CRITICAL DE?!GN / DESIGNERS TROUBLEMAKERS / Výstava o kritickom grafickom dizajne

Výstava
1. septembra 2022 – 16. septembra 2022

Vernisáž: 1. september 2022, 18:00

Medzinárodná výstava CRITICAL DE?!GN / Designers troublemakers hovorí o kritickom dizajne ako o advokátovi zmien. Pozícia dizajnéra sa v dnešnej mediálnej spoločnosti a vplyvom štúdií dizajnu mení. Jeho pole pôsobnosti je oveľa širšie – dizajnér nemusí slúžiť iba trhu, sám si môže vyberať obsahy, ktoré chce komunikovať. Dizajn, ktorý vytvárame, už nie je iba nástrojom, je aj nositeľom správ a sám sa stáva dôležitým posolstvom a reflexiou doby, v ktorej žijeme.

Kritický dizajn môže mať rôzne tváre a pomenovania. Niektorí teoretici či praktizujúci autori ho nazývajú sociálne angažovaný, iní zase reflektívny či špekulatívny. Má však rovnaký cieľ – chce priniesť zmeny v spoločnosti, poukazovať na problémy, klásť otázky, vyvolávať diskusiu či spochybňovať zdanlivo nespochybiteľné. Nemusí byť riešením problému – môže byť jeho tvorcom.

Výstava a sympózium vysvetľujú kritické prístupy v dizajne pomocou rozmanitých metodologických prístupov zahraničných a lokálnych dizajnérov prezentovaných na vybraných príkladoch z ich praxe. Často sa nejedná o ustálené a striktne definované metódy, ale o kreatívne autorské prístupy vychádzajúce z úprimného záujmu o svoje okolie, spochybňovanie zabehnutých koľají dizajnérskej profesie a kritickej reflexie našej spoločnosti. Dizajnérske uvažovanie tu nie je v područí požiadaviek priemyslu, ale v spojení s kritickým myslením funguje ako nástroj poznania schopný priniesť odlišné nazeranie na svet a spôsoby, akými preň navrhujeme. Každý autorský prístup je unikát, no z metodologického pohľadu je možné dekódovať konkrétne postupy a ponúknuť tak inšpiráciu ostatným dizajnérom a kritickým tvorcom na ich replikáciu v inom kontexte. Pre slovenské odborné i laické publikum tak môže táto výstava byť dlho chýbajúcim podnetom na zamyslenie a impulzom k vlastnému kritickému uvažovaniu.

Výstava prezentuje výber textov a kľúčových projektov domácich a zahraničných autorov z blogzinu Critical Daily, na ktorých ilustruje rozličné metódy kritického dizajnu. Inštalácia samotných textov a obrazovej dokumentácie v priestore dáva do popredia pozadie projektu a kritický prístup autorov namiesto finálneho dizajnu ako výstupu projektu. Divák je tak nútený čítať a nie len vnímať estetickú rovinu vystavených diel.

Webová stránka www.critical-design.com, vytvorená pri príležitosti výstavy a medzinárodného sympózia Designers Troublemakers, je popudom k interaktívnej participácii a ponúka priestor pre dizajnérov spolupodieľať sa na zmapovaní týchto metodologických prístupov. Výstava nie je len pre dizajnérov, ale láka aj kriticky zmýšľajúce publikum, ktoré sa zaujíma o dizajn ako disciplínu formujúcu náš súčasný svet.

Vystavujúci autori
Brave New Alps – Bianca Elzenbaumer (IT), Fabio Franz (IT) / Kate Crawford (AUS), Vladan Joler (SRB) / kuda.org – Branka Čurčić (SRB), Zoran Pantelić (SRB) / Barbora Demovičová (SK) / Noel Douglas (VB) / Noortje van Eekelen (NL) / Futuress – Mio Kojima (CHE), Maya Ober (CHE), Nina Paim (CHE) / Miekke Gerritzen (NL) / Hackers & Designers (NL) / Lenka Hámošová (SK) / Anja Kaiser (DE) / Barbora Krejčová (SK) / Francisco Laranjo (UK) / Peter Liška (SK) / Branislav Matis (SK) / Boris Meluš (SK) / Open Design Studio – Katarína Balážiková (SK), Martin Mistrík (SK) / Ruben Pater (NL) / Lucia Repašská (CZ) / Ľubica Segečová (SK) / Samuel Szabó (SK) / Jan van Toorn (NL)

Udalosť na Facebooku.

Kurátor: Katarína Balážiková, Lenka Hámošová

Galéria MEDIUM

Hviezdoslavovo námestie 175/18, 814 37 Staré Mesto

Otváracie hodiny

Utorok, štvrtok 12:00 – 19:00; streda, piatok, sobota, nedeľa 10:00 – 17:00