Starostlivo koncipovaná kniha

Kniha ARCHITEKTÚRA STAROSTLIVOSTI odkazuje k fenoménu kúpeľníctva na území dnešného Slovenska v období po druhej svetovej vojne, kniha však neopomína ani tému vnímania tela, regenerácie a spôsobu života. Ako súvisí starostlivosť a architektúra?

Posledná knižná novinka vydavateľstva a združenia Archimera od troch editorov (ako hlavnú editorku však vnímam Petru Hlaváčkovú) a vyše 15 ďalších spoluautorov a konzultantov je sviežim bublinkovým elixírom súčasného pohľadu na históriu kúpeľníctva na Slovensku. „Systémy je možné pochopiť iba vo vzájomnej súvislosti“ – píše Jarmila Bencová vo svojom filozoficky ladenom príspevku o vode a architektúre. Ako prvú vníma čitateľ vizuálnu stránku publikácie. Táto je jej integrálnou a rovnocennou súčasťou, nielen ilustračným doplnením textovo vyjadrených myšlienok. Čitateľa vtiahnu a upútajú veľkoryso koncipované a využité fotografie Andrey Kalinovej a Petra Kuzmina. Grafická dizajnérka Magdaléna Scheryová zvolila vhodný formát, ktorý nie je ani príliš veľký, aby bol nepraktický, ani príliš malý, aby nedovolil vyniknúť výpravným naratívnym obrazom plným množstva pútavých detailov a vlastných príbehov. Predstavujú cenné svedectvo o životnom štýle, dobe i dizajne. Fotografie vznikali v pomerne krátkom časovom úseku po takmer celom geografickom zábere Slovenska.

Starostlivo koncipovaná kniha

Dramaturgia publikácie čitateľa postupne vnára do rôznych a rôznorodých esencií slovenského kúpeľníctva druhej polovice dvadsiateho storočia. Ponor do témy postupne graduje, od osobných, antropologických až filozofických úvah sa dostaneme k hutnej umenovednej štúdii Martina Zaička, ktorá pôvodne vznikla ako dizertačná práca na FA STU. Je to rozhodne schodná cesta k tomu, ako priblížiť vedeckú prácu širšiemu publiku, ako spojiť umenovedno-historický prístup s prúdom reálneho života a vnášať do spoločenského diskurzu dôležité presahové a medziodborové témy. Pútavosť tohto prístupu umožní prísnemu čitateľovi prehliadnuť drobné štylistické disparity a miestami až “drevorubačsky” neotesané prepisy rozhovorov.

Na moju otázku, či bol prvý vedecký výskum a potom ostatné texty odpovedal Zaiček, že vznik celej publikácie prebiehal organicky vo vzájomnom dialógu spriaznených teoretikov a umelcov, ktorí sa vzájomne poznali z predchádzajúcich odborných projektov. Išlo o zaznamenanie spoločne súvisiacich tém a čiastkových fotograficko-textových úvah, ktoré editorsky ukotvili termínom “architektúra starostlivosti.” Publikovaná kniha je katalógom, istou konzerváciou dobového pohľadu a názoru, syntézou v priestore a čase. Nie je konečným riešením ani totálnym vysvetlením tohto pojmu. Je skôr úvodom, ponorom, sprievodcom na ďalšej ceste v poznávaní a starostlivosti o telo, dušu, prostredie a témy s tým súvisiace.

Starostlivo koncipovaná kniha
Starostlivo koncipovaná kniha
Starostlivo koncipovaná kniha

Čitateľ v knihe okrem bohatej architektonicko – historickej dokumentácie našich kúpeľných komplexov preto nájde i exkurzy do základov geológie, konceptov voľného času a práce, zdravia a nemoci a podobne… Geologická skladba Zeme určuje kvalitu prostredia a je integrálnou súčasťou architektúry prostredia, voda spolu s ďalšími prírodnými elementami vytvára bázu pre vnímanie a jednotlivé čiastky celku. Vodný živel a prítomnosť vody určovala i určuje kvalitatívne vlastnosti sídiel a regiónov.

Táto publikácia sa venuje primárne histórii, je však cenným zdrojom informácií a odkazov pre súčasnosť a budúcnosť kúpeľníctva. Pomenováva dôležité spoločenské témy ako typológie architektúry pre kvalitný život, efektivita architektúry, kvality spoločenského prostredia, ktoré sa dajú vyjadriť okrem kategórií nákladov a zisku aj v iných veličinách. Prichádza v čase, keď snáď nie je neskoro na to, nezahodiť všetko kvalitné, čo na našom území vybudovala predchádzajúca generácia architektov, lekárov a ďalších vedcov.

Zaiček Martin, Kalinová Andrea, Hlaváčková Petra (eds.)
Architektúra starostlivosti, kúpele v druhej polovici 20. storočia

Vydavateľ Archimera
Počet strán 344
Rok vydania 2019
EAN 9788097234157

Starostlivo koncipovaná kniha
Starostlivo koncipovaná kniha