Logo a dizajn manuál pre Technické siete Bratislava

Súťaž
6. decembra 2022 – 15. decembra 2022

Predmetom súťaže návrhov je návrh nového loga organizácie a spracovanie dizajn manuálu pre spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s., ktorá je mestským podnikom zaoberajúcim sa predovšetkým prevádzkou a údržbou verejného osvetlenia mesta Bratislava. TSB je novovzniknutá spoločnosť, ktorá doteraz nedisponuje logom ani dizajn manuálom. Vyhlasovateľ uvíta, ak logo bude odkazovať na zameranie spoločnosti na obnoviteľné zdroje energie/elimináciu negatívnych dopadov na životné prostredie.

Spoločnosť Technické siete Bratislava, a.s. bola založená predovšetkým z dôvodu potreby riešenia systematickej obnovy a následnej prevádzky verejného osvetlenia Bratislavy, rozvoja a prevádzky Metropolitnej optickej siete, ale aj ďalších činností, napr. poskytovanie služieb v oblasti nabíjacích staníc pre elektromobily, poskytovania elektrickej a dátovej konektivity, prevádzka a následný prenájom voľných kapacít v podzemných káblovodoch a pod..

Podmienky súťaže a všetky informácie nájdete na www.josephine.proebiz.com.

Technické siete Bratislava a.s., Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava