Aarhus – mesto dizajnu – dizajn mesta

Aarhus je druhé najväčšie mesto Dánska, v roku 2017 bolo spolu s cyperským Pafosom Európskym hlavným mestom kultúry (ďalej EHMK). Aarhus žije v tieni Kodane a v úzadí Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia. Medzinárodný dohovor predstavuje veľmi dôležitý podklad pre všetkých aktivistov. Obrazy a štylizácie dominánt Aarhusu neútočia zo svetových reklamných plôch. Spojenia stereotypu severského dizajnu s vysokými požiadavkami na kvalitu prostredia ústia do nesmierne sviežeho dizajnérskeho dobrodružstva, a to na viacerých úrovniach.

My Playground, putovný objekt, 2017.

Aký je Aarhus? Ako spomínajú Matej Jaššo a Ladislav Kubo v knihe Urbánna semiotika, identita miesta je okrem fyzického prostredia založená na skúsenosti, zážitkoch, sociálnych vzťahoch, reprezentuje jedinečné charakteristiky, často ťažko uchopiteľné príbehy a zážitky spojené s konkrétnym miestom. Miesta, mestá alebo staré domy sa v istom zmysle stávajú osobnosťami. V oblasti marketingu môžeme hovoriť o place brandingu. Urbánna semiotika interpretuje mesto ako sociálny systém pevne lokalizovaný v teritóriu, produkujúci širokú škálu symbolických obsahov. Hmotná a nehmotná stránka sú úzko previazané. Urbánna semiotika si všíma charakteristiku mesta cez formy a tvary jeho ulíc, farby, detaily, ozdoby, vývesné štíty a značky… a vníma mesto ako text postavený na gramatike priestorových vzorcov a štruktúr generujúci význam.

Mesto ako komplexný systém môžeme vnímať z viacerých perspektív – ako symbol a nosič civilizácie, mozaiku sociálnych svetov, miesto ekonomických a sociálnych príležitostí a mnoho ďalšieho. Mesto z pohľadu dizajnu nás môže zaujímať na viacerých úrovniach. Je možné analyzovať čisto fyzickú stránku prostredia, alebo si tiež všímať aj ideové koncepty, brandingy miest a ďalšie nehmotné fenomény. Poďme k Aarhusu.

Psychologický urbánny profil – dizajn osobnosti

Fyzická charakteristika je jedným z podkladov pre komplexnú charakteristiku „osobnosti”. Ako sa Aarhus chce prezentovať v rámci celej škály nástrojov brandingu miesta? Je tento ideový zámer následne aj v súlade s fungujúcou skutočnosťou? Branding by mal vychádzať z prieskumu o skutočnom vnímaní mesta a nastaviť realistickú víziu do budúcnosti. Zaujímavá je etymológia názvu, ktorá vychádza z „dizajnu prostredia”, popisuje sídlo doslovným popisom topografickej situácie. Dánske ār znamená rieka s pridaním prípony ōss, čo značí v preklade ústa, ústie, delta. Týmto spojením vzniklo slovo Aarhus, čiže mesto ležiace na delte rieky. K stredovekým formám názvov patrí tiež Aros, z čoho neskôr vznikla forma Aars.

Ukážka z dizajn manuálu mesta Aarhus, 2015.

Podľa demografických ukazovateľov ide o najmladšie mesto Dánska – až 48 482 obyvateľov ešte nemá 18 rokov. Je tiež mestom s rýchlym populačným rastom. Mladé mesto chce byť cool a medzinárodne identifikovateľné. Pomerne nedávno tak modernizovalo a redizajnovalo dokonca aj svoj názov. Po roku 2010 sa internacionalizoval, už sa nepíše s vyslovene dánskou samohláskou Århus, prešlo sa na graficky univerzálnejšiu transkripciu Aarhus. Začiatočné písmená sú zaujímavým charakteristickým znakom. So štylizovanými čiarami vytvorenými z dvoch AA pracuje aj oficiálne logo a vizuál EHMK.

Oficiálne podľa materiálov miestnej samosprávy súčasný Aarhus sám seba branduje ako mesto inovácií, kde sa ľudia sieťujú a dôverujú si. Sebakriticky a realisticky si uvedomuje, že nepatrí k najznámejším lokalitám a celosvetová konkurencia je tvrdá, hľadá však zodpovedne svoje silné stránky a pracuje na slabých. Aarhus – Danish Progress predstavuje slogan, ktorý je sebavedomý, ale realistický zároveň. Progres nemusí byť obrovský a má byť individuálny. Pre každého môže znamenať niečo iné. Odborníci sa zhodli, že v slogane je tiež dôležité zdôrazniť geografickú polohu. Pomáha uchopiť pojem, s ktorým sa recipient predtým nestretol. Vizuálna stránka pracuje so zdôraznením slova us (my). Pokus o pozitívnu identifikáciu je, myslím, veľmi explicitný, nie však násilný. Pripomína slogan I AMsterdam z roku 2004, ktorý je zasa voľnou parafrázou známeho loga Miltona Glasera I love NY.

Na tento materiál nadväzuje aj oficiálny slogan EHMK 2017 – rethink (v preklade prehodnocuj, premýšľaj). Oba brandingy a koncepty sa dopĺňajú a podporujú, čo vyvoláva pocit dôvery a profesionality. Charakteristiky a vízie Aarhusu – Európskeho hlavného mesta kultúry 2017 sú rozčlenené na témy. Témy sa zaoberajú nielen samotným mestom, ale širším regiónom a jeho kultúrnym potenciálom. Je to jedna z možností, ako koncipovať EHMK, v poslednej dobe čoraz častejšia. Vízia EHMK stojí na troch pojmoch: udržateľnosť, diverzita a demokracia. Kľúčové aktivity sa ich snažia redefinovať a premýšľať o nich. Prejdime od celku k detailom mesta. Od dizajnovania značiek a nehmotných konceptov k detailom, ktoré sú jeho výsledným dizajnom, reprezentáciou, zhmotnením.

Rozhľadňa – dizajn situácie

Aarhus je teda sebavedomý, ale aj zdravo sebakritický. Nemá panorámu ako Praha či Paríž, ale vie, čo je to rozhľad a nadhľad. Za posledné roky vzniklo mnoho drobných architektonických počinov, ktoré by sme mohli opísať ako originálne mestské vyhliadky. Neoperujú silou rokmi overených monumentov a stereotypov, ale vťahujú do zaujímavých nových situácií. Jednou z novodobých dominánt mesta je Your Rainbow Panorama od známeho umelca dánsko-islandského pôvodu Olafura Eliassona, nachádza sa ako prístavba na budove galérie ARoS. Ide o kruhový chodník s preskleným obalom vo farbách spektra dlhý 150 metrov. Dúhová panoráma vťahuje do moderovaného dialógu s existujúcou architektúrou. Strešný pavilón bol dokončený v roku 2013. Celú dostavbu zastrešovalo architektonické štúdio Schmidt Hammer Lassen Architects.

Logo Európskeho hlavného mesta kultúry, 2017.

Salling Rooftop je vyhliadková reštaurácia s terasami na vrchole obchodného domu Salling v Aarhuse. Ide o veľkolepý mestský priestor s 360-stupňovými panoramatickými výhľadmi po celom meste. Investormi boli obchodný dom a spolupodieľalo sa aj EHMK 2017, autorsky sa pod realizáciu podpísalo štúdio Sahl Arkitekter. Popri reštauračných zariadeniach priestor ponúka aj kultúrnu funkciu – pódium s hľadiskom, relax, detský kútik a v lete možnosť opaľovania. Obľúbenou atrakciou je Salling Skywalk – sklenená lávka vedúca 27 metrov ponad nákupnú ulicu Strøget. Z tejto vyhliadky vidno umne naozaj všetky dôležité a charakteristické vizuálne prvky mesta – more, prístav, katedrálu, ARoS Art Museum, radnicu od architektov Arne Jacobsena a Erika Møllera.

Dizajn novej situácie predstavuje tiež projekt Aarhus Ø, štvrti, ktorá vyrástla rozšírením časti prístavu neďaleko centra. Jednou z nových dominánt mesta sa tak stal komplex Isbjerget (ľadovec). V tejto štvrti funguje verejná záhrada Ø-Haven, kde si obyvatelia môžu dopestovať vlastnú zeleninu. Aarhus Ø má samozrejme svoju vyhliadkovú vežu. Perforovanú štruktúru vysokú 15 metrov navrhlo dánske štúdio Dorte Mandrup Arkitekter. Táto vyhliadka je hlavne morská. Ďalší kontakt s morom ponúkajú nové komplexy s verejnými, vzdelávacími, výskumnými funkciami ako Navitas centrum pre vedu a inovácie či kultúrne centrum a knižnica Dokk 1.

Detail – dizajn pocitu v meste

Vizuálny jazyk Aarhusu je prívetivý, mladistvý a jasný. Príkladom je jedno z diel vo verejnom priestore, ktoré vzniklo špeciálne pre projekt EHMK 2017. Škótsky umelec Nathan Coley vytvoril ponášku na svetelnú atrakciu z lunaparkov. Jeho striedma konštrukcia s textom Same for Everyone bola počas roka umiestňovaná na rôzne verejné priestory. Text symbolizuje parafrázu dánskeho motta „rovnosť všetkým”. Coleyho „vývesný štít” pozmení zaužívanú situáciu, na ulici subtílne navodzuje iné kultúrne funkcie mesta – divadlo, cirkus, dočasná oslava… prepožičiava miestu poetickú náladu.

Ďalším putovným dizajnérskym projektom vo verejnom priestore je multimediálna konštrukcia s názvom My Playground. Stojí nad ňou štúdio Gustin Landscape a tiež ide o oficiálnu objednávku pre Aarhus 2017. Cieľom projektu bolo premyslieť (rethink) koncept detských ihrísk a cielene zvoliť estetiku, ktorá nie je stereotypne „detská”. Ihrisko je určené aj pre dospelých a má znázorňovať abstraktnú krajinu. Prostredie fyzickej konštrukcie je doplnené vodnou parou a zvukmi, takže vytvára viaczmyslový zážitok.

Ólafur Elíasson: Rainbow Panorama, prístavba múzea ARoS, 2011.

Popri týchto nových časovo limitovaných site-specific dielach nachádzame v meste aj nevídane vysoký počet zaujímavých drobných realizácií vo verejnom priestore. Pomerne nedávnym fenoménom je sprístupnenie mora, svoj „revival” zažíva v poslednej dobe aj mestské kúpanie. Prístav v Aarhuse slúžil totiž hlavne na hospodárske účely, ktoré ustúpili voľnočasovým aktivitám. Dánsky umelec Jeppe Hein vytvoril v roku 2017 pre prístav fontánu s názvom Endless Connection.

Záver

Aarhus sa prepája, povedané súčasným jazykom, networkuje, branduje a vo veľkom tiež startupuje. Ponúka veľmi výhodné podmienky na medzinárodné podnikateľské projekty. Aarhus dobre a mlado vyzerá. Aarhus so svojou bohatou gastronómiou a kultúrou popíjania a združovania je pohostinný, prívetivý a otvorený. Aarhus je ešte samozrejme oveľa viac. Čo priniesol Aarhusu titul Európske hlavné mesto kultúry 2017? Dalo by sa skôr skonštatovať, že Aarhus priniesol niečo fenoménu Európske hlavné mesto kultúry. A latku nastavil pekne vysoko! Tento titul od roku 1985 na jeden rok udeľuje Európska únia jednému či viacerým mestám, ktoré majú po celý rok možnosť predstaviť Európe svoj kultúrny život a jeho rozvoj. Pôvodne tieto mestá volili na základe všeobecne známej bohatej kultúrnej histórie, nová štúdia z roku 2004 považuje udelenie titulu skôr ako podnet na kultúrny rozvoj a zmeny v danom meste. Možnosti a situácie môžu byť podobné, ale každý individuálny príbeh, v prípade organizmu mesta kolekcia príbehov a vrstiev, dáva „rovnakým” možnostiam a podmienkam iný dizajn, iné zhmotnenie.

Obraz každého miesta tvoria iracionálne spomienky, dojmy zážitky, podporuje ho oficiálny branding, fotografie, či odborné textovo-vizuálne úvahy. Zachytiť celú škálu dynamicky sa správajúcich charakteristík organizmu mesta a regiónu je náročnou úlohou. Sú skrátka miesta ako Aarhus, ktoré sa oplatí radšej na vlastnej koži zažiť. Dizajnérska inšpirácia zaručená.

Dorte Mandrup Arkitekter: Vyhliadková veža, 2015.

Zuzana Duchová je kurátorka a projektová manažérka. Pracuje v kancelárii Creative Europe Desk Slovensko v Bratislave.

Zdroje:

http://www.aarhus2017.dk/

www.citybrandaarhus.dk/

Jaššo, Matej – Kubo, Ladislav: Urbánna semiotika. Bratislava : Spectra, Centre of Excellence STU, 2015

Súvisiace diela

Prejsť na diela
Skip to content