Škola ako laboratórium moderného života – k reforme umeleckého školstva v strednej Európe (1900-1945) – zur Kunstschulreform in Zentraleuropa (1900-1945) – on the Reform of Art Education in Central Europe (1900-1945)

Vydavateľstvo
Slovenské centrum dizajnu, 2020

Zborník je jedným z výstupov projektu Dizajn a inovácie. Cezhraničná spolupráca inštitúcií dizajnu v digitálnej dobe, ktorý bol podporený programom spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Antonín Hořejš
Iva Mojžišová