Časopisy v knižnici Slovenského centra dizajnu

Už 29 rokov knižnica SCD sprístupňuje širokú paletu odborných publikácií a časopisov z oblastí dizajnu, úžitkového umenia, architektúry a dejín umenia. Celú ponuku si čitateľ môže prezrieť priamo v knižnici na Jakubovom námestí 12 alebo vyhľadať online na stránke informačného systému – IS dizajn a následne si vybranú publikáciu zapožičať do domáceho prostredia.

V tomto príspevku sa budeme venovať časopisom s tým, že prinášame informatívny prehľad slovenských a českých periodík vo fonde knižnice Slovenského centra dizajnu. Tematicky by sme ich mohli rozdeliť na tieto okruhy: dizajn, úžitkové a výtvarné umenie, architektonické časopisy, časopisy zamerané na múzejnú problematiku a pamiatky a lifestylové periodiká. Fond knižnice Slovenského centra dizajnu sa snažíme pravidelne dopĺňať o nové výtlačky. Niektoré časopisy z rôznych dôvodov, najčastejšie finančných, medzičasom prestali vychádzať a naopak, naša ponuka sa rozširuje aj o nové tituly, ktoré pribúdajú na časopiseckom trhu. Podstatnú časť fondu knižnice SCD tvoria odborné periodiká.

Odborné slovenské periodiká

Designum – nulté číslo vyšlo v roku 1993 (pred rokom 1993 Slovenské centrum dizajnu vydávalo v spolupráci s Českým centrom designu časopis Design trend). Designum sa orientuje sa na všetky oblasti dizajnu. Prezentuje podnetné názory a prácu dizajnérov a výrobcov, informuje o významných svetových dizajnérskych podujatiach. Vychádza 4-krát ročne. Vydavateľstvo Bratislava: Slovenské centrum dizajnu.

Drevársky magazín – odborný časopis na podporu drevárskej a nábytkárskej výroby, vychádza 10-krát ročne, predtým pod názvom Stolársky magazín. Aktuálne je k dispozícii už len v elektronickej verzii. Vydavateľstvo Banská Bystrica: Trendwood-twd, s.r.o.

Print Progress – časopis o ľuďoch a pre ľudí pracujúcich v polygrafii, ale aj v súvisiacich odvetviach, t.j. grafické štúdiá, reklamné agentúry, dodávatelia papiera, riešení pre polygrafiu a pod. Do roku 2012 existoval časopis pod názvom Papier a polygrafia. Vychádza 6-krát ročne vo vydavateľstve Trnava: Velda, s.r.o. 

Profil – vychádza od roku 1990 a je najstarším špecializovaným odborným periodikom pre oblasť výtvarného umenia na Slovensku. Zameriava sa na analýzu aktuálnych tém výtvarnej praxe, ale predovšetkým teórie a kritiky súčasného výtvarného umenia s presahmi k vizuálnej kultúre. Vychádza v periodicite 4-krát ročne vo vydavateľstve Bratislava: Obzor.

RUD – REMESLO, UMENIE, DIZAJN sa systematicky venuje problematike tradičného a súčasného remesla, dizajnu a úžitkového umenia. Prináša aktuálne profily tvorcov, reportáže z výstav, príspevky a informácie z diania v oblasti dizajnu, remesiel a ľudovej umeleckej výroby v súčasnosti. Vychádza od roku 2000 4-krát ročne vo vydavateľstve Bratislava: ÚĽUV.

Stratégie – mesačník, ktorý ponúka profesionálny pohľad na mediálny, marketingový a reklamný trh. Zaoberá sa tým, ako efektívne využívať marketingové nástroje, ktoré formy komunikácie fungujú a ako sa správa konkurencia. Vydavateľstvo Bratislava: MAFRA Slovakia a.s. 

Veterán – mesačník o klasických a historických vozidlách, založený v roku 2005. Vydavateľstvo Bratislava: Slovart rekord, s.r.o.

365° – magazín Slovenskej národnej galérie o umení. Vychádza od roku 2015 raz ročne a prináša informácie o dianí vo svete umenia. Je zameraný na rozhovory, reportáže, komentáre, prehľadové rubriky. Vydavateľstvo Bratislava: Slovenská národná galéria. 

Pamiatky a múzeá – časopis o umení, kultúre, kultúrnom dedičstve a pamiatkovej starostlivosti, ktorý vychádza štvrťročne. Založený bol v roku 1952, v súčasnej podobe vychádza od roku 1991. Vydavateľstvo Bratislava: Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Monument revue – odborný časopis zameraný na propagáciu vedeckého poznávania pamiatkového fondu Slovenska. Prináša aktuálne výsledky vedecko-výskumnej činnosti Pamiatkového úradu SR, prezentuje historické dokumenty vypovedajúce o bohatstve pamiatkového fondu Slovenska, rozvíja monumentológiu ako samostatnú vedeckú disciplínu a prináša profily významných osobností, ktoré sa venujú tomuto odboru a príbuzným disciplínam. Vychádza 2-krát ročne. Vydavateľstvo Bratislava: Pamiatkový úrad SR.

Múzeum – vychádza štvrťročne a prináša informácie z oblasti múzejníctva, poskytuje priestor pre výmenu skúseností a sprostredkovanie poznatkov o odborných múzejných činnostiach, informuje o výsledkoch práce zamestnancov múzeí a galérií na Slovensku i v zahraničí. Vychádza od roku 1953. Vydavateľstvo Bratislava: Slovenské národné múzeum.

Architektúra & urbanizmus – vychádza polročne a uverejňuje vedecké štúdie z oblasti architektúry a urbanizmu. Zameriava sa na teóriu, históriu, filozofiu a kultúru architektúry a urbanizmu v 20. a 21. storočí v strednej a východnej Európe. Prvé vydanie bolo v roku 1967. Vydavateľstvo Bratislava: Slovenská akadémia vied.

ARCH – odborný časopis, ktorý reprezentuje najnovšie tendencie v architektúre, venuje sa jej vývojovým trendom a aktuálne informuje o udalostiach v architektúre na Slovensku a v okolitých štátoch. Vychádza mesačne od roku 1995. Vydavateľstvo Bratislava: Archpress, s.r.o.

Projekt + príloha Fórum architektúry – architektonická revue, ktorá vychádza 6-krát ročne od roku 1958. V súčasnosti, okrem mapovania najnovšieho diania v slovenskej a svetovej architektúre, prispieva aj k hlbšiemu historickému poznaniu architektúry a teórie architektúry. Vydavateľstvo Bratislava: Spolok slovenských architektov.

ATRIUM – magazín vychádzajúci raz za dva mesiace, ktorý pojednáva o kultúre bývania, dizajne a architektúre. Vychádza od roku 2014. Vydavateľstvo Bratislava: Albatros group s.r.o.

Dom a byt – mesačník o stavebníctve a bytovej kultúre, ktorý momentálne vychádza ako online časopis. Vydavateľstvo Bratislava: Antar, s.r.o. 

Interier/Exterier – dvojmesačník o modernom bývaní, ponúka originálne nápady zo sveta interiérových i exteriérových riešení a predstavuje súčasné trendy v architektúre i dizajne. Vydavateľstvo Bratislava: Mediage.

Línia – mesačník o modernom bývaní, ktorý ponúka inšpirácie ako si vylepšiť byt, dom či záhradu. Vydavateľstvo Bratislava: MEDIA/JUVEN, s.r.o.

Môj dom – mesačník o bývaní, ktorý prináša nápady, tipy a inšpirácie pre interiér a záhradu. Vydavateľstvo Bratislava: JAGA GROUP s.r.o.

Pekné bývanie – mesačník, ktorý prináša inšpirácie, rady, tipy a aktuálne trendy v oblasti bývania, stavby, rekonštrukcie a záhrady. Vydavateľstvo Bratislava: Spoločnosť 7 Plus s.r.o.  

H.O.M.i.E – slovenský aj český časopis o svetovom a domácom interiérovom dizajne, bývaní a architektúre, pričom zároveň ponúka najnovšie trendy v oblasti technológií, médií a mobility. 

Inspire – štvrťročník, vychádzajúci v SR/ČR od roku 2004 zameraný na módu, umenie a kultúru, cestovanie, prináša inšpiráciu vo veľmi špeciálnom lokálnom aj medzinárodnom kontexte. Vydavateľstvo Bratislava: 4MA.MEDIA, s.r.o.

Odborné slovenské periodiká, ktoré už nevychádzajú

Výtvarný život – časopis vychádzal 6-krát ročne v rokoch 1956-1995. Staršie čísla pokrývali široký okruh tém od klasického maliarstva cez keramiku, medailérstvo, krajinnú architektúru a reštaurátorstvo. Vydavateľstvo Bratislava: Slovenský fond výtvarných umení.

Odborné české periodiká

Art + Antiques – mesačník o umení, architektúre, dizajne a starožitnostiach. Vychádza od roku 2002 v súčasnosti vo vydavateľstve Praha: Ambit Media.

Keramika a sklo – časopis o keramických a sklárskych výtvarníkoch, ktorých predstavuje v rozhovoroch. Prináša aj informácie o výstavách, galériách, sympóziách a školách. Vychádza 6-krát ročne. Vydavateľstvo Hradec Králové:  APC s.r.o.

Umění/Art – dvojmesačník, ktorý sa zaoberá prevažne dejinami českého a stredoeurópskeho umenia od ranného stredoveku po 20. storočie, ale zverejňuje aj príspevky s medzinárodným záberom a metodologické štúdie. Otvára priestor pre rozmanité myšlienkové prístupy i pre zachytenie vzťahov medzi výtvarným umením, filozofiou a literatúrou. Vychádza od roku 1953 vo vydavateľstve Praha: Ústav Dějin umění ČSAV.

Bydlení – mesačník o bytovej kultúre. Prináša premeny bytov a návštevy zaujímavo riešených interiérov. Ponúka inšpiráciu, rady, tipy a nápady vhodné pre byt, dom aj záhradu. Vychádza od roku 1979. Vydavateľstvo Business Media CZ, s.r.o.                                                                 

Odborné české periodiká, ktoré už nevychádzajú

Ateliér – odborný časopis zameraný prevažne na české umenie, ktorý vychádzal v rokoch 1988 – 2015. Venoval sa domácej výtvarnej scéne, výstavnému dianiu v štátnych a súkromných galériách, múzeách, sledoval architektúru, fotografiu a dizajn, uverejňoval recenzie, kritiky, profily a rozhovory. Vychádzal 26-krát do roka vo vydavateľstve Praha: Společnost časopisu Ateliér za podpory MK ČR.

Design trend – štvrťročník, ktorý vychádzal v rokoch 1992-2007. Na jeho vydávaní sa podieľalo Design centrum České republiky a Slovenské centrum dizajnu. Časopis obsahoval širokú škálu článkov zameraných na dizajn, dizajnérske súťaže, rozhovory so známymi tvorcami a zahraničným dizajnérmi. Témy sa venovali aj manažmentu, technológiám, marketingu a školám. Vydavateľstvo Brno: Design centrum České republiky.

Typo – vychádzal v rokoch 2003 – 2012, do 2007 ako dvojmesačník a od 2008 ako štvrťročník. Venoval sa typografii, grafickému dizajnu a vizuálnej komunikácii. Vydavateľstvo Praha: Svět tisku.

Typografia – vznikol v roku 1888, mesačník, ktorý sa zaoberá aktuálnym dianím a trendami vo svete polygrafie. Vydavateľstvo Praha: Digirama s.r.o.

Umění a řemesla – štvrťročník, kriticko-teoretický časopis, zameraný na systematické sledovanie a hodnotenie českého i zahraničného vizuálneho umenia – predovšetkým umeleckého remesla. Prvé vydanie bolo v roku 1957. Vydavateľstvo Praha: Ústředí lidové umělecké výroby.

Medzi časopisy, ktoré so záujmom vyhľadáva väčšina návštevníkov, patria aj zahraničné periodiká. Ich fond budujeme už od vzniku našej knižnice a radi vám ho prestavíme v ďalšom príspevku. A dúfame, že vás dokážeme inšpirovať.