Zdenka Pepelová

Autor

Zdenka Pepelová pôsobí od januára 2021 ako vedúca Výskumno-vývojového oddelenia v Slovenskom centre dizajnu. V rokoch 2019 – 2020 v SCD pracovala najskôr ako asistentka a neskôr ako hlavná projektová manažérka cezhraničného projektu Dizajn & inovácie, spolufinancovaného z EFRR, programu spolupráce Interreg. Pred príchodom do SCD spolupracovala ako kultúrna manažérka a fundraiserka na rôznych projektoch z oblasti súčasnej kultúry, nezávislého umenia a filmu. Ako rešeršérka spolupracovala na viacerých dokumentárnych televíznych seriáloch pre RTVS. Je absolventkou kulturológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorát získala v roku 2006 s dizertačnou prácou o Adornovej a Horkheimerovej koncepcii kultúrneho priemyslu.

Foto: Adam Šakový