Výberové konanie na Zástupkyňu/cu riaditeľa SCD pre odborné záležitosti a Vedúcu/eho oddelenia dokumentácie a informačných služieb (ODIS)

Funkcia, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním: Zástupkyňa/ca riaditeľa SCD pre odborné záležitosti a  Vedúca/i oddelenia dokumentácie a informačných služieb (ODIS) (viď Prílohu č. 1).

Úväzok: plný, t. j. 7,5 h/denne; 37,5 h/týždenne, predpokladaný nástup od 1.1.2024

Základná zložka mzdy (brutto): 1600-1800 Eur/mesiac

 • Odmeňovanie podlieha zákonu č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tarifný plat + osobné ohodnotenie + riadiaci príplatok.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské II. stupňa – Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním stanovených v Prílohe č. 1 k nariadeniu vlády č. 341/2004 Z. z. – KATALÓG PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ S PREVAHOU DUŠEVNEJ PRÁCE PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME – 10. Kultúra, Platová trieda 8, bod 04.)
 • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osobitný kvalifikačný predpoklad – podľa požiadavky uvedenej v časti – Vzdelanie v odbore.
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa vítané;
 • Vzdelanie v odbore: Dejiny umenia, alebo kulturológia, alebo muzeológia, alebo knižničná a informačná veda  alebo iné príbuzné disciplíny
 • počet rokov praxe v riadiacej pozícii 4

Iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

 • bezúhonnosť;
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu;
 • organizačné schopnosti;
 • skúsenosť s manažovaním projektov medzinárodnej spolupráce vítané;
 • všeobecný prehľad v oblasti dizajnu, kreatívneho priemyslu, inovácií a nových technológií a kultúry;
 • znalosť zo všeobecne záväzných právnych predpisov z oblasti verejnej správy;
 • skúsenosti so spoluprácou s domácimi a zahraničnými kultúrnymi a umeleckými inštitúciami,
 • vedeckými inštitúciami a dizajnérmi sú výhodou;
 • znalosť práce s PC;
 •  riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, tvorivosť, komunikatívnosť, flexibilita.

Osobnostné kvalifikačné  predpoklady:

 • Riadiace predpoklady, vedenie a motivovanie pracovného tímu;
 • Schopnosť efektívneho organizovania a plánovania práce v rozsahu kompetencií;
 • Schopnosť tímovej práce, ochota spolupracovať a konštruktívne riešiť náročné strategické úlohy;
 • Samostatnosť a iniciatívnosť  pri komunikácii so spolupracujúcimi partnermi a dodávateľmi;
 • Dobré komunikačné a prezentačné zručnosti;
 • IT zručnosti na úrovni používateľa MS Windows,MS Office 365, nástroje a platformy pre on-line komunikáciu (Zoom, Webex, Google Meet);
 • Cudzí svetový jazyk  – úroveň B2 (preferovaná angličtina).

Zoznam požadovaných dokladov a listín:

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. profesijný štruktúrovaný životopis;
 3. výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace;
 4. kópia diplomu, vysvedčenia alebo iného rovnocenného dokladu, ktorým uchádzač preukazuje dosiahnutie požadovaného stupňa vzdelávania podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o  vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ak doklad nebol vydaný vysokou školou v SR, musí byť doložené vyjadrenie príslušného orgánu SR o dosiahnutom stupni vzdelania podľa predpisov platných v SR);
 5. kópia vysvedčenia alebo diplomu o vykonaní jazykovej skúšky z príslušného vzdelávacieho zariadenia alebo dokladu o štúdiu v zahraničí, medzinárodne uznávaného certifikátu alebo diplomu o ovládaní cudzieho jazyka, iného dokladu preukazujúceho ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestné vyhlásenie o ovládaní cudzieho jazyka;
 6. čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu;
 7. písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri pracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), čiže tzv. GDPR;
 8. písomné čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvedených v žiadosti, v diplome, vo vysvedčení alebo v inom predloženom doklade alebo v predloženej listine;
 9. Motivačný list v rozsahu 1 – 2 normostrany
 10. Vízia rozvoja oddelenia ODIS  aj s možným presahom na ostatné odborné oddelenia SCD v max. rozsahu 5 normostrán.

  * Nepriloženie niektorého z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania. Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada.

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi a prílohami je potrebné doručiť do 30.11.2023 do 15:00 elektronicky na adresu sekretariat@scd.sk a monika.kuhajdova@scd.sk.
Dokumenty, prosím, podpíšte a naskenujte. Naskenujte a priložte aj všetky ostatné dokumenty (výpis z registra trestov, overené diplomy a pod.) a originály si uschovajte pre prípad úspešného výberového konania, kedy ich odovzdáte na personálnom oddelení.

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie, ktoré sa uskutoční formou pohovoru s prezentáciou vízie rozvoja oddelenia s presahom na ostatné oddelenia SCD pozvaní mejlom najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho konaním.

V Bratislave 08.11.2023

Skip to content