Prednáška Jána Kraloviča: Ivan Štěpán – Medzi plochou a objektom

Prednáška
28. februára 2023

18:00

Polymediálna tvorba výtvarníka Ivana Štěpána (1937-1986) nebola doteraz komplexnejšie spracovaná. V 60. rokoch sa zaoberal tvorbou objektov, environmentov, knižnou i časopiseckou úpravou ako aj tvorbou plagátov a tlačovín. V nasledujúcich dekádach sa venoval najmä výstavníctvu, komunikačnému dizajnu či logotypom. V prednáške sa pokúsim autora predstaviť ako univerzálneho tvorcu, ale jadro venujem graficko-dizajnérskym návrhom a realizáciám. V archíve Slovenského múzea dizajnu sa podarilo uchovať väčšie množstvo tlačovín, plagátovej a propagačnej tvorby, na základe ktorej je možno vysledovať premeny Štěpánovho rukopisu, jeho kultivovaný výtvarný prejav i neobyčajný zmysel pre humor.

Mgr. Ján Kralovič, PhD. vyštudoval Dejiny umenia a kultúry na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V rokoch 2012 – 2016 pôsobil ako vedecko-výskumný pracovník na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Aktuálne pôsobí na Katedre dejín a teórie umenia VŠVU, kde prednáša dejiny slovenského umenia 20. storočia, dejiny nových médií, témy profilované na knižnú kultúru a ilustráciu a vedie semináre zamerané na teóriu a interpretáciu umeleckého diela. Pravidelne publikuje v odborných časopisoch (Jazdec, Ostium, FlashArt, artalk.cz, Fraktál, Profil, Vlna a i.) recenzné príspevky, odborné texty a vedecké štúdie o neo-avantgardom a súčasnom umení a knižnej kultúre. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. V roku 2014 mu vyšla publikácia: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku) a v roku 2017 monografia zameraná na bytové výstavy a umelecké aktivity v období normalizácie pod názvom Majstrovstvo za dverami.

Prednáška a výskum boli formou štipendia podporené Fondom na podporu umenia.

Reprodukcia na pozvánke pochádza z obálky knihy Słavomira Mrożeka – Tadeusza Różewicza: Absurdity, v úprave Ivana Štěpána (1966).

Galéria MEDIUM

Hviezdoslavovo námestie 175/18, 814 37 Staré Mesto

Otváracie hodiny

Utorok, štvrtok 12:00 – 19:00; streda, piatok, sobota, nedeľa 10:00 – 17:00