Poznáte projekt SIEA VYTVOR.ME /Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku?

Cieľom tohoto projektu je podporiť malé a stredné podnikanie. Podniky si vďaka nemu môžu zvyšovať svoju konkurencieschopnosť cez inovácie vlastných produktov alebo služieb, ktorých podstatou je spolupráca so subjektmi z vybraných odvetví kreatívneho priemyslu. (oprávnené subjekty – medzi nimi aj dizajnéri – sú tie, ktoré v predmetnej oblasti podnikajú najmenej 1 rok a sú zverejnené v Galérii realizátorov. Podporovanými odvetviami kreatívneho priemyslu sú : Architektúra, Reklama a marketing, IKT – programovanie a Dizajn.

Pozrite si už vyhlásené VÝZVY v odvetviach architektúra a dizajn

Po takmer polročnom období, po otvorení prvých výziev na predkladanie žiadostí o kreatívne vouchere, sme oslovili Petronelu Kolevskú zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá je hlavnou manažérkou projektu:

Pre účely európskych štrukturálnych fondov v oblasti kreatívneho priemyslu došlo k vytvoreniu deliacej línie, keď si  tento multisektor rozdelili Ministerstvo hospodárstva SR a Ministerstvo kultúry SR. Prečo je práve odbor dizajnu na Ministerstve hospodárstva SR?
Veľmi dobrá, zásadná, hoci nie úplne správne položená otázka. Odbor dizajn, ani žiadne z ostatných podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu sa kompetenčne neocitli pod ministerstvom hospodárstva. Poslaním národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku je poskytnúť kreatívcom podporu a pomoc pri zvyšovaní ich podnikateľských zručností a  zároveň aktivovať ich potenciálnych budúcich zákazníkov z radov slovenských malých a stredných podnikateľov. Nezaoberáme sa dizajnom z hľadiska jeho obsahového zamerania, či umeleckej hodnoty, ani nemáme ambície edukovať dizajnérov, ako by mali tvoriť, to je skutočne v kompetencii ministerstva kultúry. My dizajnérom ponúkame možnosť zvyšovať si svoje podnikateľské zručnosti. Napríklad ich vieme naučiť, ako si vytvoriť alebo inovovať svoj obchodný model, ako sa vyznať v spleti zákonov spojených s podnikateľským prostredím, akým spôsobom dávať o sebe vedieť, ako si získať budúcich klientov…
Na druhej strane sa snažíme slovenských malých a stredných podnikateľov naučiť, že pokiaľ si do svojich podnikateľských výdavkov zahrnú aj výdavky na prácu profesionálnych kreatívcov, napríklad – dizajnérov, začne sa to pozitívne prejavovať aj na ich zisku, a môže to zvýšiť ich renomé v očiach ich vlastných zákazníkov.

Základné aktivity národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku sú teda dve. Jednou z nich je poskytovanie pomoci formou bezplatného poradenstva, cieľom ktorého je vytvoriť podmienky pre podporu tvorby nových obchodných modelov a sieťovania mikro-, malých a stredných podnikov pôsobiacich v kreatívnom priemysle. Ako teda konkrétne SIEA podporuje tvorbu nových obchodných modelov?
V tomto okruhu našej činnosti sa zameriavame na podporovanie tvorby a inovácií obchodných modelov, networking/sieťovanie a všeobecnú výmenu skúseností v rámci podporovaných odvetví kreatívneho priemyslu. Zatiaľ sme naštartovali vzdelávanie v tvorbe a inovovaní obchodných modelov – vyprojektovali sme sériu celodenných workshopových podujatí, ktoré sa skladajú z troch častí: klasickej edukácie, ktorá je určená najmä pre začínajúce subjekty, kde je možné sa dozvedieť, z čoho sa skladá klasický obchodný model, ako si ho vytvoriť, či inovovať a tiež si je možné aj prakticky preskúšať mnohé už v praxi overené metódy. V ďalšej časti predstavujeme renomovaných odborníkov z praxe, osobnosti, ktoré sú spojené s daným regiónom a ktoré – formou neformálnej diskusie obohacujú workshop o svoje vlastné podnikateľské skúsenosti, poznatky i rady, ktoré im pomohli vytvoriť si vlastný, úspešný obchodný model. Posledná časť je venovaná možnej aplikácii fungujúcich obchodných modelov, na konkrétne problémy regiónu, v ktorom workshop organizujeme, a je obohatená aj o možnosť individuálnych rozhovorov s prítomnými odborníkmi. Tento typ workshopov organizujeme v tomto roku pre subjekty z odvetvia Architektúra.

Akým spôsobom SIEA sieťuje malé a stredné podniky z oblasti kreatívneho priemyslu? Môžete uviesť nejaké konkrétne výstupy, čísla? Ako plánujete využiť získané údaje?
Projekt je aktuálne vo fáze spúšťania výziev na podávanie žiadostí o kreatívne vouchre vo všetkých štyroch podporovaných odvetviach a vo fáze prípravy spomínaných edukačných workshopov aj pre ostatné podporované odvetvia. Čo sa týka sieťovania malých a stredných podnikov z oblasti kreatívneho priemyslu, tak to je aktivita plánovaná na obdobie od jari budúceho roka. Pri finalizácii všetkých odborných činností sa opierame o prácu odborných pracovných skupín projektu, ktoré nám budú aj túto aktivitu pomáhať cizelovať. Rozmýšľame o rôznych typoch menej formálnych podujatí, ako aj o využití moderných komunikačných zariadení – vhodných práve pre aktivity v oblasti sieťovania. A samozrejme, že pri finalizácii našich plánov budeme brať do úvahy aj všetky získané údaje a spätné väzby z doterajšieho priebehu projektu.

Druhá základná aktivita projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku má formu kreatívnych voucherov zameraných na podporu stimulácie inovačného procesu prostredníctvom spolupráce MSP s aktérmi kreatívneho priemyslu a je riadená Schémou na podporu rozvoja kreatívneho priemyslu, ktorej vykonávateľom je SIEA . Aký je rozpočet na túto schému?
V celom národnom projekte je na kreatívne vouchere alokovaných 7, 5 milióna eur, čo je relatívne dosť veľký objem prostriedkov vzhľadom na počet subjektov, ktoré by sa mali stať oprávnenými realizátormi služieb, alebo diel, podporených týmito kreatívnymi voucherami. Finančné rozpätie kreatívnych voucherov definuje už spomínaná schéma pomoci de minimis, z ktorej vyplýva, že poskytnutá suma nesmie byť menšia ako 1 000 eur a väčšia ako 10 000 eur, pričom vždy platí, že poskytnutá finančná pomoc predstavuje 50 % nákladov, ktoré podnikateľ vynaložil na služby, alebo diela, ktoré si objednal od kreatívcov. Konkrétne alokácie na jednotlivé výzvy, ako aj konkrétne výšky rozpätí kreatívnych vouchrov prechádzajú schvaľovaním jednotlivých odborných pracovných skupín projektu. Pre tento rok, čiže pre výzvy z roku 2018, bola stanovená priorita pre odvetvie architektúry, kde je rozpätie od 1 000 do 10 000 eur, pre ostatné tri odvetvia máme stanovené rozpätie od 1 000 do 5 000 eur.

Dokedy sú výzvy otvorené a ako, kedy a kde sa môžu podnikatelia uchádzať o kreatívne vouchre?
Kreatívne vouchere sa budú v rámci nášho národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku sa budú poskytovať do konca roka 2021, prvá výzva pre odvetvie dizajn bola otvorená v lete, v auguste 2018. Treba sledovať naše webové stránky, keďže každá výzva má samozrejme svoj začiatok a uzávierku. Tohtoročné výzvy končia 31. decembra 2018 s tým, že podporené projekty môžu – v odvetví Dizajn – dobiehať do konca januára. Vo februári plánujeme otvoriť výzvy na rok 2019 a opätovne ich plánujeme ako ročné výzvy s predpokladaným termínom ukončenia do konca roku 2019. Treba brať do úvahy, že všetky projekty podporené z európskych štrukturálnych fondov vyžadujú istú administratívnu zručnosť, pretože je dôležité opísať využitie prostriedkov. Ja však zvyknem tvrdiť, že vyžadujú iba trochu času a čítanie s porozumením. Na stránke sú k dispozícii naozaj všetky potrebné informácie, rozpracované do najmenších detailov. Nie je to nič, čo by sa nedalo zvládnuť, pokiaľ je záujemca ochotný investovať svoj čas a má záujem získať benefity, ktoré náš projekt ponúka..

Ako hodnotíte doterajší priebeh výzvy a v čom vidíte jej možné úskalia?
Doterajší priebeh výzvy, resp. výziev hodnotím pozitívne, keďže pri spúšťaní projektu vládli obavy, že v období konjunktúry, ktorú momentálne zažívame, podnikatelia nebudú mať záujem o tento druh podpory. Reakcia bola však vynikajúca – najmä zo strany subjektov kreatívneho priemyslu, ktorí zapĺňajú galériu realizátorov nad naše očakávanie, takže podnikatelia si majú z čoho vyberať. Trochu menej aktívne reagujú samotní podnikatelia, ktorých môže odradiť vyššia administratívna náročnosť, ale tí, ktorí prekonajú prvú administratívnu „bariéru“, sú nakoniec spokojní. 

Vidíte podporu dizajnu v rámci ministerstva hospodárstva SR aj v budúcnosti, po ukončení súčasných operačných programov?
Určite zavážia priebeh a výsledky tohto národného projektu – čiže záleží to na samotnom prostredí, podnikateľoch a samotných dizajnéroch, či sa ukáže, že tieto činnosti má zmysel podporovať.

A na záver: v čom vy osobne vidíte potenciál kreatívneho priemyslu?
Potenciál kreatívneho priemyslu je pre mňa zhmotnením toho, čím sa odlišujeme a snáď sa ešte dlho budeme odlišovať od informačných technológií a umelých inteligencií, resp. je to využitie, či zhmotnenie fantázie pre podnikateľské účely. V kreatívnom priemysle sú ukryté obrovské pracovné príležitosti, možnosti zamestnanosti budúcnosti …

O projekte Národný projekt Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu výskum a inovácie.

Európska únia - Európsky fond regionálneho rozvoja
Európska únia – Európsky fond regionálneho rozvoja
Skip to content