UNIZA – súťažný návrh loga „A“

Miroslav Beličák- hlavný autor

Používaná skratka „UNIZA“ (Žilinská univerzita v Žiline) skrytá v základnom slove „UNIVERZITA“, je pre vybudovanie identity, práve v tomto prípade, príležitosť neobyčajne príhodná a má silný ideový potenciál. Vybrané litery zastupuje typografický glyf lomky UNI///Z//A. Jej jednoduchosť poskytuje širšie možnosti výkladu. Lomky v logu pripomínajú hlavne knihy, ale aj cestu či koľaje, ktoré odkazujú na historický pôvod dopravnej univerzity. Z ďalších významov by mohli byť opodstatnené aj prechod, ktorým je univerzita v živote človeka. Tiež druh čiarového kódu, ktorý funguje ako poznávacia signatúra.

NCD ročník:
Národná cena za komunikačný dizajn 2022
NCD kategória:
Identita
Hodnotenie:
nepostupujúce do druhého kola