Human by Design

Sonda do sociálnych a metodologických inovácií v dizajne
Probing Social and Methodological Innovation in Design 


výstava / Ausstellung / Exhibition
(5. 9. – 31. 10. 2019, SCD – Galéria Satelit, Bratislava / 3.3. – 7. 6. 2019, MAK Wien)

Výstava predstavila koncepty, metódy, modelové situácie, prípadové štúdie, inovatívne riešenia, ktoré vyjadrujú urgentnú túžbu po zmene a udržateľnosti, príklady riešení z praxe a spôsoby uvažovania mladých generácií dizajnérov a teoretikov. Výstava v Bratislave bola realizovaná ako súčasť Vienna Biennale for Change 2019.

Die Ausstellung präsentierte Konzepte, Methoden, Modellsituationen, Fallstudien, innovative Lösungen, die einen dringenden Wunsch nach Veränderung und Nachhaltigkeit zum Ausdruck bringen, Beispiele für praktische Lösungen und Denkweisen junger Generationen von Designern und Theoretikern. Die Ausstellung in Bratislava wurde im Rahmen der Vienna Biennale for Change 2019 realisiert.

The exhibition presented concepts, methods, model situations, case studies, innovative solutions that express an urgent desire for change and sustainability, as well as examples of practical solutions and ways of thinking of young generations of designers and theorists. The exhibition in Bratislava was realised as a part of the Vienna Biennale for Change 2019.

HUMAN BY DESIGN ONLINE FINNISAGE (8. 4. 2020)
komentovaná prehliadka / Kuratorinnenführung / commented tour
Online in English

HUMAN BY DESIGN
katalóg výstavy / Ausstellungskatalog / exhibition catalogue