informácií o časopise a predplatnom, o aktuálnom čísle.

Skip to content