Esej o typografii

Eric Gill
Vydavateľstvo
Rubato, 2014