Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk

Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave patrí medzi najmladšie oddelenia na škole. Vznikol v roku 1990 pod vedením významnej osobnosti svetového šperku Antona Cepku a doteraz je v rámci Slovenska jediným špecializovaným odborom pre vzdelávanie v oblasti dizajnu a výtvarného šperku.

V roku 1995 sa vedúcim ateliéru stal Karol Weisslechner, ktorý inicioval zmenu názvu ateliéru. Odvodený je od veľkostných ozna­čení a vyjadruje filozofiu širokospektrálneho pôsobenia a zamerania výučby, od drobných šperkárskych artefaktov, cez dizajn predmetov, priemyselne realizovateľných objektov, až po veľ­korozmerné skulpturálne práce do konkrétnych architektonických priestorov. Ateliér v individuá­lnom programe výučby poskytuje tie najlepšie podmienky na rozvoj tvorivej osobnosti študenta tak aby mohol rozvíjať svoj talent a kreatívne schopnosti v celej šírke a bol úspešný v neskoršej praxi absolventa, výtvarníka, dizajnéra.

Čo podnietilo zmeny vo vedení ateliéru, ako aj v názve Ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk?
KW: Kolega a priateľ, tak trochu aj učiteľ Anton Cepka odchádzal do dôchodku a oslovil ma, aby som sa zúčastnil v konkurze na vedúceho ateliéru Kov a šperk. Ešte počas môjho pôsobenia na Katedre architektúry VŠVU sme s kolegom Cepkom organizovali letné workshopy v škol­skom zariadení v Kremnici a absolvovali sme nejednu spoločnú cestu za umeleckým šperkom v Európe. Boli sme určitým spôsobom spriazne­ní tvorcovia, mnohé som sa od tejto jedinečnej osobnosti naučil. V danej situácii som teda nevá­hal, pripravil sa na konkurz a od školského roku 1995/1996 mám tú česť viesť ateliér. Jeho názov som však rozšíril, aby vyjadroval veličiny, ktoré poslucháči počas svojho štúdia riešia a ktoré majú byť základom pre kompetentnosť výtvarní­ka, absolventa ateliéru a školy.

Anton Cepka (v strede)

Aké boli začiatky ateliéru Kov a šperk na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a kam sa v priebehu dvadsiatich rokov ateliér svojím vybavením aj zameraním posunul?
KW: Výučba v Ateliéri Kov a šperk naplno začala v akademickom roku 1991/92. Prvé roky ateliéru boli skromné, čo sa týka priestoru a materiálneho vybavenia, ale odvážne v tvorivých procesoch. Fascinácia lietaním a satelitmi, pritom spätosť so zemou a vinohradníctvom skvelého človeka, zakladateľa ateliéru Antona Cepku jeho pokora
a tvorba, ktorá stiera hranice medzi tzv. úžitko­vým a voľným umením, to pozitívne formovalo prvých študentov ateliéru. Moja koncepcia, ktorú vyjadruje rozšírený názov Ateliér S+M+L_XL. Kov a šperk, je inšpirovaný presahmi od šperku ako objektu do krajiny tela, k dizajnu úžitko­vých predmetov až po veľkorozmerné projekty do konkrétnych architektúr, teda práca v rôznych veľkostných dimenziách. Základným princípom je intelektuálne uchopenie témy a syntéza ume­nia a umeleckého remesla. Počas štúdia v troch stupňoch – bakalár, magister a doktor umení, sú podporované všetky autorské tvorivé procesy, pričom výsledkom výskumu v rámci zadaných projektov by malo byť komplexné výtvarné dielo.

Karol Weisslechner

Správny prístup k študentom je dôležitou sú­ časťou pedagogického procesu. Aké sú súčasné možnosti štúdia v tejto oblasti?
KW: Ako pedagóg sa snažím podnecovať vnímanie ducha doby, prepojenie tradičných technológií s modernými a schopnosť symbiózy teórie a výtvarnej praxe, ako aj individuálne, intelektu­álne spracúvanie tém. Snažím sa reagovať na každú osobnosť, ktorá v ateliéri študuje, snažím sa sprevádzať mladú generáciu na dôležitom úseku jej cesty, hľadania vlastného repertoáru výrazo­vých prostriedkov. Študenti sú vždy študentmi, so všetkými kladmi aj zápormi, myslím si, že sa ani nelíšia od čias mojich štúdií, iba majú pre mňa až závideniahodné možnosti cestovania a slo­body, získavania informácií, vedomostí cez nové komunikačné médiá. Pozitívom je, že počas dvad­siatich rokov prichádzajú dodnes študenti, ktorí sú zvedaví a to je podstatná stránka akejkoľvek kreativity. Od študentov očakávame vysokú mie­ru osobného zanietenia pre štúdium, inovatívne myslenie a ochotu k výkonom s ambíciou zve­davosti a z nej vyplývajúcej tvorivosti. Zámerom výučby je poskytnúť budúcim výtvarníkom ši­roké spektrum informácií a vyvolať v nich túžbu byť tvorcom, ktorý považuje za svoj cieľ snúbenie intelektu a remeselnej zručnosti.

Ateliér S+M+L_XL Kov a šperk

Náplňou ateliéru je kreatívna výtvarná tvorba podporená remeselnou zručnosťou, znalosťou širokej škály materiálov, techník a technológií. V oblasti šperku existujú jedinečné výtvarné prejavy, ktoré sú prirodzene napojené na kul­túrne dianie a dedičstvo rozmanitých svetových regiónov, ale aj individuálny prístup jednotlivých autorov. Štúdium rozvíja a zdokonaľuje schopnosť tvorivej práce v rôznych odvetviach, od úžitko­vého umenia cez dizajnérske úlohy až po voľné autorské prejavy. Študenti pracujú na rozmanitých projektoch, od malých predmetov/objektov cez voľné inštalácie až po vstupy do architek­tonických priestorov (interiérov/exteriérov), s možnosťou presahu do iných materiálov a mé­dií, s dostatočným priestorom na experiment. Dostávajú podnety na definovanie vlastných tém a tvorivých programov, ale aj na riešenie exakt­ných zadaní v spolupráci s priemyslom. V pedago­gickom procese kladieme dôraz na individuálny prístup, študenta vedieme k samostatnej tvorivej práci a osobitému autorskému prejavu. Jednou z veľmi aktuálnych tém je výskum a spoznávanie diferencovaných prístupov k tvorbe a vplyvov pôsobiacich na vývoj súčasného šperku vo svete. Aktuálne ako pedagogický tím v ateliéri pôso­bia aj odborní asistenti Matúš Cepka a Kristýna Španihelová a doktorandskému štúdiu sa venujú Lucia Bartková a Slávka Ondrušová.

Slávka Ondrušová
Jan Michalisko
Hana Fišerová
Lucia Bartková

Výučba

V prvom ročníku študenti počas 6­-týždňové­ho kurzu reagujú na tému menšieho rozsahu, ktorej výsledkom sú variácie drobného šperku či objektu. V druhom a treťom ročníku, respektíve prvom semestri štvrtého ročníka, riešia študenti pedagógom definované semestrálne témy v roz­sahu od kolekcií šperkov, cez objekty do interiéru, svietidlá či stolovací servis, prípadne väčšie for­máty, ako napríklad intervencie do architektúry. Na týchto témach si študenti overujú schopnosť reagovať na zadanie, spoznávajú nové materiály a technológie, podľa potreby spolupracujú aj s fir­mami. V poslednom semestri bakalárskeho štú­dia si študent sám definuje tému, čím istým spô­sobom profiluje svoje smerovanie do budúcnosti (niekoho viac priťahuje dizajn, iného výtvarný šperk, ďalší sa uberá cestou konceptuálneho šperku). V magisterskom štúdiu sa od študenta predpokladá určitá miera samostatnosti, indivi­duálnu semestrálnu tému, ktorú si sám zadáva, konzultuje s pedagógom a asistentmi a naďalej sa zúčastňuje na ostatných aktivitách v ateliéri. Štúdium v ateliéri S+M+L_XL Kov a šperk adept završuje teoretickou a praktickou magisterskou diplomovou prácou.

Karol Weisslechner, Brošňa
Anton Cepka: Brošňa, 1977

Absolvent štúdia v ateliéri, v bakalárskom či magisterskom stupni, je zručná a kompetentná osobnosť preukazujúca po období štúdia flexibilnú schopnosť kreatívne reagovať na celú škálu výtvarných a dizajnérskych úloh. Tvorí s plným nasadením, siahajúc vždy po najvyššom stupni kvality umeleckého prejavu. Absolvent ateliéru S+M+L_XL Kov a šperk je pripravený začať profesionálny život výtvarníka, ktorého tvorba má naozaj esprit…

Bilancia

Na profesionálnu dráhu sa od založenia ateliéru vydalo už takmer 40 mladých tvorcov. Väčšina z nich sa dnes venuje tvorbe umeleckého či komerčného šperku, ale aj tvorbe interiérových objektov a produktového dizajnu, či teoretickej a pedagogickej činnosti. K aktivitám ateliéru patrí organizovanie tvorivých workshopov v školskom zariadení v Kremnici, kooperácia s partnerskými európskymi ateliérmi rovnakého zamerania, iniciovanie a realizácia študentských aj absolventských výstav. K dôležitým činnostiam ateliéru už od roku 2004 patrí organizovanie medzinárodnej konferencie Šperk Stret, ktorá sa koná každé dva roky na pôde Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Z pôvodne jednodňového prednáškového cyklu sa časom konferencia transformovala na dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou lektorov a s množstvom sprievodných akcií – vernisáží a výstav, ktoré ponúkajú prehľad aktuálneho diania v oblasti autorského šperku. V septembri sa uskutočnila aj veľká retrospektívna výstava ateliéru v Slovenskej národnej galérii pod názvom Tekutý čas, ktorá bola súčasťou viacerých výstavných podujatí pripravovaných v rámci piateho ročníka Šperk Stretu (11. – 12. októbra 2012).

Kristína Španihelová
Jakub Janiga
Lucia Gašparovičová
Maja Nepšinská