Monografia Podoby dizajnu – Marián Ihring

Publikácia Eleny Farkašovej zachytáva tvorivý príbeh dizajnéra Mariána Ihringa. Text je určený tak pre odborníkov, ako aj laických fanúšikov dizajnu a umenia. V hlavnej línii sa autorka zameriava na myšlienky dizajnéra a pútavo približuje jeho osobnosť, sleduje a predkladá strasti i radosti jeho tvorby. Všetky tvorivé činy podchytené v knihe sú ilustrované obrazom – fotografiami, vizualizáciami a v neposlednom rade kresbami Mariána Ihringa.

Druhá osnovná línia sleduje kontexty Ihringovej tvorby v časovej postupnosti. Marián Ihring začal pôsobiť na profesionálnej dizajnérskej scéne začiatkom deväťdesiatych rokov, v období odznievajúcej postmoderny. Toto turbulentné obdobie bolo charakteristické práve prebiehajúcou zmenou systému, keď vznikal voľný trh a s ním aj nové požiadavky praxe. Výrobné firmy vznikali a zanikali, zákazníci si začali uvedomovať svoju dôležitosť, klienti sa (aj na vlastných chybách) učili, čo a za akých podmienok môžu požadovať od dizajnéra, rovnako dizajnéri sa (aj na vlastných chybách) učili existovať na trhu. Forma tvorby dizajnu prechádzala ohromným vývojom a generačným skokom. Práve v tomto období začala klasické výtvarné médiá a postupy, aké dovtedy využívali priemyselní návrhári, pomaly, ale o to razantnejšie dopĺňať nastupujúca výpočtová technika. V knihe, zrejme aj z dôvodu autenticity, sú dokumentované výstupy zodpovedajúce danému softvérovému a hardvérovému vybaveniu. Čiže kniha dáva vnímavému čitateľovi aj obraz situácie v nedávnej minulosti. Sprostredkúva pocit a ducha doby, síce nie takej vzdialenej, no vyznačujúcej sa neuveriteľnou akceleráciou.

Kniha Podoby dizajnu

Môžeme oceniť aj fakt, že predmetom autorkinho skúmania je dizajnér, výtvarník a pedagóg pôsobiaci na periférii. Tento rozmer je tiež veľkým benefitom publikácie, pretože z umenovedného, ako aj historického kontextu nám dopĺňa a zachytáva dobu mimo kultúrneho centra, a tým sa stáva „tehličkou“ v stavbe nášho komplexného poznania.

Autorka v publikácii pracuje s informáciami, ktoré spracovala do logic – kých obsahových celkov v kapitolách: Dizajnér a múzy, Kresba – predĺžené vedomie, Nábytkový dizajn, Priemysel – ný dizajn, Interiérový dizajn, Exteriérový dizajn, Voľná tvorba, Prezentácia a reklama, Učiteľ dizajnu, Namiesto zá – veru. Toto členenie umožňuje výborne charakterizovať tvorbu a činnosť Mariána Ihringa vo všetkých jeho podobách. Výber zobrazených prác predstavuje hlavné témy a kľúčové diela jeho profesionálnej dráhy. Obsahová štruktúra monografie je odrazom súhrnnej kategorizácie tvorby tohto dizajnéra za uplynulých vyše tridsať rokov.

Pri pozornom čítaní možno vycítiť, že publikácia vznikla z veľkej časti na základe série osobných rozhovorov a analýz materiálov z publikačného, umeleckého a osobného portfólia dizajnéra, ale tiež na základe rozhovorov s jeho spolupracovníkmi, ktorí sa podieľali na uvedených projektoch, či s absolventmi štúdia, ktorí v minulosti navštevovali ateliér dizajnu pod Ihringovým vedením.

Výsledný materiál je do značnej miery poznamenaný, ako konštatu je autorka monografie, aj osobným poznaním, čerpajúcim z dlhoročnej vzájomnej spolupráce na odborných, výskumných, umeleckých či pedagogických aktivitách, a z tohto pohľadu je obsah a výber informácií celkom iste ovplyvnený aj týmito osobnými kontaktmi.

Vnímanie a hodnotenie úžitkové – ho výtvarníka (súčasníka) nie je príliš frekventovaným predmetom záujmu teoretikov. Aj preto považujem takéto publikačné počiny za potrebné, aby podchytili súčasné dianie v umení a dizajne, ktoré vychádza z nedávnej minulosti.

Autorka prispela svojou čiastkou k rozšíreniu poznania o peripetiách tej generácie slovenských dizajnérov, ktorá nastúpila do praxe vzápätí po nežnej revolúcii a páde komunistické – ho režimu, a teda aj k bádaniu novo – dobej histórie slovenského dizajnu. Na jednej strane publikácia rozširuje umelecké, dizajnérske a teoretické skúmanie v oblasti tvorby nových produktov, nábytku a prostredia a na druhej strane je aj príjemným obo – hatením domácej knižnice fanúšikov súčasného umenia a dizajnu.

René Baďura je dizajnér, pedagogicky pôsobí na Katedre dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene.

Viac k téme v publikáciách

Nové kapitoly z dejín dizajnu (Z. Kolesár). Foto: Adam Šakový

Nové kapitoly z dejín dizajnu

Slovenské centrum dizajnu
9,00
Škola moderného videnia (I. Mojžišová). Foto: Adam Šakový

Škola moderného videnia

Slovenské centrum dizajnu
Prejsť na publikácie